Search result for

goody

(36 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goody-, *goody*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goody[N] คนดี (คำไม่เป็นทางการ)
goody[N] สิ่งดึงดูดใจ, See also: ของน่าทาน, ขนมน่ากิน, Syn. delicacy
goody[INT] คำอุทานแสดงความดีใจ
goody-goody[N] คนดี (คำไม่เป็นทางการ)
goody-goody[ADJ] น่ากิน (คำไม่เป็นทางการ), Syn. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goody(กูด'ดี) n. สิ่งที่ดี,สิ่งที่ดึงดูดใจ,ขนมหวาน,กุลสตรี, See also: goodies n. สิ่งที่ทำให้เกิดความปีติยินดี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Goody. That means we get to play, you know...ดีเลย นั่นหมายความว่าเราเล่นสนุกได้ เธอรู้มั้ย... Dead Like Me: Life After Death (2009)
Goodye, Mr. Dinsmore.สวัสดีค่ะ คุณดีนส์มอร์ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
I'll make us some goody bags filled with earplugs and vodka.เดี๋ยวฉันจะทำถุงขนมสำหรับเราสองคนแล้วจะใส่ที่อุดหูกับว้อดก้า Bargaining (2009)
I'M AUTOMATICALLY A STUCKUP GOODY TWOSHOES?มันไม่ได้สร้างสีสัน ของปาร์ตี้ให้เธอซะหน่อย Valley Girls (2009)
Hey, you forgot your goody bag!เฮ้ ลืมถุงโชคดีกันหนะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Oh, goody.โอ้ ดีจริง The Curious Case of Dean Winchester (2009)
"I saw Goody Osburn with the devil."ฉันเห็นนักร้องร็อค กับปีศาจ 9 Crimes (2010)
Goody bag.ถุงนำโชค Home (2010)
Don't give me that goody-goody crap.ไม่ต้องมาเทศนาฉันหรอก Masquerade (2010)
I've got 25 cases on my desk, divorce papers that my ex won't sign, and a brother who thinks I'm Miss Goody Two-shoes?ฉันรับอยู่ 25 เรื่อง กองอยู่บนโต๊ะ เอกสารหย่า ที่ไม่อยากเซ็นต์ Pilot (2010)
You know, Zack, he's not the goody-good boy you think he is.คุณรู้ไหม แซ็คไม่ได้เป็น เด็กดีอย่างที่คุณคิด Safe Haven (2010)
Goody for them!ดีแล้วนี่! Shrek Forever After (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goodyI can't stand those goody-goody types.
goodyYou are a goody-goody.

CMU English Pronouncing Dictionary
GOODY    G UH1 D IY0
GOODY'S    G UH1 D IY0 Z
GOODYEAR    G UH1 D Y IH0 R
GOODYEAR    G UH1 D Y IY0 R
GOODYEAR'S    G UH1 D Y IH0 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goody    (n) (g u1 d ii)
Goodyear    (n) (g u1 d y e@1)
goody-goody    (n) - (g u1 d i - g u d ii)
goody-goodies    (n) - (g u1 d i - g u d i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい子ぶる;好い子ぶる[いいこぶる, iikoburu] (v5r) to act the goody-goody; to pretend to be nice [Add to Longdo]
グッドイヤー[, guddoiya-] (n) Goodyear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goody \Good"y\, n.; pl. {Goodies}.
   1. A bonbon, cake, or the like; -- usually in the pl.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An American fish; the lafayette or spot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goody \Good"y\, n.; pl. {Goodies}. [Prob. contr. from goodwife.]
   Goodwife; -- a low term of civility or sport.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goody \Good"y\, a.
   Weakly or sentimentally good; affectedly good; -- often in
   the reduplicated form {goody-goody}. [Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spot \Spot\ (sp[o^]t), n. [Cf. Scot. & D. spat, Dan. spette, Sw.
   spott spittle, slaver; from the root of E. spit. See {Spit}
   to eject from the mouth, and cf. {Spatter}.]
   1. A mark on a substance or body made by foreign matter; a
    blot; a place discolored.
    [1913 Webster]
 
       Out, damned spot! Out, I say!     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A stain on character or reputation; something that soils
    purity; disgrace; reproach; fault; blemish.
    [1913 Webster]
 
       Yet Chloe, sure, was formed without a spot. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. A small part of a different color from the main part, or
    from the ground upon which it is; as, the spots of a
    leopard; the spots on a playing card.
    [1913 Webster]
 
   4. A small extent of space; a place; any particular place.
    "Fixed to one spot." --Otway.
    [1913 Webster]
 
       That spot to which I point is Paradise. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       "A jolly place," said he, "in times of old!
       But something ails it now: the spot is cursed."
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A variety of the common domestic pigeon, so called
    from a spot on its head just above its beak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.)
    (a) A sciaenoid food fish ({Liostomus xanthurus}) of the
      Atlantic coast of the United States. It has a black
      spot behind the shoulders and fifteen oblique dark
      bars on the sides. Called also {goody}, {Lafayette},
      {masooka}, and {old wife}.
    (b) The southern redfish, or red horse, which has a spot
      on each side at the base of the tail. See {Redfish}.
      [1913 Webster]
 
   7. pl. Commodities, as merchandise and cotton, sold for
    immediate delivery. [Broker's Cant]
    [1913 Webster]
 
   {Crescent spot} (Zool.), any butterfly of the family
    {Melitaeidae} having crescent-shaped white spots along the
    margins of the red or brown wings.
 
   {Spot lens} (Microscopy), a condensing lens in which the
    light is confined to an annular pencil by means of a
    small, round diaphragm (the spot), and used in dark-field
    illumination; -- called also {spotted lens}.
 
   {Spot rump} (Zool.), the Hudsonian godwit ({Limosa
    haemastica}).
 
   {Spots on the sun}. (Astron.) See {Sun spot}, ander {Sun}.
 
   {On the spot}, or {Upon the spot}, immediately; before
    moving; without changing place; as, he made his decision
    on the spot.
 
       It was determined upon the spot.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stain; flaw; speck; blot; disgrace; reproach; fault;
     blemish; place; site; locality.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 goody
   n 1: something considered choice to eat [syn: {dainty},
      {delicacy}, {goody}, {kickshaw}, {treat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top