หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

goe

(67 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goe-, *goe*
Possible hiragana form: ごえ
English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goes without saying[IDM] ชัดเจนจนไม่ต้องเอ่ยอะไรอีก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goethiteเกอไทต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Goethite เกอไทต์
แหล่ง - พบตามแหล่งแร่เหล็กทั่ว ๆ ไป และในศิลาแลงซึ่งพบเกือบทุกจังหวัด ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who goes?ใคร ? Labyrinth (1986)
No, I don't care about italian customs. if the electricity goes out,ไม่ ฉันไม่สนใจกับธรรมเนียมของอิตาลีหรอกนะ ตราบใดที่ไฟยังมีอยู่ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, nobody goes until midnight anyway. right.ไม่มีใครเค้าไปกันหรอกเจนนี่ จนกว่าจะเที่ยงคืน Pret-a-Poor-J (2008)
The prince goes off with the wrong princess...เจ้าชายเลือกเจ้าหญิงผิดคน Pret-a-Poor-J (2008)
That success, people praising you, it goes away.ที่พอประสบความสำเร็จ มีคนเยินยอ แล้วก็จะออกห่างจากกัน There Might be Blood (2008)
The list goes on and on. So unless oprah said eloping was in for fall...บันทึกข้อความในโทรศัพท์ก็ไม่มีเบาะแส. Committed (2008)
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
That was a warning, Clark. The next one goes straight through your heart.นี่คือการเตือน , คล๊าก ลูกศรถัดไปจะตรงเข้าปักที่หัวใจของนาย Odyssey (2008)
The pressure goes down, the symptom goes away.ความดันเลือดต่ำ/อาการหายไป Adverse Events (2008)
It goes better in a large muscle.มันออกฤทธิ์ได้ดีเมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อใหญ่ Birthmarks (2008)
Now, I'd be happy to do that myself, but unfortunately, that would be far less titillating for House, so he's about to come up with some convoluted medical reason why I have to stay here while he goes through my stuff.ทีนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำมันเอง แต่โชคไม่ดีที่มันไกลจาการจักจี้ สำหรับเฮาส์ เขาอาจจะไปเอง Lucky Thirteen (2008)
He never goes anywhere else.เขาไม่เคยไปที่ไหนเลย Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goeIf that washing machine goes wrong again, I shall complain to the manufacturer.
goeThat ship goes abroad from this port.
goeHe goes to the office by car.
goeShe goes by the name of Amy.
goeTime goes by quickly when you're having fun.
goeThe new sofa goes with the curtains.
goeWhenever she goes shopping, she ends up buying more than she can afford.
goeIt is all the same to me where he goes.
goeIt goes back, Personnel Officer Paula Grayson told us, to the way many employers used to pay their employees a hundred years ago.
goeHe is absorbed in playing tennis, but his brother goes in more for football and baseball.
goeTom usually goes to bed at ten forty.
goeHe usually goes to McDonald's.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้วยหักมุก[n. exp.] (klūay hakmuk) EN: siver bluggoe ; plantain   FR: banane plantain [f]
มะม่วงสด [n. exp.] (mamūang sot) EN: fresh mangoes   FR: mangue fraîche [f]
นกคิตติเวคขาดำ[n. exp.] (nok Khittiwek kha dam) EN: Black-legged Kittiwake   FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
นกนางนวลแฮร์ริ่ง[n. exp.] (nok nāng-nūan Haērring) EN: Herring Gull   FR: Goéland argenté [m] ; Goéland à manteau bleu [m]
นกนางนวลหางดำ[n. exp.] (nok nāng-nūan hāng dam) EN: Black-tailed Gull   FR: Goéland à queue noire [m] ; Mouette du japon [m]
นกนางนวลหัวดำใหญ่ [n. exp.] (nok nāng-nūan hūa dam yai) EN: Palla's Gull ; Great Black-headed Gull   FR: Goéland ichthyaète [m] ; Goéland à tête noire [m] ; Mouette ichthyaète [f] ; Grande Mouette à tête noire [f]
นกนางนวลขอบปีกขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan khøp pīk khāo) EN: Black-headed Gull ; Common Black-headed Gull   FR: Mouette rieuse [f] ; Mouette rieuse d’Europe [f] ; Goéland rieur [m]
นกนางนวลหลังดำเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam lek) EN: Lesser Black-backed Gull   FR: Goéland brun [m] ; Goéland à pieds jaunes [m] ; Goéland voisin (L. f. graellsii) [m]
นกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซีย[n. exp.] (nok nāng-nūan lang dam phan Rassīa) EN: Heuglin's Gull   FR: Goéland d’Heuglin [m]
นกนางนวลเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan lek) EN: Little Gull   FR: Mouette pygmée [f] ; Goéland pygmée [m] ; Goéland à pieds rouges [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOE    G OW1
GOER    G OW1 ER0
GOES    G OW1 Z
GOEN    G OW1 N
GOEKE    G OW1 K
GOERS    G OW1 ER0 Z
GOELZ    G OW1 L Z
GOEAS    G OW1 Y AH0 Z
GOEAS    G OW1 IY0 AH0 Z
GOENS    G OW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goes    (v) (g ou1 z)
Goethe    (n) (g ou1 th @)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
護衛武官[ごえいぶかん, goeibukan] (n) ราชองครักษ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goeldiameisenvogel {m} [ornith.]Goeldi's Antbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
おろおろ声[おろおろごえ, oroorogoe] (n) broken voice; emotional voice [Add to Longdo]
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
ご影;御影[ごえい;みえい(御影);ぎょえい(御影), goei ; miei ( mikage ); gyoei ( mikage )] (n) (hon) (ぎょえい is usu. for royalty; みえい for Buddhism) image (esp. of a deity, buddha, royal, noble, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
呉越[ごえつ, goetsu] Go-Etsu, (2 rivalisierende Staaten im alten China) [Add to Longdo]
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
恩人[おんじん, onjin] Goenner, Patron [Add to Longdo]
神風[かみかぜ, kamikaze] goettlicher_Wind, Kamikaze [Add to Longdo]
護衛[ごえい, goei] Leibwache, Leibgarde, Eskorte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top