Search result for

gob

(108 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gob-, *gob*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gob[N] ก้อนกลม
gob[SL] (บางสิ่ง) จำนวนมาก
gob[SL] ปาก
goby[N] ปลาบู่
gobble[VT] กลืนกินอย่างรวดเร็ว, See also: สวาปาม, ยัด, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
goblet[N] แก้วเหล้าทำด้วยแก้วหรือโลหะ
goblin[N] ปีศาจ, See also: ผี, ภูต, Syn. nymph, sprite
gobshite[SL] คนที่พูดไร้สาระ
gobble up[PHRV] รีบกินอย่างมูมมาม, See also: กินอย่างตะกละตะกลาม, Syn. gobble down
gobble up[PHRV] รีบรับ, See also: รีบใช้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gob(กอบ) n. ก้อน,ปริมาณมาก,จำนวนมาก vt. ใส่ของเสียลงไป,ทหารเรือ
gobbet(กอบ'บิท) n. เศษ,ชิ้น,ก้อน
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
goblet(กอบ'ลิท) n. ถ้วยแก้ว เหล้าที่มีขาสูง,โถ
goby(โก'บี) n. ปลาเหงือกหนาม., See also: gobioid adj.
hobgoblinn. สิ่ง (ผี) ที่ทำให้เกิดความกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
gobble(vi) ส่งเสียงเหมือนไก่งวง
gobble(vt) ขยอกกลืน,สวาปาม,ตะกรุมตะกราม
gobbler(n) ไก่งวงตัวผู้
goblet(n) ถ้วยแก้ว,จอกเหล้า,โถ
goblin(n) ผี
hobgoblin(n) ผี,ของหลอกเด็ก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Gobelinsพรมผนังโกเบอแลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gobiidaeปลาบู่ [TU Subject Heading]
Goblet Cellsต่อมสร้างเมือก, [การแพทย์]
Goblet Cells, Conjunctivalโกเบล็ทเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are two goblets before you.ตรงหน้าเจ้ามีถ้วยสองใบ The Labyrinth of Gedref (2008)
One of the goblets contains a deadly poison, the other goblet, a harmless liquid.ใบหนึ่งนั้นมียาพิษ ส่วนอีกใบไม่มียาพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
All the liquid from both goblets must be drunk, but each of you may only drink from a single goblet.ต้องดื่มของเหลวในถ้วยให้หมด แต่พวกเจ้าจะเลือกดื่มได้เพียงหนึ่งถ้วย The Labyrinth of Gedref (2008)
What if I drink from my goblet first?จะเป็นไงถ้าข้าดื่มจากถ้วยข้าก่อน The Labyrinth of Gedref (2008)
We have to find a way to determine which goblet has the poison.เราต้องหาให้ได้ว่าถ้วยไหนมียาพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
He said each of us is only allowed to drink from a single goblet.เขาบอกว่าแต่ละคนต้องดื่มจากถ้วยหนึ่งใบ The Labyrinth of Gedref (2008)
We pour all the liquid into one goblet and then we can be sure it is poisoned.เราเอาของเหลวมาเทผสมกัน จากนั้นเราก็แน่ใจว่ามันมีพิษ The Labyrinth of Gedref (2008)
Then all the liquid can be drunk, and from a single goblet.จากนั้นของเหลวทั้งหมดก็สามารถดื่มได้ และจากถ้วยใบเดียว The Labyrinth of Gedref (2008)
Last night, my mum tried to have this real woman-to-woman chat with me, after you opened your big gob about Robbie.เมื่อคืน แม่ลองคุยกับฉัน แบบผู้หญิงถึงผู้หญิง หลังจากที่เธอปากโป้งเรื่องร็อบบี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
If you weren't so loved up with cabbage boy, you would have thought about that before opening your fat gob.ถ้าเธอไม่ได้รักกับ ไอ้กะหล่ำปลีนั่น เธอก็คงระวัง ปากพล่อยๆของเธอมากกว่านี้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I've got gobs.I've got gobs. I Love You, Beth Cooper (2009)
Gobs?Gobs? I Love You, Beth Cooper (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gobThe tramp gobbled down the free Thanksgiving dinner served at the church.
gobHe gave his sudden, goblin like grin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮุบ[V] gobble up, See also: seize, annex, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ ต้องการฮุบกรมที่มีโรงเรียน และมีความสำคัญไว้เพียงคนเดียว, Thai definition: รวบเอาเป็นของตน
บู่[N] goby, Syn. ปลาบู่, Example: คนสมัยก่อนไม่นิยมกินปลาบู่เพราะถือว่า เป็นปลาในนิทานที่มีความพิเศษ, Count unit: ตัว, Thai definition: ปลาจำพวกหนึ่ง ในหลายสกุลและหลายวงศ์ ครีบท้องอยู่ในแนวหน้าครีบอก รูปร่าง ลักษณะ สีสัน ถิ่นอาศัย พฤติกรรมและขนาดแตกต่างกัน มีทั้งในทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด
ขบ[V] crush, See also: gobble, crack, bite, grind, grit, Syn. กัด, ขบกัด, Example: เสือขบหัวคนเลี้ยงของมัน, Thai definition: เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก เช่น ขบเมล็ดแตงโม, เอาฟันเน้นกัน เช่น ขบฟัน
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน[V] gnash one's teeth with anger, See also: gobble with anger, Syn. โกรธ, Example: เขาโกรธเธอมากแต่ทำอะไรเธอไม่ได้จึงได้แต่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up   FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt   FR: avaler ; gober ; engloutir
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit   FR: croquer ; mordre
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
นกจับแมลงดำอกสีส้ม[n. exp.] (nok jap malaēng dam ok sī som) EN: Mugimaki Flycatcher   FR: Gobemouche mugimaki [m] ; Gobemouche des conifères [m] ; Gobemouche japonais [m]
นกจับแมลงหัวสีฟ้า [n. exp.] (nok jap malaēng hūa sī fā) EN: Sapphire Flycatcher   FR: Gobemouche saphir [m] ; Gobemouche saphirin [m]
นกจับแมลงหัวเทา[n. exp.] (nok jap malaēng hūa thao) EN: Grey-headed Flycatcher ; Grey-headed Canary-Flycatcher   FR: Gobemouche à tête grise [m] ; Goubemouche à tête grise [m] ; Miro à tête grise [m]
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกจับแมลงคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok jap malaēng khiu leūang) EN: Narcissus Flycatcher   FR: Gobemouche narcisse [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOB    G AA1 B
GOBI    G OW1 B IY0
GOBS    G AA1 B Z
GOBEL    G OW1 B AH0 L
GOBIE    G OW1 B IY0
GOBLE    G OW1 B AH0 L
GOBER    G OW1 B ER0
GOBIN    G OW1 B IH2 N
GOBEN    G AA1 B AH0 N
GOBBLE    G AA1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gob    (n) (g o1 b)
gobs    (n) (g o1 b z)
gobbet    (n) (g o1 b i t)
gobble    (v) (g o1 b l)
goblet    (n) (g o1 b l i t)
goblin    (n) (g o1 b l i n)
gobbets    (n) (g o1 b i t s)
gobbled    (v) (g o1 b l d)
gobbler    (n) (g o1 b l @ r)
gobbles    (v) (g o1 b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gobelin {m}; Gobelinteppich {m}Gobelin tapestry [Add to Longdo]
Gobelingewebe {n}tapestry [Add to Longdo]
Klumpen {m} | Klumpen {pl}gob | gobs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
ごぼごぼ[, gobogobo] (adv) (on-mim) sound of gushing water [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
だぼ鯊[だぼはぜ, dabohaze] (n) goby (fish) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
アオイソハゼ[, aoisohaze] (n) prasites pygmy goby (Eviota prasites); hairfin pygmy goby [Add to Longdo]
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] goblet [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] goblet; bottle; wine-jar [Add to Longdo]
[zūn, ㄗㄨㄣ, ] goblet; bottle; wine-jar [Add to Longdo]
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, ] gobble; eat quickly [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon [Add to Longdo]
害人精[hài rén jīng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, ] goblin that kills or harms people; fig. wicked scoundrel; terrible pest [Add to Longdo]
小妖精[xiǎo yāo jīng, ㄒㄧㄠˇ ㄧㄠ ㄐㄧㄥ, ] goblin [Add to Longdo]
戈壁[Gē bì, ㄍㄜ ㄅㄧˋ, ] Gobi (desert) [Add to Longdo]
戈壁沙漠[gē bì shā mò, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] Gobi desert [Add to Longdo]
戈壁滩[gē bì tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄊㄢ, / ] Gobi desert [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
事後分析ダンプ[じごぶんせきダンプ, jigobunseki danpu] postmortem dump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
碁盤[ごばん, goban] Go-Brett [Add to Longdo]
碁盤の目[ごばんのめ, gobannome] Feld(er) (auf_dem_Go-Brett) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gob \Gob\ (g[o^]b), n. [Cf. {Goaf}.] (Mining)
   Same as {Goaf}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gob \Gob\, n. [OF. gob morsel; cf. F. gobe, gobbe, a poisoned
   morsel, poison ball, gobet a piece swallowed, gober to
   swallow greedily and without tasting; cf. Gael. & Ir. gob
   mouth, snout, W. gwp a bird's head and neck. Cf. {Gobble},
   {Job}, n.]
   1. A little mass or collection; a small quantity; a mouthful.
    [Low] --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. The mouth. [Prov. Eng.or Low] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gob \Gob\ (g[o^]b), n.
   Same as {sailor}. [Colloq.]
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goaf \Goaf\; n.; pl. {Goafs}or {Goaves}. [Cf. 1st {Gob}.]
   (Mining)
   That part of a mine from which the mineral has been partially
   or wholly removed; the waste left in old workings; -- called
   also {gob} .
   [1913 Webster]
 
   {To work the goaf} or {To work the gob}, to remove the
    pillars of mineral matter previously left to support the
    roof, and replace them with props. --Ure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gob
   n 1: a man who serves as a sailor [syn: {mariner}, {seaman},
      {tar}, {Jack-tar}, {Jack}, {old salt}, {seafarer}, {gob},
      {sea dog}]
   2: a lump of slimy stuff; "a gob of phlegm"
   3: informal terms for the mouth [syn: {trap}, {cakehole},
     {hole}, {maw}, {yap}, {gob}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top