Search result for

goa

(117 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -goa-, *goa*
Possible hiragana form: ごあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goad[VT] กระตุ้น, See also: ยุแหย่, Syn. stimulate, Ant. soothe
goad[N] สิ่งยั่วยุ, See also: สิ่งกระตุ้น, Syn. catalyst, stimulus
goal[N] ประตู
goal[N] จุดมุ่งหมาย, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง, Syn. ambition, objective
goat[N] แพะ
goat[N] คนที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหา
goad on[PHRV] บังคับหรือกระตุ้น (สัตว์) ให้เดินไปข้างหน้าโดยใช้ไม้แหลม
goad on[PHRV] กระตุ้น, See also: ผลักดัน
goatish[ADJ] คล้ายแพะ, See also: เหมือนแพะ, Syn. goatlike
goatish[ADJ] ซึ่งมีกิเลสตัณหา, See also: ตัณหา, ราคะ, Syn. lecherous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
goa(โก'อะ) n. ละมั่งธิเบต
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
goalie(โก'ลี) n. ผู้รักษาประตู
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
goaltendern. ผู้รักษาประตู
goaltendingn. การรักษาประตู
goat(โกท) n. แพะ,แพะรับบาป,ผู้รับบาป,คนชั่ว,เสือผู้หญิง
goatee(โกที') n. เคราแพะ, See also: goateed adj.
goatherd(โกท'เฮิร์ด) n. ผู้ดูแลแพะ,คนเลี้ยงแพะ

English-Thai: Nontri Dictionary
goad(n) ประตัก,เครื่องกระตุ้น
goad(vt) ลงประตัก,กระตุ้น,ยุแหย่,ยุ
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
goat(n) แพะ
goatee(n) เคราะแพะ
goatskin(n) หนังแพะ
BILLY billy goat(n) แพะตัวผู้
scapegoat(n) แพะรับบาป,คนรับเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Goal setting in personnel managementการตั้งเป้าหมายในการบริหารงานบุคคล [TU Subject Heading]
Goal-Free Approachแนวความคิดอิสระ [การแพทย์]
Goalsวัตถุประสงค์รอง, [การแพทย์]
Goals, Two-Positiveเป้าประสงค์ที่มีให้เลือก 2 อย่างที่น่าพึงพอใจ [การแพทย์]
Goat industryอุตสาหกรรมแพะ [TU Subject Heading]
Goat meat industryอุตสาหกรรมเนื้อแพะ [TU Subject Heading]
Goatsแพะ [TU Subject Heading]
Goatsแพะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My goal is to get inside their inner sanctum.เป้าหมายของฉันเพื่อให้ได้เข้าไปภายในถ้ำของพวกเขา. New Haven Can Wait (2008)
Ultimate goal. Chuck didn't hit on me onceเรื่องสนุกกว่า / ชัคไม่เห้นเคยทำอะไรไม่ดีกับชั้นเลย Chuck in Real Life (2008)
Could be q fever if he's had exposure to goats.อาจเป็น"ไข้ คิว" ถ้าเขาเคยสัมผัสแพะ Last Resort (2008)
No goats.ไม่มีแพะ Last Resort (2008)
a goat.ไม่ใช่เต่าแต่เป็นแพะ Akai ito (2008)
It's not a tortoise or a goat.ไม่ใช่ทั้งเต่่าทั้งแพะ แต่เป็นงู hebi no namagoroshi: Akai ito (2008)
To reach our goal, a straight path we will not follow.หนทางไปสู่เป้าหมาย ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง Ambush (2008)
And even said that practicing happily is her biggest goal...และยังพูดว่าการซ้อมที่มีความสุขคือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของเธอ... Beethoven Virus (2008)
We have now achieved all your goals, so it would be wise to return, and take care of yourself.ดังนั้นเจ้าควรจะกลับไปและดูแลตัวเจ้าเอง The Kingdom of the Winds (2008)
Buy some more goats.รวมทั้งแพะด้วย Babylon A.D. (2008)
My goals?เป้าหมายของผมน่ะเหรอ? My Sassy Girl (2008)
- You're as sour as goat's urine.-เธอนี่ร้ายยิ่งกว่าเยี่ยวแกะอีก Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
goaIn the Chinese football game in which the players used their feet and bodies - but never their hands - the goal was a hole in a net made from silk.
goaShe made her way to the goal step by step.
goaWe keep two goats.
goaEven if it takes you three years, you must accomplish your goal.
goaShe achieved the goal of winning the prize.
goaA politician like that gets my goat.
goaThe goal is still some distance away.
goaHe says he has achieved his goal to a certain extent.
goaWe concluded that mutual aid was essential for attaining the goal.
goaHappiness consists of working toward one's goals.
goaPlain English is a short cut to the goal of language learning.
goaWe won the game by three goals to one.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคราแพะ[N] goatee, Thai definition: เคราใต้คางที่ไว้ยาวเรียวแหลมคล้ายขนใต้คางของแพะ, เรียกคางที่ไว้เคราเช่นนั้นว่า คางแพะ
พริกชี้ฟ้า[N] goat pepper, Example: ผักสดที่สามารถนำมาแกะสลักได้สวยงาม เช่น แตงกวา มะม่วง พริกชี้ฟ้า ต้นหอม, Count unit: เม็ด, Thai definition: ชื่อพันธุ์พริก ซึ่งเม็ดมักชี้ขึ้นข้างบน
แพะ[N] goat, Example: ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชาวเผ่าจะฆ่าแพะเพื่อใช้บูชายัญ, Count unit: ตัว, Thai definition: สัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Capra hircus ในวงศ์ Bovidae เป็นสัตว์กีบคู่ขนาดกลาง มีความอดทน แข็งแรง และทนทานต่อโรคได้ดีกว่าสัตว์กีบคู่อื่นๆ สามารถปีนป่ายที่สูงโดยเฉพาะโขดหินหรือภูเขาได้ดี ขนหยาบสีดำ ขาว หรือน้ำตาล มีเขา 1 คู่ ตัวผู้มีเครา หางสั้น
เป้าประสงค์[N] aim, See also: goal, purpose, objective, target, Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, Example: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว, Thai definition: วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง
ประตูฟุตบอล[N] goal, Example: เขาเตะบอลเข้าประตูฟุตบอล 2 ลูก, Count unit: ประตู, Thai definition: ประตู 2 เสา มีคานและมีตาข่ายรอรับลูกฟุตบอลที่เตะผ่านเข้าไป
ประตู[CLAS] goal, Example: นักฟุตบอลยิงลูกนำไป 2 ประตู, Count unit: ประตู, Thai definition: ลักษณนามเรียกจำนวนครั้งที่เตะลูกบอลเข้าไปในประตู เช่น ได้ 2 ประตู เสีย 3 ประตู, เรียกช่องหรือโอกาสที่จะได้หรือเสียในการพนันบางชนิด เช่น ถูกประตูเดียว กิน 3 ประตู
ความมุ่งหมาย[N] goal, See also: aim, purpose, object, Syn. จุดมุ่งหมาย, เป้าประสงค์, ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: ความมุ่งหมายอันสูงสุดของการศึกษาคือการให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งทางอารมณ์และสติปัญญา
เส้นชัย[N] goal, See also: aim, Example: การที่เขาถึงเส้นชัยก่อนเพื่อน ก็เพราะว่าเขามีความอุตสาหะในการทำธุรกิจ และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง, Thai definition: จุดที่ประสบความสำเร็จ
หลักชัย[N] goal, See also: finish line, milestone, Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย, Example: ควรจะเป็นนักวิ่งที่ถึงหลักชัยก่อนเป็นคนแรกต้องมีความพยายามฝึกซ้อมฝึกฝนมาอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object   FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f]
การยิงประตู[n. exp.] (kān ying pratū) EN: goal   FR: but [m] ; goal [m]
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal   FR: marquer un but
เข็น[v.] (khen) EN: push ; put pressure on ; egg on ; goad   FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เขตประตู[n. exp.] (khēt pratū) EN: goal area   
ความมุ่งหมาย[n.] (khwām mungmāi) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit   FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOA    G OW1 AH0
GOAD    G OW1 D
GOAN    G OW1 N
GOAT    G OW1 T
GOAL    G OW1 L
GOAR    G AO1 R
GOALS    G OW1 L Z
GOARD    G AO1 R D
GOANS    G OW1 N Z
GOATS    G OW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
goad    (v) (g ou1 d)
goal    (n) (g ou1 l)
goat    (n) (g ou1 t)
goads    (v) (g ou1 d z)
goals    (n) (g ou1 l z)
goats    (n) (g ou1 t s)
goaded    (v) (g ou1 d i d)
goalie    (n) (g ou1 l ii)
goatee    (n) (g ou1 t ii1)
goading    (v) (g ou1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark) [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) [Add to Longdo]
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P) [Add to Longdo]
りんご飴;林檎飴[りんごあめ;りんごアメ, ringoame ; ringo ame] (n) candied apple; toffee apple [Add to Longdo]
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer) [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] goal-keeper [Add to Longdo]
山羊[shān yáng, ㄕㄢ ㄧㄤˊ, ] goat [Add to Longdo]
球门[qiú mén, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, / ] goalmouth (in soccer) [Add to Longdo]
羊男[yáng nán, ㄧㄤˊ ㄋㄢˊ, ] goat-man; faun of Greek mythology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goa \Go"a\, n. (Zool.)
   A species of antelope ({Procapra picticauda}), inhabiting
   Thibet.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Goa
   n 1: a state of southwestern India; a former Portuguese colony

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 goa
 
 1. Goa.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top