Search result for

gerding

(75 entries)
(0.0532 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gerding-, *gerding*, gerd
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gerding มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gerding*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gerdabbr. gastroesophageal reflux disease
legerdemain(เลจ'เจอดะเมน') n. การเล่นกล,ความชำนาญหรือวิธีการในการเล่นกล,การหลอกลวง,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gerda.Gerda! Snow Queen (2012)
He was last seen in Cenred's kingdom, in the border town of Engerd, but that was many years ago.เจอครั้งสุดท้ายในอาณาจักรเซนเรด บริเวณเขตแดนเมืองอิงเกิร์ด แต่นั่นมันหลายปีมาแล้ว The Last Dragonlord (2009)
The old legerdemain.- นักเล่นมายากลเก่า Blame It on Rio Bravo (2010)
Legerdemain?- นักเล่นมายากลเหรอ? Blame It on Rio Bravo (2010)
It wasn't easy, I've been in almost every tavern in Engerd.มันไม่ง่าย ข้าไปหาทุกที่ใน Engerd The Eye of the Phoenix (2010)
Grimgerde and Rossweisse!- Grimgerd' und Roßweiße! - Sie reiten zu zwei! Die Walküre (1980)
Grimgerde!Grimgerde! Die Walküre (1980)
We're bombing the storage depots at Daiquiri at 1800 hours.Wir bombardieren die Lagerdepots in Daiquiri um 18.00 Uhr. Airplane! (1980)
GERD:GERDThe Big Red One (1980)
I didn't murder him, Gerd, I killed him... when he ran from a fight with the British.Nicht umgebracht, Gerd, getötet, als er vor den Briten weglaufen wollte. The Big Red One (1980)
Fred Frugal and his wife. Frita. Frita Frugal."Gerd Genügsam" und seine Frau "Gerda", "Gerda Genügsam". Road Games (1981)
Z. GERDT as Poet AurevoirDichter Aurevoir - S. GERDOslinaya shkura (1982)
I don't want the whole town talking about Madame Burabeau's 16th century being fIyspecked.Da kann schon niemand sagen, dass bei Madam Bourabeau alle Gemälde mit Fliegerdreck beschmutzt sind. Oslinaya shkura (1982)
Some lady tiger.Einer Tigerdame. Scarface (1983)
They found the body behind Frau Gerda's house. Where did you get that from?- Die Leiche lag hinter Gerdas Haus. The Element of Crime (1984)
the Hotel Schatz, the site of the Lotto Murder... and Frau Gerda's whorehouse.Das Hotel Schatz... den Tatort des Lotteriemordes... und Gerdas Bordell. The Element of Crime (1984)
- Because they said that Carlino was responsible for the warehouse robberies and that you were helping him.- Weil sie sagten... Carlino sei verantwortlich für die Lagerdiebstähle... und dass du ihm geholfen hättest. Armed and Dangerous (1986)
Hello, this is your camp director. Jeff, quit pissing in the pool!Hallo, hier spricht euer Lagerdirektor. Poltergeist III (1988)
A backstage pass for you for Dolly's big show at the Barstow War Memorial... and then, a little dessert at Massimino's Cafe.Sie erhalten einen Backstage-Pass für Dollys Show am Kriegerdenkmal. Danach ein kleines Dessert in Massiminos Café. Pink Cadillac (1989)
Look, I'm grateful for the help, but Melmacians can't crash diet like this.Danke für die Hilfe, aber Melmacianer können keine Hungerdiät machen. Hungry Like the Wolf (1990)
I'd cut off 3 fingers if God would let me fuck her.Ichwürde3Fingerdafürhergeben, sie einmal zu bumsen. The Last Boy Scout (1991)
Visiontext subtitles:Untertitel: Visiontext Kristin Gerdes Only the Lonely (1991)
With only one finger...Ein simpler Fingerdruck genügt. Riens du tout (1992)
- Oh, no, Gerda, please.Nein, Gerda! Du hast es versprochen. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- It was in India, if you remember.Es war in Indien. Gerda und ich waren gemeinsam auf Tournee. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- I'd love to see Gerda again.Ich würde Gerda gerne wiedersehen. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
He certainly used to work in a bank when he met Gerda.Er war bei einer Bank, als er Gerda kennenlernte. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Gerda?- Gerda? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Gerda!Gerda! One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Mabelle. Gerda and I were on tour together.Ich war mit Gerda auf Tournee. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
I have here in my pocket a certificate of marriage between Martin Alistair Blunt and an actress by the name of Mademoiselle Gerda Alexandra Grant dated April the 25th, 1925.Ich habe hier in meiner Tasche eine Heiratsurkunde. Eine Heirat zwischen Martin Alistair Blunt und einer Schauspielerin namens Mademoiselle Gerda Alexandra Grant. Datiert auf den 25. April 1925. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
And Mademoiselle Gerda Grant is still very much alive.Und Mademoiselle Gerda Grant ist noch am Leben. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Gerda got such a kick out of it all.Das alles hat Gerda großen Spaß gemacht, nicht wahr, Schatz? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Gerda understood, didn't you, old girl?Gerda verstand es, nicht wahr, Schatz? Wir hätten nach Rebeccas Tod wieder heiraten können. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Martin Alistair Blunt and Gerda Alexandra Blunt, I arrest you on charges of murder.Martin Alistair Blunt und Gerda Alexandra Blunt, ich verhafte Sie wegen Mordes. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
"Medusa's Lover" is suitable for the beauty parlor, to read at the dentist's or the toilet" Gerd Gottler.- Pardon - der Toilette empfehlen. Gerd Göttler." Nobody Loves Me (1994)
What have I done to Gerd Gottler?Was, verdammt noch einmal, habe ich denen getan? Was habe ich Gerd Göttler getan? Nobody Loves Me (1994)
So, Gerd Gottler...So, Gerd Göttler. Da! Nobody Loves Me (1994)
The path of a warrior begins with the First Rite of Ascension.Ein Kriegerdasein beginnt mit dem Ersten Ritus des Aufsteigens. Firstborn (1994)
His name is Gert Thomas.(Scully) Er heißt Gerd Thomas. Red Museum (1994)
He's saying all these negro things! What's he doing?Er sagt all diese Negerdinge. Nixon (1995)
He's got lines of distention across the duodenum.Er hat Falten einer Blasendehnung über dem Zwölffingerdarm. Se7en (1995)
I promised my old chum Gerda to show her some spirits.Ich versprach meiner alten Freundin Gerda, ihr ein paar Geister zu zeigen. Gargantua (1997)
How nice of you to come, Gerda!Es war nett, dass du gekommen bist, Gerda. Gargantua (1997)
Listen, Gerda.Hör mal, Gerda. Gargantua (1997)
The praying mantis is a fascinating creature, forced to live alone.Die Gottesanbeterin ist faszinierend. Sie führt ein Einzelgängerdasein. Teacher's Pet (1997)
Everything went really great. We drove the cars there, and those guys came.WIr haben diese DIngerdahIn gefahren und_BAR_ruckzuck kamen die Typen an. Run Lola Run (1998)
After the poverty in La Terra Trema... Visconti, backed by Dali, reacts with the opulence of Rosalinda.Dem Hungerdasein, das die Arbeit an "Die Erde bebt" begleitete, folgte "Wie es Euch gefällt", im BühnenbiId von dali. Luchino Visconti (1999)
How about ludo?Und Menschärgerdichnicht? Water Drops on Burning Rocks (2000)
Accelerated healing powers come with the slayer package.Ein schneller Heilungsprozess gehört zum Jägerdasein. Fool for Love (2000)

CMU English Pronouncing Dictionary
GERD    G ER1 D
GERDA    G ER1 D AH0
GERDTS    JH ER1 T S
GERDES    ZH ER1 D Z
WENGERD    W EH1 NG G ER0 D
GERDING    G EH1 R T IH0 NG
GERDES'    ZH ER1 D Z
GERDEMAN    G ER1 D M AH0 N
BORGERDING    B AO1 R G ER0 D IH0 NG
LEGERDEMAIN    L EH2 JH ER0 D AH0 M EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legerdemain    (n) (l e2 jh @ d @ m ei1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegerdress {n}flying suit [Add to Longdo]
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown [Add to Longdo]
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure [Add to Longdo]
Magerdruck {m}roman typeface; roman letters [Add to Longdo]
Taschenspielerei {f}legerdemain [Add to Longdo]
Trägerdichte {f}carrier density [Add to Longdo]
Trägerdurchdringung {f}carrier diffusion [Add to Longdo]
Zaubertrick {m}legerdemain [Add to Longdo]
Zubringerdienst {m}shuttle service [Add to Longdo]
Zwölffingerdarm {m}; Duodenum {n} [med.]duodenum; gut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇術[きじゅつ, kijutsu] (n) magic; conjuring; sleight of hand; legerdemain; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top