ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genuinely

JH EH1 N Y UW0 AH0 N L IY0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genuinely-, *genuinely*, genuine
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No, no. I'm genuinely curious.- ไม่ ไม่ ป๊าอยากรู้จากใจจริง The Dreamers (2003)
I'm always asking people questions, and a lot of the time, they are genuinely stumped.ผมมักจะถามคำถามผู้คน และในหลายๆครั้ง พวกเขาถึงกับนิ่งเป็นไก่ตาแตกไปเลย Mr. Monk and the Game Show (2004)
With this, it's genuinely my turn now, huh?อะไรกัน อัปลักษณ์ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
I'm genuinely sorry for your loss.ฉันขอแสดงความเสียใจต่อความศูญเสียของคุณ The Omen (2006)
You sound genuinely surprised.ฟังเสียงเธอประหลาดใจจัง The Usual Suspects (2006)
Is When You Need Something. That Is Not True. I Genuinely Care About You.ตอนที่เธอต้องการให้ฉันช่วย ไม่จริง ฉันห่วงเธอจริงๆ Something's Coming (2007)
And a novel must show how the world truly is, how characters genuinely think, how events actually occur.แบบตัวละครคิดอะไร เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นได้ยังไง Becoming Jane (2007)
Why are you mocking me when I am genuinely, to the best of my ability, trying to help you?ทำไมคุณต้องเย้ยผม ขณะที่ผมพูดความจริง ใช้ความสามารถทั้งหมดของผม พยายามที่จะช่วยคุณ 1408 (2007)
Did he genuinely mean it was nice meeting you, or was he sending you some kind of sinister message?ที่บอกว่าดีใจที่ได้เจอนั่น หมายความจริงๆ หรือว่าเขาพยายามจะสื่ออะไรรึเปล่านะ? Disturbia (2007)
In the ongoing search for self there are days when we learn something genuinely new.ในการค้นหาความเป็นตัวเองที่ดำเนินต่อไป มีบางวันที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างแท้จริง Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
I genuinely care about you, Dave.ผมเป็นห่วงคุณมากนะ เดฟ City on Fire (2008)
Because I genuinely thought that you would help her be brave.เพราะ ฉันคิดอยู่แล้วว่าเธอต้องกล้าช่วยเธอ Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
แท้จริง[adv.] (thaējing) EN: truly ; really ; actually ; genuinely ; in reality   FR: vraiment ; réellement

CMU English Pronouncing Dictionary
GENUINELY    JH EH1 N Y UW0 AH0 N L IY0
GENUINELY    JH EH1 N Y UW0 AY2 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genuinely    (a) ʤˈɛnjuɪnliː (jh e1 n y u i n l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
本格小説[ほんかくしょうせつ, honkakushousetsu] (n) serious novel; genuinely attempted novel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 genuine \gen"u*ine\, a. [L. genuinus, fr. genere, gignere, to
   beget, in pass., to be born: cf. F. g['e]nuine. See
   {Gender}.]
   Belonging to, or proceeding from, the original stock; native;
   hence, not counterfeit, spurious, false, or adulterated;
   authentic; real; natural; true; pure; as, a genuine text; a
   genuine production; genuine materials. "True, genuine night."
   --Dryden.
 
   Syn: Authentic; real; true; pure; unalloyed; unadulterated.
     See {Authentic}. -- {Gen"u*ine*ly}, adv. --
     {Gen"u*ine*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        The evidence, both internal and external, against
        the genuineness of these letters, is overwhelming.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genuinely
   adv 1: in accordance with truth or fact or reality; "she was now
       truly American"; "a genuinely open society"; "they don't
       really listen to us" [syn: {truly}, {genuinely},
       {really}]
   2: genuinely; with authority; "it is authentically British"
     [syn: {authentically}, {genuinely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top