หรือคุณหมายถึง gentleneß?
Search result for

gentleness

(22 entries)
(0.1553 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gentleness-, *gentleness*, gentlenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentleness[N] ความนุ่มนวล, See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง, Syn. tenderness, carefulness

English-Thai: Nontri Dictionary
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That same old gentleness...ยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิม Confessions (2010)
"nothing is so strong as gentleness,"ไม่มีอะไรแข็งแกร่ง เท่าความนุ่มนวล Exit Wounds (2010)
There is a gentleness to the sound. I find it... comforting.Ιf yоu ѕаvе Саtkіn, Cloud Atlas (2012)
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
But it was hardness, not gentleness that kept him silent.แต่หากเป็นความกร้าวแกร่ง มิใช่ความอ่อนโยน ที่ทำให้เด็กชายเงียบขรึม Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentlenessHe had a gentleness that was attractive to woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสุภาพ[N] gentleness, See also: tenderness, Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย, Example: คนไทยเราใช้การไหว้เพื่อแสดงการทักทาย แสดงความเคารพและแสดงความสุภาพ
ความละมุนละม่อม[N] gentleness, See also: mildness, kindness, Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน, Example: การยึดอำนาจครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความละมุนละม่อมเป็นพิเศษ
ความอ่อนโยน[N] gentleness, See also: courteousness, affability, mildness, Example: สายตาของแม่ที่มองลูกน้อยเต็มไปด้วยความอ่อนโยน, Thai definition: การมีกริยาวาจานิ่มนวล, การไม่แข็งกระด้าง
ไม้นวม[N] gentleness, See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity, Syn. ไม้อ่อน, Ant. ไม้แข็ง, Example: รัฐบาลเริ่มใช้ไม้นวมจัดการกับพวกหนังสือพิมพ์, Thai definition: วิธีการที่นิ่มนวล
ความนุ่มนวล[N] gentleness, See also: softness, mildness, docility, gracefulness, Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: น้ำเสียงหรือสำเนียงของพิธีกรควรพูดให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENTLENESS    JH EH1 N T AH0 L N AH0 S
GENTLENESS    JH EH1 N AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gentleness    (n) (jh e1 n t l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P) [Add to Longdo]
親切(P);深切(oK)[しんせつ, shinsetsu] (adj-na,n) kindness; gentleness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentleness \Gen"tle*ness\, n.
   The quality or state of being gentle, well-born, mild,
   benevolent, docile, etc.; gentility; softness of manners,
   disposition, etc.; mildness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gentleness
   n 1: the property possessed by a slope that is very gradual
      [syn: {gradualness}, {gentleness}] [ant: {abruptness},
      {precipitousness}, {steepness}]
   2: acting in a manner that is gentle and mild and even-tempered;
     "his fingers have learned gentleness"; "suddenly her gigantic
     power melted into softness for the baby"; "even in the pulpit
     there are moments when mildness of manner is not enough"
     [syn: {gentleness}, {softness}, {mildness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top