ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gatherer

G AE1 DH ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gatherer-, *gatherer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gatherer(n) ผู้รวบรวม, Syn. collector

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the saga of how wandering bands of hunters and gatherers found their way to the stars.มันเป็นความกล้าหาญของวิธีวง หลงของนักล่าและรวบรวม พบวิธีการของพวกเขากับดาว, Standing Up in the Milky Way (2014)
For the longest part of human existence, say the last 40, 000 generations we were Wanderers, living in small bands of hunters and gatherers making tools, controlling fire, naming things all within the last hour of the cosmic calendar.สำหรับส่วนที่ยาวที่สุดของ การดำรงอยู่ของมนุษย์ พูดสุดท้าย 40, 000 รุ่น เราก็หลง, Standing Up in the Milky Way (2014)
How did we evolve from small wandering bands of hunters and gatherers living beneath the stars to become the builders of a global civilization?เราไม่พัฒนาขึ้นจากวงเดินเล็ก ๆ ของนักล่าและรวบรวม อาศัยอยู่ภายใต้แสงดาว ที่จะกลายเป็นผู้สร้าง อารยธรรมทั่วโลกหรือไม่ Hiding in the Light (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GATHERER G AE1 DH ER0 ER0
GATHERERS G AE1 DH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gatherer (n) gˈæðərər (g a1 dh @ r @ r)
gatherers (n) gˈæðərəz (g a1 dh @ r @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狩猟採集民[しゅりょうさいしゅうみん, shuryousaishuumin] (n) hunters and gatherers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gatherer \Gath"er*er\, n.
   1. One who gathers or collects.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sewing Machine) An attachment for making gathers in the
    cloth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gatherer
   n 1: a person who gathers; "they were a society of hunters and
      gatherers"
   2: a person who is employed to collect payments (as for rent or
     taxes) [syn: {collector}, {gatherer}, {accumulator}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top