ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gathered

G AE1 DH ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gathered-, *gathered*, gather, gathere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน How I Won the War (1967)
I gathered you all here together because you were all implicated in Mr. Boddy's dastardly blackmail.ผมเชิญทุกคนมาที่นี่ เพราะทุกคนเกี่ยวข้องกับ แบล็กเมล์ของคุณบ๊อดดี้ทั้งนั้น Clue (1985)
Dearly beloved, we've gathered here today to join Stephanie and Harry in holy matricemoney.นี่อะไรเหรอ? (ของขวัญ --- กล่องใส่อัญมนีแบบเกาหลี) Full House (1987)
I gathered them up in an old coffee can and when I awoke the next morning, I received a shock for they had doubled in size.ฉันรวบรวมพวกเขาในกาแฟกระป๋องเก่า ... ... และเมื่อฉันตื่นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้รับการช็อต ... ... สำหรับพวกเขาได้สองเท่าในขนาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That night, the pub did big business as all gathered to hear the result.คืนนั้นผับขายดีเป็นที่สุด เพราะทุกคนต่างมารอฟังผลกันหมด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Dearly beloved. We are gathered here in the sight of God.ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า Episode #1.6 (1995)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
This is what I've always dreamed of... a big, loving family gathered around the table... the way it was when I was a girl.นี่คือสิ่งที่ผมเคยฝันเสมอของ ... ใหญ่รักครอบครัวรวมตัวกันรอบโต๊ะ ... วิธีที่มันก็คือตอนที่ฉันเป็นเด็กผู้หญิง The Birdcage (1996)
On the same field where Tibetans traditionally gathered for picnics... ground was cleared to build an airstrip... so that the plane carrying three Chinese generals could land.บนทุ่งหญ้าที่ชาวทิเบต ออกมานั่งปิคนิคกัน พื้นดินถูกปรับระดับเพื่อ สร้างทางวิ่งอากาศยาน เพื่อให้เครื่องบินของ นายพลจีนสามท่านลงจอด Seven Years in Tibet (1997)
Now, I have gathered a group of guys- couldn't be more perfect.เอาล่ะ ฉันได้รวมกลุ่มผู้ชาย ที่หาดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ... Malèna (2000)
We are gathered in this place to put our differences aside.เรามารวมกันที่นี่... เพื่อลืมความเเตกต่างของเรา The Scorpion King (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatheredA big crowd gathered at the scene of the fire.
gatheredA crowd gathered around.
gatheredA crowd gathered at the scene.
gatheredA crowd gathered of itself.
gatheredA crowd gathered to see the fire.
gatheredA crowd of people gathered around the speaker.
gatheredA crowd of people gathered in the street.
gatheredA crowd soon gathered around him.
gatheredA crowd soon gathered around the fire engine.
gatheredA lot of children gathered in the garden.
gatheredAnd so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away.
gatheredAs many as fifty students gathered to hear his lecture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอม(adj) gathered together, See also: assembled, curving toward each other, Thai Definition: อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยักรั้ง[yakrang] (v) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GATHERED G AE1 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gathered (v) gˈæðəd (g a1 dh @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャザースカート[gyaza-suka-to] (n) gathered skirt [Add to Longdo]
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
取れたて;取れ立て;採れたて;採れ立て[とれたて, toretate] (n, n-adv) just-harvested; something freshly harvested or gathered (usually produce) [Add to Longdo]
集輯;緝輯[しゅうしゅう, shuushuu] (n, vs) gathered together and compiled [Add to Longdo]
[もとどり;たぶさ;たきふさ, motodori ; tabusa ; takifusa] (n) (arch) place where hair is gathered together atop the head; hair tied (or pinned) together in this position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\ (g[a^][th]"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Gathered}; p. pr. & vb. n. {Gathering}.] [OE. gaderen, AS.
   gaderian, gadrian, fr. gador, geador, together, fr. g[ae]d
   fellowship; akin to E. good, D. gaderen to collect, G. gatte
   husband, MHG. gate, also companion, Goth. gadiliggs a
   sister's son. [root]29. See {Good}, and cf. {Together}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring together; to collect, as a number of separate
    things, into one place, or into one aggregate body; to
    assemble; to muster; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       And Belgium's capital had gathered them
       Her beauty and her chivalry.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
       When he had gathered all the chief priests and
       scribes of the people together.    --Matt. ii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick out and bring together from among what is of less
    value; to collect, as a harvest; to harvest; to cull; to
    pick off; to pluck.
    [1913 Webster]
 
       A rose just gathered from the stalk. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
                          --Matt. vii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Gather us from among the heathen.   --Ps. cvi. 47.
    [1913 Webster]
 
   3. To accumulate by collecting and saving little by little;
    to amass; to gain; to heap up.
    [1913 Webster]
 
       He that by usury and unjust gain increaseth his
       substance, he shall gather it for him that will pity
       the poor.               --Prov.
                          xxviii. 8.
    [1913 Webster]
 
       To pay the creditor . . . he must gather up money by
       degrees.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring closely together the parts or particles of; to
    contract; to compress; to bring together in folds or
    plaits, as a garment; also, to draw together, as a piece
    of cloth by a thread; to pucker; to plait; as, to gather a
    ruffle.
    [1913 Webster]
 
       Gathering his flowing robe, he seemed to stand
       In act to speak, and graceful stretched his hand.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To derive, or deduce, as an inference; to collect, as a
    conclusion, from circumstances that suggest, or arguments
    that prove; to infer; to conclude.
    [1913 Webster]
 
       Let me say no more!
       Gather the sequel by that went before. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To gain; to win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He gathers ground upon her in the chase. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To bring together, or nearer together, in masonry,
    as where the width of a fireplace is rapidly diminished to
    the width of the flue, or the like.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) To haul in; to take up; as, to gather the slack of
    a rope.
    [1913 Webster]
 
   {To be gathered to one's people} or {To be gathered to one's
   fathers} to die. --Gen. xxv. 8.
 
   {To gather breath}, to recover normal breathing after being
    out of breath; to get one's breath; to rest. --Spenser.
 
   {To gather one's self together}, to collect and dispose one's
    powers for a great effort, as a beast crouches preparatory
    to a leap.
 
   {To gather way} (Naut.), to begin to move; to move with
    increasing speed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gathered
   adj 1: brought together in one place; "the collected works of
       Milton"; "the gathered folds of the skirt" [syn:
       {collected}, {gathered}] [ant: {uncollected},
       {ungathered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top