Search result for

gast

(93 entries)
(0.2354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gast-, *gast*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gastrointestinal (adj) เกี่ยวกับหรือมีผลต่อกระเพาะอาหารและลำไส้
See also: S. -,
gastrointestinal tractdigestive system ระบบทางเดินอาหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gastric    [ADJ] เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
gastritis    [N] กระเพาะอาหารอักเสบ (ทางการแพทย์)
gastronome    [N] นักกิน, See also: นักชิมอาหาร, ผู้พิถีพิถันในการกิน, Syn. gourmet, epicure
gastronomy    [N] ศาสตร์การทำอาหาร, See also: ศิลปะการกินอาหาร
gastric juice    [N] น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร, See also: น้ำย่อย
gastric ulcer    [N] แผลในกระเพาะอาหาร
gastro-enteritis    [N] ภาวะกระเพาะและลำไส้อักเสบจากอาจียนหรือท้องร่วงรุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gastralgia; gastrodynia; stomachalgia; stomachodyniaอาการปวดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrastheniaกระเพาะอ่อนเปลี้ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectasia; gastrectasis; gastrectosisกระเพาะโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectasis; gastrectasia; gastrectosisกระเพาะโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectomyการตัดกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectomy, partialการตัดกระเพาะบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectomy, subtotalการตัดกระเพาะเกือบหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastrectosis; gastrectasia; gastrectasisกระเพาะโป่งพอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric antrum; antrum, pyloricกระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ pylorus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gastric fundusกระพุ้งกระเพาะอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasterกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Gastrectomyกระเพาะอาหาร, การตัด; [การแพทย์]
Gastrectomy, Nearly Totalตัดกระเพาะอาหารออกจนเหลือน้อยมาก [การแพทย์]
Gastrectomy, Partialการตัดกระเพาะอาหารออกเพียงบางส่วน [การแพทย์]
Gastrectomy, Subtotalการตัดกระเพาะอาหารออกเกือบทั้งหมด [การแพทย์]
Gastrectomy, Totalการตัดกระเพาะอาหารออกทั้งหมด, [การแพทย์]
Gastric Acid Productionการสร้างกรดเกลือในกระเพาะ [การแพทย์]
Gastric Acid Secretionการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Gastric Analysisการวิเคราะห์สารที่พบในกระเพาะอาหาร, [การแพทย์]
Gastric Aspirationการสูบกระเพาะอาหาร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gastToo much alcohol may result in gastric disease.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gastight(แกส'ไททฺ) adj. ซึ่งแก๊สเข้าไปไม่ได้, See also: gastightness n.
gastr(o) - Pref. กระเพาะอาหาร
gastralgian. อาการปวดกระเพาะอาหาร, See also: gastralgic adj.
gastrectomyn. ศัลยกรรมตัดเอาส่วนของกระเพาะหรือทั้งหมดออก
gastric(แกส'ทริค) adj. เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
gastric distressอาหารไม่ย่อย
gastric juicen. น้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastric ulcern. แผลผนังกระเพาะ
gastrinn. ฮอร์โมนกระตุ้นการคัดหลั่งของน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
gastritis(แกรสไทร'ทิส) n. กระเพาะอาหารอักเสบ (โดยเยื่อบุผิวกระเพาะอาหาร)

English-Thai: Nontri Dictionary
gastric(adj) เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร,เกี่ยวกับการย่อย
GASTRIC gastric juice(n) น้ำย่อย
gastritis(n) โรคกระเพาะอับเสบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟธาตุ [N] gastric juice, See also: gastric ulcer, Example: อาการร้อนมากๆ ก่อนตายโบราณเขาเรียกว่า ไฟธาตุแตก, Thai definition: ไฟที่โบราณถือว่ามีในร่างกายมนุษย์และสัตว์ สำหรับย่อยอาหาร
โรคกระเพาะ [N] gastritis, Example: โรคกระเพาะมีสาเหตุหนึ่งมาจากความเครียด ความวิตกกังวลทางจิตใจ
เหลือบ [N] horsefly, See also: Gastrophilus equi, gadfly, Syn. ตัวเหลือบ, Thai definition: ชื่อแมลงหลายชนิดในวงศ์ Tabanidae รูปร่างคล้ายแมลงวันแต่ตัวโตกว่า มีปีกคู่เดียวซึ่งมักใส แต่บางชนิดเป็นลายสีต่างๆ ตาโต ปากมีอวัยวะเป็นแผ่นคมคล้ายใบมีดตัดเนื้อให้ขาด และมีอวัยวะเป็นท่อดูดของเหลวกินได้ ตัวเมียดูดเลือดมนุษย์และสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกแค[n. exp.] (døk khaē) EN: Vegetable Humming Bird ; Sesban, Agasta   
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur   FR: gastronome [m] ; gourmet [m]
น้ำย่อย[n. exp.] (nāmyøi) EN: digestive juice ; gastric juice ; enzyme   FR: suc gastrique [m] ; suc digestif [m] ; enzyme [f]
ปลาสลิด[n. exp.] (plā salit) EN: Trichogaster pectoralis   
ร้านค้าขนาดใหญ่[n. exp.] (rānkhā khanāt yai) EN: megastore   
โรคกระเพาะ[n. exp.] (rōk kraphǿ) EN: gastric disease ; stomach trouble   
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
GAST    G AE1 S T
GASTON    G AE1 S T AH0 N
GASTER    G AE1 S T ER0
GASTRIC    G AE1 S T R IH0 K
GASTILUM    G EY1 S T AH0 L AH0 M
GASTELLI    G AH0 S T EH1 L IY0
GASTON'S    G AE1 S T AH0 N Z
GASTONIA    G AH0 S T OW1 N IY0 AH0
GASTINEAU    G AE1 S T AH0 N OW2
GASTRITIS    G AE0 S T R AY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gastric    (j) (g a1 s t r i k)
gastritis    (n) (g a1 s t r ai1 t i s)
gastronomy    (n) (g a1 s t r o1 n @ m ii)
gastronomic    (j) (g a2 s t r @ n o1 m i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stammgast(n) |der, pl. Stammgäste| แขกประจำ (ร้านอาหารหรือผับ)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gast {m} | Gäste {pl}sojourner | sojourners [Add to Longdo]
Gast {m} | Gäste {pl} | berühmter Gastguest | guests | celebrity guest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1,vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis) [Add to Longdo]
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish [Add to Longdo]
アラレキンチャクフグ[, ararekinchakufugu] (n) spotted sharpnose (Canthigaster solandri, type of pufferfish) [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[, iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus) [Add to Longdo]
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胃液[wèi yè, ㄨㄟˋ ㄧㄝˋ, ] gastric fluid [Add to Longdo]
胃炎[wèi yán, ㄨㄟˋ ㄧㄢˊ, ] gastritis [Add to Longdo]
胃酸[wèi suān, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄢ, ] gastric acid [Add to Longdo]
腹足[fù zú, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ, ] gastropod (class of mollusks including snails) [Add to Longdo]
腹足纲[fù zú gāng, ㄈㄨˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, / ] gastropod (class of mollusks including snails) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
宿屋[やどや, yadoya] Gasthaus [Add to Longdo]
巡業[じゅんぎょう, jungyou] Gastspielreise, Tournee [Add to Longdo]
[ひん, hin] GAST [Add to Longdo]
饗宴[きょうえん, kyouen] Gastmahl, Festessen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gast \Gast\ (g[.a]st), v. t. [OE. gasten, g[=ae]sten to
   frighten, akin to Goth. usgaisjan. See {Aghast}, {Ghastly},
   and cf. {Gaze}.]
   To make aghast; to frighten; to terrify. See {Aghast}. [Obs.]
   --Chaucer. Shak.
   [1913 Webster]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 gast
   ghost; phantom
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 gast [xɑst]
   guest
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Gast [gast] (n) , s.(m )
   guest; sojourner
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top