หรือคุณหมายถึง gaß?
Search result for

gass

(40 entries)
(0.1026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gass-, *gass*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gassingการเกิดแก๊ส [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasseous Crepitusการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]
Gassyมีลม [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gasser(แกส'เซอะ) n. คนปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ปล่อยแก๊ส,สิ่งที่ขบขันมาก,สิ่งที่ประสบความสำเร็จมาก,คนขี้โว
gassing(แก๊ส'ซิง) n. การปล่อยแก๊สออกมา
gassy(แกส'ซี) adj. เต็มไปด้วยหรือประกอบด้วยแก๊ส,ท้องอืด,ท้องเฟ้อ,, See also: gassiness n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid   FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
กากอ้อย[n.] (kāk øi) EN: bagasse   FR: bagasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GASS    G AE1 S
GASSED    G AE1 S T
GASSEE    G AE1 S IY0
GASSEN    G AE1 S AH0 N
GASSER    G AE1 S ER0
GASSES    G AE1 S AH0 Z
GASSMAN    G AE1 S M AH0 N
GASSING    G AE1 S IH0 NG
GASSETT    G AE1 S EH0 T
GASSERT    G AE1 S ER0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gassy    (j) (g a1 s ii)
gassed    (v) (g a1 s t)
gasses    (v) (g a1 s i z)
gassier    (j) (g a1 s i@ r)
gassing    (v) (g a1 s i ng)
gassiest    (j) (g a1 s i i s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gasse(n) |die, pl. Gassen| ตรอก, ซอย
Sackgasse(n) |die, pl. Sackgassen| ทางตัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国(P);亜米利加合衆国[アメリカがっしゅうこく, amerika gasshuukoku] (n) United States of America; (P) [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
ガス糸[ガスいと, gasu ito] (n) gassed yarn [Add to Longdo]
ガス抜き[ガスぬき, gasu nuki] (n,vs) degassing; gas venting [Add to Longdo]
ガッシュ;グワッシュ[, gasshu ; guwasshu] (n) (1) (ガッシュ only) gash; (2) (ガッシュ only) gush; (3) gouache (fre [Add to Longdo]
バガス[, bagasu] (n) bagasse [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]
歌合戦[うたがっせん, utagassen] (n) singing matches [Add to Longdo]
花虎魚[はなおこぜ, hanaokoze] (n) sargassum fish [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合唱[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
合宿[がっしゅく, gasshuku] gemeinsame_Unterkunft [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] die_Haende_falten (zum Gebet) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top