ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fredi

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fredi-, *fredi*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fredi มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fredi*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your brother Manfredi?Und Ihr Bruder, Manfredi... war er auch besorgt? Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
Manfredi?ManfrediAmore e morte nel giardino degli dei (1972)
Isn't she a friend of your brother?Ich dachte, sie sei eine Freundin Ihres Bruder ManfrediAmore e morte nel giardino degli dei (1972)
Manfredi too, I think, but for other reasons.Manfredi auch, glaube ich, aber aus anderen Gründen. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
It's Manfredi.Es ist ManfrediAmore e morte nel giardino degli dei (1972)
You can't even imagine how unorganized Manfredi is.Sie können sich nicht vorstellen, wie chaotisch Manfredi lebt. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
I still don't know anything about you and Manfredi, about you and Timothy and most importantly, I still don't know anything about you.Ich weiß immer noch nichts... über Ihre Beziehungen zu Manfredi und Timothy. Vor allem nichts über Sie. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
Now tell me what happened between you and him when Manfredi was away.Was ist zwischen euch vorgefallen nachdem Manfredi fort war? Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
One day I found some photos Manfredi took.Eines Tages entdeckte er Fotos, die Manfredi von mir gemacht hatte. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
The day I went out to see Manfredi I looked at Timothy... and asked myself:Als ich am Tag von Manfredis Rückkehr das Haus verließ, sah ich Timothy beim Rasenmähen und dachte mir: Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
Did Manfredi tell you something about me?Redet Manfredi manchmal mit dir über mich? Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
I want Manfredi to take you as I left you.Ich will, dass Manfredi dich so nimmt... so, wie ich dich hatte. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
I mean, between you and Manfredi.Ich meine - zwischen Ihnen und ManfrediAmore e morte nel giardino degli dei (1972)
Our mother went away right after Manfredi was born.Unsere Mutter hatte uns nach Manfredis Geburt verlassen. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
I convinced Manfredi that I was his wife and that I HAD TO sleep with him.Ich redete Manfredi ein, dass ich seine Frau sei... und dass ich das Recht habe, mit ihm zu schlafen. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
You married Timothy in order to play a cruel game in which... - sorry but I must say it - Manfredi is the victim.Im Grunde haben Sie nur geheiratet, um ein grausames Spiel loszutreten, in dem - ich muss es so formulieren - Manfredi das Opfer war. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
I already told you that I left Manfredi's studio with my soul torn apart.Als ich Manfredis Atelier verließ, blutete mein Herz. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
She pronounced that word so voluptuously... and she added that I was the son of peasants, bought... like a beast at the market, as a substitute for the real Manfredi, born dead.Wie genießerisch sie das Wort aussprach... und mit welcher Verachtung sie hinzufügte, dass man mich einer Bauernfamilie abgekauft hatte... versteigert wie ein Stück Vieh, um den echten, tot geborenen Manfredi zu ersetzen. Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
To be delivered to Manfredi and nobody else.Sie werden das an Manfredi persönlich übergeben. The Holcroft Covenant (1985)
Mr Holcroft, I'm Ernst Manfredi.Mr Holcroft, ich bin Ernst ManfrediThe Holcroft Covenant (1985)
I have an excellent working relationship with the Chase Manhattan Bank, but David Rockefeller has never asked me to fly 4,000 miles to meet him on a ferry boat.Mr Manfredi, ich arbeite wunderbar mit der Chase Manhattan Bank zusammen, aber David Rockefeller hat mich nie gebeten, 6.500 km zu fliegen um ihn auf einer Fähre zu treffen. The Holcroft Covenant (1985)
I was afraid of that, Mr Manfredi.Das hatte ich befürchtet, Mr ManfrediThe Holcroft Covenant (1985)
The Manfredis have been financial geniuses for generations.Die Manfredis sind seit Generationen Finanzgenies gewesen. The Holcroft Covenant (1985)
Do you know about Manfredi and the covenant...?Wissen Sie Bescheid über Manfredi und den Pakt? The Holcroft Covenant (1985)
Call Manfredi and tell him we will meet and sign the covenant on Thursday at eleven.Sagen Sie Manfredi, dass wir alle den Vertrag unterschreiben, am Donnerstag um 11 Uhr. The Holcroft Covenant (1985)
- Mr Manfredi...- Mr Manfredi... The Holcroft Covenant (1985)
It's not as exciting as your Cookin' with Clyde the Cajun, but at least it gives me a reason to come home.Das ist nicht so aufregend wie Alfredissimo! ... so habe ich aber einen Grund, heimzukommen. Pilot (1987)
You see Fred is a drunk, which is the least of his problems.Wissen Sie... ... FredistAlkoholiker. Aber das ist noch sein kleinster Fehler. Forever Young (1992)
All hail Krull and his glorious new regime.!Alle begrüßen Krll nd sein glorreiches nees Regime fredig. Cape Feare (1993)
Frediano, how're you doing?Frediano, wie geht's? Eraser (1996)
Afraid I don't have Fredikins' gentle touch.Ich hab leider nicht so viel Feingefühl wie Fredikin. Underneath (2004)
- I, I can't. Uh, yeah. Go for Carmen.Tja, morgen muss ich Manfredi Ferrer treffen... Lap Dance (2005)
I'm like Manfredini, not Bavastro."People from Chivilcoy.Ich bin wie Manfredini, nicht wie Bavastro". Wahrscheinlich Leute aus Chivilcoy. The Secret in Their Eyes (2009)
Anido, Mesias, Oleniak, Manfredini,Anido, Mesías, Oleniak, Manfredini, The Secret in Their Eyes (2009)
I'm like Manfredini, not Bavastro." Notary?Ich bin wie Manfredini, nicht wie Bavastro." Herr Notar? The Secret in Their Eyes (2009)
Janosh Manfreduk.Janosch. Janosch Manfredik. Eaters (2011)
The one with Rocco Sifreddi.Den mit Rocco SiffrediJuan of the Dead (2011)
MR. ALFREDO, AFRIDI, OR WHATEVER THE FUCK YOUR NAME IS...Mr Alfredo oder Alfredi oder wie Sie heißen. Escape Plan (2013)
The citizens of Faenza are very fond of their young duke, Astorre Manfredi.- Die Bürger von Faenza haben ihren jungen Herzog, Astorre Manfredi, sehr gern. 1498 (2014)
I, duke of Valentinois, comte of Diois, lord of Issoudun, prefect of Rome must again do battle with Astorre Manfredi of Faenza.Fürst von Issoudun, Präfekt von Rom, muss erneut in die Schlacht ziehen gegen Astorre Manfredi von Faenza. 1498 (2014)
Go back to Faenza and subdue Duke Astorre Manfredi.Geh zurück nach Faenza und unterwerfe Herzog Astorre Manfredi1499 (2014)
Duke Astorre Manfredi invites you to take up arms against me, even while the whereabouts of your precious Dorotea remain unknown.Herzog Astorre Manfredi fordert Euch auf, Waffen gegen mich zu erheben, obgleich der Aufenthaltsort Doroteas noch unbekannt ist. 1499 (2014)
The threat of the annihilation will be enough to bring Astorre Manfredi down.Die drohende Auslöschung ist genug, um Astorre Manfredi zu besiegen. 1499 (2014)
His grace, Duke Astorre Manfredi.- Seine Gnaden, Herzog Astorre Manfredi1499 (2014)
To Astorre Manfredi, deliver this.Und gebt Astorre Manfredi dieses. 1499 (2014)
If used to kill Cesare, neither Manfredi nor I will shoulder the burden of blame.Wird Cesare damit getötet, wird weder Manfredi noch mir die Schuld gegeben werden können. 1499 (2014)
I speak with you only because Astorre Manfredi wishes me to.Ich spreche nur mit Euch, weil es Astorre Manfredis Wunsch ist. 1502 (2014)
When Astorre Manfredi ruled alone, Faenza was never overrun with such horror and doom.Als Astorre Manfredi allein regierte, war Faenza nie solchem Schrecken und Unheil ausgesetzt. 1502 (2014)
Rocco, like Rocco Siffredi.Rocco, wie Rocco SiffrediChubby (2014)
Manfredi!ManfrediSuburra (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREDIN F R EH1 D IH0 N
FREDIANI F R EH0 D IY0 AA1 N IY0
MANFREDI M AA0 N F R EH1 D IY0

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top