หรือคุณหมายถึง fluß?
Search result for

fluss

(28 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluss-, *fluss*, flus
German-Thai: Longdo Dictionary
Flusspferd(n ) |das, pl. Flusspferde| ฮิปโปโปเตมัส เช่น Flusspferde wurden in den letzten Jahrzehnten rücksichtslos abgeschossen.
Einfluss auf etw. nehmen(phrase) มีผลกระทบต่อ, See also: beeinflussen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fluss {m} | Flüsse {pl} | rückgebaute Flüsse | staugeregelter Fluss | stauregulierter Fluss | verzweigter Flussriver | rivers | reconverted rivers | regulated river | impounded river | braided river [Add to Longdo]
Fluss {m}; Durchfluss {m}flow [Add to Longdo]
Fluss {m}fluency [Add to Longdo]
Fluss {m}flux [Add to Longdo]
Flussanliegerstaaten {pl}riparian state; riparian countries [Add to Longdo]
Flussaue {f}; Überschwemmungsgebiet {n}flood plain [Add to Longdo]
Flussbegradigung {f}straightening of a river [Add to Longdo]
Flussbett {n}; Flusssohle {f} | Vertiefung des Flussbettesriver bed; river bottom | deepening of the river bed [Add to Longdo]
Flussbild {n}; Flussdiagramm {n}; Fließschema {n}flow sheet [Add to Longdo]
Flussboot {n}keel boat [Add to Longdo]
Flussboot {n} | Flussboote {pl}bateau | bateaux [Add to Longdo]
Flussdiagramm {n}flowchart [Add to Longdo]
Flussdiagramm {n}; Fließbild {n}; Ablaufdiagramm {n}; Arbeitsplan {m}flow chart [Add to Longdo]
Flussdichte {f}flux density [Add to Longdo]
Flussdynamik {f}fluvial dynamics [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かわ, kawa] Fluss [Add to Longdo]
川口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung [Add to Longdo]
川岸[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
[かわ, kawa] Fluss [Add to Longdo]
河口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
河口[かわぐち, kawaguchi] Flussmuendung, Muendung [Add to Longdo]
河岸[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
河岸[かわぎし, kawagishi] Flussufer [Add to Longdo]
河畔[かはん, kahan] Flussufer [Add to Longdo]
流域[りゅういき, ryuuiki] Flussgebiet, Stromgebiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Fluss /flus/ 
   flow; fluency; flux; river; stream

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top