ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fine.

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fine.-, *fine.*
Possible hiragana form: ふぃね.
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine. Go.ได้ ว่าไป The Diamond in the Rough (2013)
No, that's fine. Pull around the corner.ดีมากมัลเลนช่วยกลับรถให้ด้วย Rebecca (1940)
I feel fine. My left hand is better.มือซ้ายของฉันจะดีกว่า The Old Man and the Sea (1958)
You want to stay here? Fine. You can help me count.เธออยากอยู่ที่นี่ใช่มั้ย ได้ เธอจะได้ช่วยฉันนับดวงดาว The Little Prince (1974)
Okay, fine. Just bear with me, will you?-ได้รอผมเเป๊บนะ Jaws (1975)
Here we are. Fine, fine. A day or two, you'll be on your feet, as good as new.เอาละ,ดี, ดี วันหรือสองวัน, เธอจะช่วยตัวเองได้ Suspiria (1977)
Hey, that's fine, that's fine. Just stay there.เฮ้ ไม่เป็นไรๆ อยู่นี่นะ The Road Warrior (1981)
The money's fine. The situation is unacceptable.เงินก็ดี แต่สถานการณ์รับไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
They're fine. They're not here right now.พวกเขากำลังดี พวกเขาไม่ได้ ที่นี่ตอนนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
fine. an hour.- ครับ ชั่วโมงนึง Spies Like Us (1985)
Fine. I didn't do the lifts, but it was good.ก็ดี เพียงแต่ฉันไม่ได้เหิร แต่ก็ดี Dirty Dancing (1987)
If he falls, fine. If not, the sword.ถ้ามันตกลงไป ก็ดี แต่ถ้าไม่ ก็เชือดมันซะ The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fine.All else is fine.
fine.Along the way will be fine. It's a complicated matter.
fine.Although it looked like rain this morning, it has turned out fine.
fine.Another event that has the same behaviour would also be fine. (computer)
fine.A room with a skylight would be fine.
fine.As had been expected, the weather turned out to be very fine.
fine.'Don't worry. I'm doing fine. :-) ' "Eh ... smiley-face?"
fine.Even if it was somebody ese who made her happy, as long as she is happy, that's fine.
fine.Everything is fine.
fine.He succeeded in life fine.
fine.He was decreed to pay the fine.
fine.I believe that he'll do fine.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fine \fine\ (f[imac]n), a. [Compar. {finer} (f[imac]n"[~e]r);
   superl. {finest}.] [F. fin, LL. finus fine, pure, fr. L.
   finire to finish; cf. finitus, p. p., finished, completed
   (hence the sense accomplished, perfect.) See {Finish}, and
   cf. {Finite}.]
   1. Finished; brought to perfection; refined; hence, free from
    impurity; excellent; superior; elegant; worthy of
    admiration; accomplished; beautiful.
    [1913 Webster]
 
       The gain thereof [is better] than fine gold. --Prov.
                          iii. 14.
    [1913 Webster]
 
       A cup of wine that's brisk and fine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Not only the finest gentleman of his time, but one
       of the finest scholars.        --Felton.
    [1913 Webster]
 
       To soothe the sick bed of so fine a being [Keats].
                          --Leigh Hunt.
    [1913 Webster]
 
   2. Aiming at show or effect; loaded with ornament;
    overdressed or overdecorated; showy.
    [1913 Webster]
 
       He gratified them with occasional . . . fine
       writing.               --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. Nice; delicate; subtle; exquisite; artful; skillful;
    dexterous.
    [1913 Webster]
 
       The spider's touch, how exquisitely fine! --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The nicest and most delicate touches of satire
       consist in fine raillery.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He has as fine a hand at picking a pocket as a
       woman.                --T. Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. Not coarse, gross, or heavy; as:
    (a) Not gross; subtile; thin; tenous.
      [1913 Webster]
 
         The eye standeth in the finer medium and the
         object in the grosser.      --Bacon.
    (b) Not coarse; comminuted; in small particles; as, fine
      sand or flour.
    (c) Not thick or heavy; slender; filmy; as, a fine thread.
    (d) Thin; attenuate; keen; as, a fine edge.
    (e) Made of fine materials; light; delicate; as, fine
      linen or silk.
      [1913 Webster]
 
   5. Having (such) a proportion of pure metal in its
    composition; as, coins nine tenths fine.
    [1913 Webster]
 
   6. (Used ironically.)
    [1913 Webster]
 
       Ye have made a fine hand, fellows.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fine is often compounded with participles and
      adjectives, modifying them adverbially; a, fine-drawn,
      fine-featured, fine-grained, fine-spoken, fine-spun,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fine arch} (Glass Making), the smaller fritting furnace of a
    glasshouse. --Knight.
 
   {Fine arts}. See the Note under {Art}.
 
   {Fine cut}, fine cut tobacco; a kind of chewing tobacco cut
    up into shreds.
 
   {Fine goods}, woven fabrics of fine texture and quality.
    --McElrath.
 
   {Fine stuff}, lime, or a mixture of lime, plaster, etc., used
    as material for the finishing coat in plastering.
 
   {To sail fine} (Naut.), to sail as close to the wind as
    possible.
 
   Syn: {Fine}, {Beautiful}.
 
   Usage: When used as a word of praise, fine (being opposed to
      coarse) denotes no "ordinary thing of its kind." It is
      not as strong as beautiful, in reference to the single
      attribute implied in the latter term; but when we
      speak of a fine woman, we include a greater variety of
      particulars, viz., all the qualities which become a
      woman, -- breeding, sentiment, tact, etc. The term is
      equally comprehensive when we speak of a fine garden,
      landscape, horse, poem, etc.; and, though applied to a
      great variety of objects, the word has still a very
      definite sense, denoting a high degree of
      characteristic excellence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. i.
   To pay a fine. See {Fine}, n., 3
   (b) . [R.]
     [1913 Webster]
 
        Men fined for the king's good will; or that he
        would remit his anger; women fined for leave to
        marry.                --Hallam.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. t. & i. [OF. finer, F. finir. See {Finish}, v.
   t.]
   To finish; to cease; or to cause to cease. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\ (f[imac]n), adv.
   1. Finely; well; elegantly; fully; delicately; mincingly.
    [Obs., Dial., or Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Billiards & Pool) In a manner so that the driven ball
    strikes the object ball so far to one side as to be
    deflected but little, the object ball being driven to one
    side.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. t. [imp. & p. p. {Fined} (f[imac]nd); p. pr. &
   vb. n. {Fining}.] [From {Fine}, a.]
   1. To make fine; to refine; to purify, to clarify; as, to
    fine gold.
    [1913 Webster]
 
       It hath been fined and refined by . . . learned men.
                          --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
   2. To make finer, or less coarse, as in bulk, texture, etc.;
    as. to fine the soil. --L. H. Bailey.
    [1913 Webster]
 
   3. To change by fine gradations; as (Naut.), to fine down a
    ship's lines, to diminish her lines gradually.
    [1913 Webster]
 
       I often sate at home
       On evenings, watching how they fined themselves
       With gradual conscience to a perfect night.
                          --Browning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\ (f[imac]n), n. [OE. fin, L. finis end, also in LL.,
   a final agreement or concord between the lord and his vassal;
   a sum of money paid at the end, so as to make an end of a
   transaction, suit, or prosecution; mulct; penalty; cf. OF.
   fin end, settlement, F. fin end. See {Finish}, and cf.
   {Finance}.]
   1. End; conclusion; termination; extinction. [Obs.] "To see
    their fatal fine." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Is this the fine of his fines?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sum of money paid as the settlement of a claim, or by
    way of terminating a matter in dispute; especially, a
    payment of money imposed upon a party as a punishment for
    an offense; a mulct.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) (Feudal Law) A final agreement concerning lands or
      rents between persons, as the lord and his vassal.
      --Spelman.
    (b) (Eng. Law) A sum of money or price paid for obtaining
      a benefit, favor, or privilege, as for admission to a
      copyhold, or for obtaining or renewing a lease.
      [1913 Webster]
 
   {Fine for alienation} (Feudal Law), a sum of money paid to
    the lord by a tenant whenever he had occasion to make over
    his land to another. --Burrill.
 
   {Fine of lands}, a species of conveyance in the form of a
    fictitious suit compromised or terminated by the
    acknowledgment of the previous owner that such land was
    the right of the other party. --Burrill. See {Concord},
    n., 4.
 
   {In fine}, in conclusion; by way of termination or summing
    up.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. t. [From {Fine}, n.]
   To impose a pecuniary penalty upon for an offense or breach
   of law; to set a fine on by judgment of a court; to punish by
   fine; to mulct; as, the trespassers were fined ten dollars.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\ (f[imac]n), v. i.
   To become fine (in any one of various senses); as, the ale
   will fine; the weather fined.
 
   {To fine} {away, down, off}, gradually to become fine; to
    diminish; to dwindle.
 
       I watched her [the ship] . . . gradually fining down
       in the westward until I lost of her hull. --W. C.
                          Russel.
    [Webster 1913 Suppl.]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 fine
  end; ending

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top