Search result for

filmes

(476 entries)
(0.0434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filmes-, *filmes*, filme
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา filmes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *filmes*)
English-Thai: Longdo Dictionary
feature film(n) ภาพยนตร์เรื่องยาว เช่น Seeking professional actors/actresses for independent feature film to be shot in Buenos Aires at the beginning of August., S. full-length movie, a full-length motion picture,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
film[N] ภาพยนตร์, See also: หนัง, ฟิล์มถ่ายภาพ, ฟิล์มถ่ายรูป, ฟิล์มหนัง, Syn. motion picture, movie, cinema, flick
film[N] แผ่นพลาสติกบางสำหรับห่อของ
film[N] เยื่อบางๆ, See also: เนื้อเยื่อบางๆ, Syn. membrane, tissue
film[N] ฝ้า, See also: สิ่งที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ, สิ่งที่เคลือบอยู่
film[VT] ถ่ายภาพยนตร์, See also: ถ่ายหนัง, ถ่ายรูป, ถ่ายภาพ, ถ่ายทำ, บันทึกภาพ, Syn. photograph, shoot, snap
film[VT] เคลือบ, See also: เคลือบด้วยฟิล์ม
filmy[ADJ] ซึ่งถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ, See also: ซึ่งเคลือบด้วยฟิล์ม, Syn. gauzy, gossamer
filmdom[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์
filmily[ADV] โดยถูกปกคลุมด้วยเยื่อบางๆ
filmgoer[N] ผู้ชอบชมภาพยนตร์, See also: คนดูหนังประจำ, Syn. cinema-goer, moviegoer
film over[PHRV] ปกคลุมไปด้วย, See also: ทำให้บดบังด้วย, ทำให้ปกคลุมด้วย, Syn. glaze over, haze over
film star[N] ดารา, See also: ดาว, ดาราหนัง, นักแสดง, Syn. actor
filmmaker[N] ผู้ผลิตภาพยนตร์, See also: ์คนสร้างหนัง, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
filmstrip[N] ฟิล์มภาพยนตร์
microfilm[N] ฟิล์มขนาดเล็กใช้ฉายหนังหรือถ่ายภาพโดยลดขนาดภาพที่ถ่ายลงได้มาก, See also: ไมโครฟิล์ม, ฟิล์มขนาดเล็กใช้บรรจุข้อมูล
microfilm[VI] ย่อเอกสารเก็บใส่ฟิล์มขนาดเล็ก, See also: ถ่ายไมโครฟิล์ม
microfilm[VT] ย่อเอกสารเก็บใส่ฟิล์มขนาดเล็ก, See also: ถ่ายไมโครฟิล์ม
film screen[N] จอภาพยนตร์, Syn. screen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม
film clipส่วนตัดต่อของภาพยนตร์
filmy(ฟิล'มี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายฟิล์ม,คลุมหรือปิดด้วยฟิล์ม., See also: filmily adv. filminess n. filmily,adv. filminess n.
fulfilmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
microfilm(ไม'คระฟิล์ม) n. ฟิล์มจิ๋ว
recording filmn. ฟิล์มบันทึก,เทปบันทึกเสียง
thin filmฟิล์มบางเป็นวัสดุชนิดหนึ่ง ใช้เป็นสื่อในการเก็บข้อมูล หรืออาจใช้ทำหน่วยความจำหลัก เลย เรียกว่า thin-film memory สามารถเรียกหาข้อมูลได้เร็วมาก โดยปกติจะมีขนาด 1/20 ตารางนิ้ว มีความหนาไม่ ถึง 1 ไมครอน ใช้แทนทรานซิสเตอร์ได้เป็นพัน ๆ ตัว
x-film(เอคซฺ'ฟิล์ม) n. ภาพยนต์จำกัดผู้ชม (เช่น ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 16 ขวบเข้าชม)

English-Thai: Nontri Dictionary
film(n) เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,ฟิล์ม,ภาพยนตร์,ฝ้า
film(vt) คลุมด้วยเยื่อบาง,ถ่ายภาพยนตร์,ถ่ายหนัง,ฉายหนัง
filmdom(n) วงการภาพยนตร์,โลกภาพยนตร์,โลกมายา
filmy(adj) มีเยื่อบาง,คลุมด้วยฟิล์ม,เกี่ยวกับภาพยนตร์,เยิ้ม,อย่างเลือนๆ
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paint filmความหนาของสี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
surface film conductanceความนำความร้อนแผ่นบางที่ผิว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air filmฟิล์มอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
microfilmไมโครฟิล์ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
microfilmไมโครฟิล์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CIM (computer input from microfilm)ซีไอเอ็ม (ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
COM (computer output on microfilm)ซีโอเอ็ม, คอม (ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer input from microfilm (CIM)ไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ (ซีไอเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer output on microfilm (COM)ไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ (ซีโอเอ็ม, คอม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
filmฟิล์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thick filmฟิล์มหนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thin filmฟิล์มบาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filmloopฟิล์มลูป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Filmstripฟิล์มสตริป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Microfilmไมโครฟิล์ม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า ไมโครฟิล์ม ว่าหมายถึง ฟิล์มถ่ายรูปขนาดเล็กมากใช้สำหรับถ่ายบันทึกภาพของสิ่งต่างๆ ให้มีขนาดย่อส่วนลงมากๆ เพื่อสะดวกแก่การเก็บรักษาไว้ และสามารถนำมาฉายเป็นภาพนิ่งขนาดขยายบนจอได้ [1]

ไมโครฟิล์ม จัดเป็นวัสดุย่อส่วนเป็นวัสดุไม่ตีพิมพ์ประเภทหนึ่ง โดยเกิดจากการถ่ายภาพย่อส่วนของสิ่งพิมพ์ต้นฉบับลงบนแผ่นฟิล์มหรือกระดาษทึบแสงให้มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยตาเปล่า จำเป็นต้องอาศัยเครื่องอ่านเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า Microfilm reader ห้องสมุดนิยมนำมาจัดเก็บ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือหายาก เอกสารจดหมายเหตุ เป็นต้น เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และการสงวนรักษาเอกสารต้นฉบับสำคัญและหายาก

ลักษณะของไมโครฟิล์ม มีลักษณะเป็นฟิล์มโปร่งใส เนื้อละเอียด โดยรูปแบบของไมโครฟิล์ม ได้แก่

1. ฟิล์มม้วน (roll film) เป็นรูปแบบที่เก่าแก่และใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากบรรจุการจัดเก็บสารสนเทศได้เป็นจำนวนมากๆ ขนาดมาตรฐานทั่วไป 8 มม. 16 มม. 35 มม. มีความยาว 100 ฟุต ทั้งนี้ไมโครฟิล์ม 1 ม้วน สามารถบรรจุภาพได้ 207-269 กรอบภาพหรือมากกว่า ขึ้นกับอัตราการย่อของเครื่อง โดยขนาด 16 มม. นิยมใช้บันทึกข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีความต่อเนื่อง ขณะที่ ขนาด 35 มม. นิยมใช้บันทึกข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่

2. ไมโครฟิช (microfiche) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งมีลักษณะโปร่งใสขนาด 3*5 นิ้ว หรือ 4*6 นิ้ว บันทึกเป็นแถวๆ จึงสามารถค้นคืนสารสนเทศได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

3. แจ็กเก็ต (jacket) มีขนาดเดียวกับไมโครฟิชแต่มีช่องสำหรับสอดฟิล์มที่ถ่ายย่อส่วนแล้วบรรจุเป็นแถว คล้ายซองเก็บฟิล์มขนาด 35 มม.ในปัจจุบัน

แม้ว่าปัจจุบันมีบางมุมมองที่คิดเห็นว่า ไมโครฟิล์ม เป็นวัสดุที่ตกยุค ไม่ทันสมัย เนื่องจากต้องมีเครื่องอ่าน และเครื่องพิมพ์เฉพาะ ทำให้ไม่สะดวกเท่าที่ควรนักสำหรับผู้ใช้งาน แต่ไมโครฟิล์ม ก็มีข้อดีที่น่าสนใจ เช่น ฟิล์มหนึ่งม้วนสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมาก และราคาของฟิล์มที่ถูก อีกทั้งการคัดลอกก็สามารถทำได้รวดเร็ว ที่สำคัญคืออายุของการเก็บรักษาที่นาน

Micro<b>film</b>
ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างเครื่องถ่ายและเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม

แหล่งข้อมูล

[1] ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. หน้า 889.

[2] วรพจน์ นวลสกุล. เทคโนโลยีไมโครฟิล์ม เทคโนโลยีออปติกและมัลติมีเดีย. http://www.lib.ubu.ac.th/techno/Down%20Load/bod_013.doc (สืบค้นเมื่อ 27 พ.ค. 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Microfilm readerเครื่องอ่านไมโครฟิล์ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thin filmsฟิล์มบาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical thin film technologyเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyester filmฟิลฺ์มโพลีเอสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Film badgeกลักฟิล์ม, ฟิล์มแบ็ดจ์, กลักบรรจุฟิล์มบันทึกปริมาณรังสี ที่ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีใช้เพื่อให้ทราบว่าได้รับรังสีสะสมเป็นปริมาณเท่าใด
[นิวเคลียร์]
3-D filmsภาพยนตร์ 3 มิติ [TU Subject Heading]
Adventure filmsภาพยนตร์ผจญภัย [TU Subject Heading]
Amateur filmsภาพยนตร์สมัครเล่น [TU Subject Heading]
Animal filmsภาพยนตร์ชีวิตสัตว์ [TU Subject Heading]
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Animated filmsภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Biographical filmsภาพยนตร์ชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Children's filmsภาพยนตร์ของเด็ก [TU Subject Heading]
Detective and mystery filmsภาพยนตร์สืบสวนและเรื่องลึกลับ [TU Subject Heading]
Documentary filmsภาพยนตร์สารคดี [TU Subject Heading]
Erotic filmsภาพยนตร์ด้านกามรมณ์ [TU Subject Heading]
Experimental filmsภาพยนตร์ทดลอง [TU Subject Heading]
Fantasy filmsภาพยนตร์แฟนตาซี [TU Subject Heading]
Feminist film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรี [TU Subject Heading]
Film adaptationsงานดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film archivesหอภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film catalogsรายการภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film coefficients (Physics)การดูดซับของฟิลม์ (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film criticsนักวิจารณ์ภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film festivalsเทศกาลภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film genresประเภทของภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film makeupการแต่งหน้าในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film noirฟิล์มนัวร์ [TU Subject Heading]
Film postersใบปิดภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Film posters, Thaiใบปิดภาพยนตร์ไทย [TU Subject Heading]
Film remakesการนำภาพยนตร์มาสร้างใหม่ [TU Subject Heading]
Filmsฟิลม์ [TU Subject Heading]
Films for foreign speakersภาพยนตร์สำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Films for the hearing impairedภาพยนตร์สำหรับคนพิการทางการได้ยิน [TU Subject Heading]
Filmstripsภาพเลื่อน [TU Subject Heading]
Foreign filmsภาพยนตร์ต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Foreign language filmsภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Historical filmsภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Horror filmsภาพยนตร์เขย่าขวัญ [TU Subject Heading]
Independent filmmakersผู้ผลิตภาพยนตร์นอกกระแสหลัก [TU Subject Heading]
Juvenile filmsภาพยนตร์สำหรับเยาวชน [TU Subject Heading]
Microfilmsไมโครฟิล์ม [TU Subject Heading]
Motion picture filmฟิล์มภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Nature filmsภาพยนตร์ชีวิตธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Plastic film industryอุตสาหกรรมฟิล์มพลาสติก [TU Subject Heading]
Plastic filmsฟิล์มพลาสติก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Film at 11:00.Film um 11. The Kentucky Fried Movie (1977)
YES.- Film ab! The Little Drummer Girl (1984)
What film?Auf FilmGuardian of the Frontier (2002)
[spits]-FilmWrong Cops (2013)
Wow!Dieser FilmCafé Society (2016)
The sweet fulfilment ofปฏิบัติตามหวาน Pinocchio (1940)
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
He claimed he was at the movies, yet he couldn't remember the names of the films he saw or who played in them.เขาอ้างว่าเขาเป็นที่ภาพยนตร์ แต่เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์ที่เขาเห็นหรือผู้ที่เล่นในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
Every word of this film is written in pencil in my own handwriting.ทุกคำพูดของภาพยนตร์เรื่องนี้ ถูกเขียนด้วยดินสอเขียนด้วย ลายมือของตัวเอง ฉันเป็นหนี้ฉันแนะนำให้กับ งานศิลปะของสงคราม How I Won the War (1967)
Haven't you had enough? Find a battle and film it.หนังสงคราม ค้นหาการสู้รบ และการถ่ายทำมัน How I Won the War (1967)
As I was saying, I haven't been able to speak to anyone else through the whole of this film.เพื่อพูดคุยกับคนอื่น ผ่านทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ How I Won the War (1967)
Give Johnny the part in that war film you're starting next week.ให้จอห์นนี่เป็นส่วนหนึ่งในหนังสงครามที่คุณจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้า The Godfather (1972)
It's from Johnny. He's starring in that new film.มันมาจากจอห์นนี่ เขานำแสดงในภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่ The Godfather (1972)
I haven't felt this awful since we saw that Ronald Reagan film.ฉันไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้มาตั้งแต่ เราดูหนังโรนัลด์ เรแกนนั่นแล้ว Airplane! (1980)
They're flying the plane, free to pursue a life of religious fulfilment.พวกเขากำลังขับเครื่องบินอยู่ อิสระที่จะติดตามชีวิตที่บรรลุ Airplane! (1980)
They got microfilm with tax return and newspaper stories.มีไมโครฟิลม์เก็บข้อมูลภาษี และข่าวหนังสือพิมพ์ Day of the Dead (1985)
All the girl mannequins disappeared from the windows last night film at 11:00.หุ่นโชว์นางแบบทั้งหลายถูกขโมยไปหมดหน้าต่างเลย... Mannequin (1987)
If the film catches fire... little as you are, you'll go up-- boom!ถ้าฟิลม์โดนไฟไหม้ล่ะก็... ตัวเล็กๆ อย่างเธอเนี่ย, ไฟลุกพรึ่บ- - ตูม ! Cinema Paradiso (1988)
I have to splice it back before I return the film.ฉันต้องต่อมันคืน ก่อนที่ฉันจะคืนฟิล์มไป. Cinema Paradiso (1988)
Why didn't you splice these when you gave the films back?ทำไมคุณไม่ต่อมันเข้าด้วยกัน เมื่อคุณส่งฟิล์มพวกนี้กลับไปล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)
I told you not to keep your film under the bed by the fire pan.ฉันบอกแล้วไม่ให้เอาฟิล์ม ของแกไว้ใต้เตียงใกล้ๆ เตาถ่าน. Cinema Paradiso (1988)
Who gave him the film?ใครให้ฟิล์มเขามางั้นหล่ะ ? Cinema Paradiso (1988)
I told my mother you didn't give me the film.ผมบอกแม่ว่า คุณไม่ได้ให้ฟิล์มผม. Cinema Paradiso (1988)
I thought it was a joke about film catching fire.ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องตลก ที่ฟิล์มไหม้ไฟนั่น. Cinema Paradiso (1988)
You see a film 100 times.เธอจะต้องดูหนังเป็นร้อยๆ ครั้ง. Cinema Paradiso (1988)
Shipping invoice for the film.ใบส่งฟิลม์น่ะ. Cinema Paradiso (1988)
Shall we let the poor devils see their film?เราควรจะให้พวกปิศาจที่น่าสงสาร พวกนี้ดูหนังดีมั้ย ? Cinema Paradiso (1988)
For example... right now, the film's out of focus.ยกตัวอย่างนะ... ตอนนี้, หนังกำลังหลุดโฟกัสอยู่. Cinema Paradiso (1988)
In a film, it'd already be over.ในหนัง, มันใกล้จะจบแล้ว. Cinema Paradiso (1988)
And I liked your film.ผมชอบหนังของคุณ. Cinema Paradiso (1988)
It was at a closed showing of a foreign film.มันอยู่ที่การแสดงปิดของภาพยนตร์ต่างประเทศ The Russia House (1990)
Don't the pictures of your lifetime deserve Kodak film?คิดว่าความทรงจำต่างๆ ที่ผ่านมามันจะชัดเหมือนฟิล์ม Junior (1994)
(Door closes as film dialogue continues)(ปิดประตูการเจรจาเป็นภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง) The Shawshank Redemption (1994)
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา In the Mouth of Madness (1994)
However, just before this film was made, the mountain was remeasured and found to be 997 feet.อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่จะสร้างหนังเรื่องนี้ ภูเขาได้ถูกวัดใหม่ และพบว่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
A Studio Ghibli Filmสตูดิโอจิบลิ ภาพยนตร์ Princess Mononoke (1997)
- I have a movie projector. And films.- เรามีเครื่องฉายหนัง แล้วก็ม้วนหนัง Seven Years in Tibet (1997)
A Shunji Iwai FilmA Shunji Iwai Film April Story (1998)
Did you see the film 'A River Runs Through lt'?คุณเคยดูหนังเรื่อง 'A River Runs Through It' ไหม ? April Story (1998)
They won't do it when I'm a film star.เขาจะหยุดเองแหละ \ ถ้าฉันได้เป็นดาราเมื่อไหร่ Show Me Love (1998)
- Stuff like technology sport, cars... porno films...ก็พวกเทคโนโลยี เรื่องกีฬา, รถ... ... Show Me Love (1998)
Like splicing a frame of pornography into family films.เอาน่า, ขอแค่นี้เอง ทำไม? ทำไม? Fight Club (1999)
So when the snooty cat and the courageous dog with the celebrity voices first meet,... ..that's when you'll catch a flash of Tyler's contribution to the film.ผมไม่เคยชกต่อยหรอก, คุณล่ะ? ไม่เคย แต่มันก็ดีแล้วนี่ ไม่เห็นได้เรื่องเลย Fight Club (1999)
Rent the film, you'II see. I'II introduce you.เช่าหนังมาดู แล้วคุณจะเห็น ฉันจะแนะนำให้ The Story of Us (1999)
- Oh, my God. That's the pervert who filmed me last night.- ตายล่ะ นั่นไอ้โรคจิตที่ถ่ายวิดีโอฉันเมื่อคืน American Beauty (1999)
I kind of remember this creepy incident where you were filming me last night?ฉันกลัวแทบตายตอนเธอถ่ายวิดีโอเมื่อคืน American Beauty (1999)
Shit. I bet he's filming us right now.ตายล่ะ ฉันว่าเขาถ่ายวิดีโอเราอยู่แน่เลย American Beauty (1999)
- I was filming this dead bird.-ถ่ายภาพนกตาย American Beauty (1999)
I want you to stop filming me.เลิกถ่ายฉันซะทีเถอะ American Beauty (1999)
Why would you film that?ถ่ายทำไม American Beauty (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filmYou must not miss seeing this wonderful film.
filmI found the film romantic.
filmNo matter where you live, you would find it difficult not to laugh at, say, Charlie Chaplain's early films.
filmI wish I hadn't seen such a horrible film.
filmI failed to put film in my camera.
filmI think it is worthwhile to see this film twice.
filmThe film received favourable criticism.
filmI have a high opinion of the film director.
filmThe dinosaurs in the film "Jurassic Park" were true to life.
filmTo start with the film crew travelled around the country looking for locations.
filmThe danger of AIDS came home to me when I saw a documentary film on it last night.
filmPsycho-horror films dealing with the mysteries of human psychology are popular these days.
filmI wish I had seen the film.
filmI am kind of interested in foreign films.
filmThe accident was due to the drunken driving of a certain film star.
filmWe all enjoyed the film.
filmThe creation of the film took many months.
filmCan I take the high speed film out?
filmI've seen the film many times, but I'd like to see it again.
filmWe saw the film and dinner together.
filmThis camera is not loaded with film.
filmThe film was not a success in Japan.
filmI found the film interesting.
filmLast year I saw not less than fifty films.
filmAmerican films are more popular than those of any other country.
filmI have seen the film before.
filmSeveral scenes have been cut from the original film.
filmI have seen that film long before.
filmOnly adults can see this film.
filmThe whole experiment was recorded on film.
filmHis new film is worth seeing.
filmI saw an old film featuring Charlie Chaplin yesterday.
filmWhen did you see the film?
filmI saw the film and found it interesting.
filmI saw the film in San Francisco last year.
filmThe film was a great success.
filmThe girls are wild about the film star.
filmThe film is under foreign management.
filmI'm always bored with films that have little action.
filmDo you think they will invite us to the film showing?
filmPlease develop and print this film.
filmI found this film very interesting.
filmThis film is worth seeing many times.
filmDid you ever see such a film?
filmI identified myself with the gangster in the film.
filmThat was the most moving film I had ever seen.
filmIf the film is on at your place, do go and see it.
filmMy film has run out.
filmDid you enjoy the film?
filmI was angry about missing that film at the cinema.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถ่ายทำภาพยนตร์[N] shooting, See also: filming
บทภาพยนตร์[N] films cript, See also: movie script, shooting script
ผู้แสดงนำฝ่ายชาย[N] leading man, See also: film actor, film star, star
ผู้แสดงนำฝ่ายหญิง[N] leading lady, See also: film actress, film star, star
หนังลามก[N] pornographic film/movie, Syn. ภาพยนตร์ลามก, Example: รัฐบาลห้ามมิให้นำหนังลามกเข้ามาฉายในประเทศ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ที่มีเรื่องส่อไปในทางน่ารังเกียจ (มักใช้ในเรื่องเพศ)
ล้างฟิล์ม[V] develop a photographic film, Syn. ล้างรูป, Example: ช่างภาพล้างฟิล์มที่ร้านนี้เป็นประจำ
เยื่อ[N] tissue, See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre, Thai definition: สิ่งที่เป็นแผ่นบางอยู่ตามผิวหรือภายในของสิ่งต่างๆ
จอเงิน[N] silver screen, See also: film, movie, cinema, Syn. ภาพยนตร์, หนัง, Example: เรื่องราวที่แต่งขึ้นกลายเป็นมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ ทางจอเงิน, Thai definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้
ผู้กำกับภาพยนตร์[N] film director, Syn. ผู้กำกับหนัง, Example: งานนี้รวมเอาผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของวงการมากมาย, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม
ฟิล์มถ่ายรูป[N] film, Syn. ฟิล์ม, ฟิล์มถ่ายภาพ, Example: เขาให้เงินก้อนใหญ่แลกกับการขอฟิล์มถ่ายรูปคืน, Count unit: ม้วน, แผ่น, Thai definition: แผ่นวัตถุบาง ประเภทพลาสติกชนิดหนึ่ง ฉาบผิวด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง ใช้สำหรับถ่ายรูป
ปิดกล้อง[V] close, See also: put an end to making a film, Example: หลังจากที่ละครสายใจปิดกล้อง ทางผู้จัดละครก็เปิดละครเรื่องที่ 2 ทันที, Thai definition: เสร็จสิ้นการถ่ายภาพยนตร์ครั้งสุกท้ายของแต่ละเรื่อง, Notes: (ปาก)
ฝ้า[N] film, See also: scum, Example: บ่อน้ำแห่งนี้มีฝ้าลอยอยู่เต็มไปหมด, Thai definition: อนุภาคเล็กๆ ที่รวมตัวกัน มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ลอยอยู่บนผิวน้ำหรือติดอยู่ที่แผลเป็นต้น
ฟิล์ม[N] film, See also: photographic film, Syn. ฟิล์มถ่ายรูป, Example: อย่าปล่อยให้ฟิล์มที่ยังไม่ได้ล้างถูกแสงแดด เพราะอาจเกิดเสียหายได้, Count unit: แผ่น, ม้วน, Thai definition: แผ่นวัตถุบาง ประเภทพลาสติกชนิดหนึ่ง ฉาบผิวด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง ใช้สำหรับถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์, Notes: (อังกฤษ)
เปิดกล้อง[V] begin to shoot, See also: make a film, start shooting cinema-film, Syn. ถ่ายทำ, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา, Thai definition: เริ่มการถ่ายภาพยนตร์เป็นปฐมฤกษ์ของแต่ละเรื่อง, Notes: (ปาก)
เปิดกล้อง[V] begin to shoot, See also: make a film, Example: ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดกล้องถ่ายทำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา, Thai definition: เริ่มการถ่ายภาพยนตร์เป็นปฐมฤกษ์ของแต่ละเรื่อง
อัดรูป[V] develop film, See also: print a photograph, Example: ร้านถ่ายรูปร้านนี้ใช้แสงอาทิตย์ในการถ่ายและอัดรูป โดยบนหลังคาร้านมีช่องเปิดให้แสงอาทิตย์เข้าไปได้ ถ้าวันใดไม่มีแสงก็ไม่สามารถถ่ายหรืออัดรูปได้, Thai definition: ผลิตภาพจากฟิล์ม หรือกระจกถ่ายรูปที่บันทึกภาพไว้แล้ว
หนัง[N] movie, See also: film, Syn. ภาพยนตร์, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมามีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้, Notes: (ปาก)
หนังจีน[N] Chinese film, See also: Chinese movie, Syn. ภาพยนตร์จีน, Example: ดูหนังจีนโบราณกี่เรื่องๆ ก็เห็นว่ายาจีนรักษาบาดแผล และโรคได้ชะงัดนัก, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ของจีน, Notes: (ปาก)
หนังตลก[N] comedy film, See also: comedy movie, Syn. ภาพยนตร์ตลก, Example: ถ้าเราไปดูหนังตลกในโรงหนัง ถึงจะขำอย่างไร เราก็คงไม่ลงไปนอนหัวเราะจนตัวงอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ที่ดูแล้วรู้สึกขบขัน, Notes: (ปาก)
หนังสงคราม[N] war movie, See also: war film, Example: เมื่อชวนเขาไปดูหนัง หากไม่ใช่หนังสงครามเขาจะไม่ไปดู, Count unit: เรื่อง, Thai definition: หนังเกี่ยวกับการรบกัน, Notes: (ปาก)
ถ่ายภาพยนตร์[V] make movie, See also: film, shoot a movie, take a motion picture, Syn. ถ่ายหนัง, Example: โนแอลชอบถ่ายภาพยนตร์ตั้งแต่อายุ 14 ปี, Thai definition: บันทึกภาพให้ต่อเนื่องกันบนฟิล์มแถบยาวๆ เมื่อฉายด้วยเครื่องฉายไปบนจอ จะมองเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนจริง
ถ่ายหนัง[V] shoot, See also: film, make a movie, Syn. ถ่ายภาพยนตร์, Example: สถานที่ที่ยังคงลักษณะของสถาปัตยกรรมไทยเป็นที่ที่ผู้สร้างนิยมมาถ่ายหนัง, Thai definition: บันทึกภาพให้ต่อเนื่องกันบนฟิล์มแถบยาวๆ เมื่อฉายด้วยเครื่องฉายไปบนจอ จะมองเห็นภาพนั้นเคลื่อนไหวได้เหมือนจริง
การถ่ายทำ[N] making a film, See also: movie producing, making a movie, Example: ในการถ่ายชุดบิกินี่ การถ่ายทำนิยมถ่ายภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติเสียเป็นส่วนมาก
การฉาย[N] projection, See also: showing a film, having a film show, Syn. การฉายฟิล์ม, Example: พรุ่งนี้ทางอำเภอจะจัดให้มีการฉายภาพยนต์เพื่อฉลองปีใหม่ในหมู่บ้านเรา
ดารา[N] film star, See also: movie star, celebrity, actor, actress, star, Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง, Example: ดาราท่านนี้มีความสามารถมากทีเดียว, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบุคคลที่แสดงนำหรือมีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดาราภาพยนตร์
ดาราจอเงิน[N] movie star, See also: film star, Syn. ดาราหนัง, ดาราภาพยนตร์, Example: เขาเป็นดาราจอเงินก่อนที่เข้ามาเล่นละคร
ดาราภาพยนตร์[N] film star, See also: movie star, Syn. ดาราหนัง, ดาราจอเงิน, Example: เขาได้ละความพยายามที่จะเป็นดาราภาพยนตร์เสียแล้ว
ดาราหนัง[N] film star, See also: movie star, Syn. ดาราภาพยนตร์, ดาราจอเงิน, Example: ชาวเขมรหลายคนก็ยังมีความทรงจำดีถึงดาราหนังไทย เช่น มิตร ชัยบัญชา และสมบัติ เมทะนี
หนังโป๊[N] pornographic film / movie

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ฉายหนัง[v. exp.] (chāi nang) FR: projeter un film
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; celebrity ; film star ; movie star   FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksadaēng) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpphayon) EN: movie star ; film star ; film celebrity   FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
ดูภาพยนตร์[v. exp.] (dū phāpphayon) EN: seeing a movie   FR: regarder un film
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin   
ฟิล์ม[n.] (fīm) EN: film ; negative film   FR: film [m] ; pellicule [f] ; négatif [m]
ฟิล์มเอ็กซเรย์[n. exp.] (fīm eksaraē) EN: X-ray film   FR: film radiographique [m]
ฟิล์มหนัง[n.] (fīm nang) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
ฟิล์มภาพยนตร์[n.] (fīm phāpphayon) EN: film   FR: film [m] ; bobine [f]
จอหนัง[n.] (jø nang) EN: screen ; film screen   FR: écran (de cinéma) [m] ; écran de projection [m] ; grand écran [m]
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
การถ่ายทำ[n.] (kān thāitham) EN: making a film ; movie producing ; making a movie   
การถ่ายทำภาพยนตร์[n. exp.] (kān thāitham phāpphayon) EN: shooting ; filming   
การ์ตูน 3มิติ[n. exp.] (kātūn sām miti) FR: film d'animation en 3D [m]
คอหนังเพลง [n. exp.] (khø nang phlēng) EN: person who prefers musical films   FR: amateur de comédies musicales [m]
คนดัง[n. exp.] (khon dang) EN: celebrity ; star ; film star   FR: célébrité [f] ; vedette [f]
คนที่มีชื่อเสียง [n. exp.] (khon thī mī cheūsīeng) EN: film star   
ก่อนหนังฉาย[xp] (køn nang chāi) EN: before the film   FR: avant la projection (d'un film) ; avant le début du film
ล้างฟิล์ม[v. exp.] (lāng fīm) EN: develop a photographic film   FR: développer un film (photographique)
ล้างรูป [v. exp.] (lāng rūp) EN: process photographs   FR: développer un film (photographique)
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
หนัง[n.] (nang) EN: movie ; cinema ; motion picture ; film   FR: film [m] ; cinéma [m]
หนังเพลง [n. exp.] (nang phlēng) EN: musical film   FR: comédie musicale [f]
หนังที่มีความรุนแรง [n. exp.] (nang thī mī khwām runraēng) EN: violent film   FR: film violent [m]
พากย์[v.] (phāk) EN: dub   FR: doubler (un film)
พากย์หนัง[v. exp.] (phāk nang) EN: dub   FR: doubler (un film)
ภาพยนตร์[n.] (phāpphayon) EN: movie ; cinema   FR: film [m] ; cinéma [m]
ภาพยนตร์จีน[n. exp.] (phāpphayon Jīn ) EN: Chinese film   
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon khōtsanā ) EN: publicity film   FR: film publicitaire [m]
ภาพยนตร์ลามก[n. exp.] (phāpphayon lāmok) EN: pornographic film ; pornographic movie   FR: film porno [f] (fam.)
ภาพยนตร์โป๊[n. exp.] (phāpphayon pō) EN: pornographic movie   FR: film pornographique [m]
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon sām miti) EN: 3D film ; three-dimensional film   FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
ภาพยนตร์สยองขวัญ[n. exp.] (phāpphayon sayøngkhwan) EN: horror film   FR: film d'horreur [m]
ภาพยนตร์ศึกษา[n. exp.] (phāpphayon seuksā) FR: film éducatif [m]
ภาพยนตร์ตลก[n. exp.] (phāpphayon talok) EN: comedy film   FR: comédie [f]
ภาพยนตร์ที่มีฉากความรุนแรง [n. exp.] (phāpphayon thī mī chāk khwām runraēng) EN: violent film   
ภาพยนตร์โทรทัศน์[n. exp.] (phāpphayon thōrathat) EN: TV movie   FR: téléfilm [m]
แร๊ป[n.] (raēp) EN: plastic wrap   FR: film étirable [m] ; scel-o-frais (tm)
เรื่อง[n.] (reūang) EN: [classifier : stories ; subjects of books, films]   FR: [classificateur : histoires ; thèmes de livres ou de films]
ถ่ายหนัง[v.] (thāinang) EN: shoot ; film ; make a movie   FR: filmer
ถ่ายภาพยนตร์[v.] (thāiphāpphayon) EN: make movie ; film ; shoot a movie ; take a motion picture   FR: filmer
ถ่ายทำ[v.] (thāitham) EN: shoot ; file ; make a movie   FR: filmer
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film   FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FILM    F IH1 L M
FILMA    F IH1 L M AH0
FILMS    F IH1 L M Z
FILM'S    F IH1 L M Z
FILMED    F IH1 L M D
FILMER    F IH1 L M ER0
FILMING    F IH1 L M IH0 NG
FILMORE    F IH1 L M AO2 R
FILMLESS    F IH1 L M L AH0 S
MICROFILM    M AY1 K R AH0 F IH2 L M
FILMMAKER    F IH1 L M EY2 K ER0
LUCASFILM    L UW1 K AH0 S F AH0 L M
FILMMAKERS    F IH1 L M EY2 K ER0 Z
FILMMAKING    F IH1 L M EY2 K IH0 NG
FILMMAKER'S    F IH1 L M EY2 K ER0 Z
SOVEXPORTFILM    S OW2 V EH2 K S P AO0 R T F IH1 L M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
film    (v) (f i1 l m)
films    (v) (f i1 l m z)
filmy    (j) (f i1 l m ii)
filmed    (v) (f i1 l m d)
filmier    (j) (f i1 l m i@ r)
filming    (v) (f i1 l m i ng)
filmable    (j) (f i1 l m @ b l)
filmiest    (j) (f i1 l m i i s t)
cine-film    (n) - (s i1 n i - f i l m)
film-star    (n) - (f i1 l m - s t aa r)
microfilm    (v) (m ai1 k r ou f i l m)
cine-films    (n) - (s i1 n i - f i l m z)
film-stars    (n) - (f i1 l m - s t aa z)
fulfilment    (n) (f u1 l f i1 l m @ n t)
microfilms    (v) (m ai1 k r ou f i l m z)
sound-film    (n) - (s au1 n d - f i l m)
fulfilments    (n) (f u1 l f i1 l m @ n t s)
microfilmed    (v) (m ai1 k r ou f i l m d)
sound-films    (n) - (s au1 n d - f i l m z)
microfilming    (v) (m ai1 k r ou f i l m i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
映画[えいが, eiga] Thai: ภาพยนตร์ English: film

German-Thai: Longdo Dictionary
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Film(n) |der, pl. Filme| ภาพยนต์
Filme(n) |pl.|, See also: der Film
Stummfilm(n) |der, pl. Stummfilme| ภาพยนตร์ที่มีเฉพาะภาพไม่มีเสียงประกอบ = silent movie
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerfilm {m}; Abenteurerfilm {m}adventure movie [Add to Longdo]
Abspann {m} (Film)final credits [Add to Longdo]
Außenaufnahme {f} (Film)location shot [Add to Longdo]
Belag {m}; Film {m}; Schicht {f}film [Add to Longdo]
Bild {n}; Foto {n}; Film {m}picture [Add to Longdo]
Bildstreifen {m} | Bildstreifen {pl}filmstrip | filmstrips [Add to Longdo]
Biofilm {m}biofilm [Add to Longdo]
Chefbeleuchter {m}; Gaffer {m} (Film)gaffer [Add to Longdo]
Computerausgabe auf Mikrofilm (COM)computer-output microfilm [Add to Longdo]
Cutter {m}; Cutterin {f} (Film)editor [Add to Longdo]
Dickschicht-Hybridtechnik {f} [electr.]thick-film hybrid technology [Add to Longdo]
Dickschichtschaltkreis {m} [electr.]thick-film circuit [Add to Longdo]
Dickschichtwiderstand {m} [electr.]thick-film resistor [Add to Longdo]
Dokumentarfilm {m}; Dokumentation {f} | Dokumentarfilme {pl}documentary film; documentary | documentaries [Add to Longdo]
Dokumentarspielfilm {m}documentary feature [Add to Longdo]
Dreharbeiten {pl} (Film)shooting [Add to Longdo]
Drehort {m} (Film)location [Add to Longdo]
Dünnfilm...thin-film [Add to Longdo]
Dünnschicht-Verdampfer {m} [techn.]thin-film evaporator [Add to Longdo]
Dünnschichtschaltkreis {m}thin-film circuit [Add to Longdo]
Dünnschichtspeicher {m}magnetic film memory [Add to Longdo]
Dünnschichttechnik {f}thin-film technology [Add to Longdo]
Einspielergebnis {n} (eines Filmes)box-office takings; box-office receipts [Add to Longdo]
Einstellung {f} (Film)shot; take [Add to Longdo]
Erfüllung {f} | Erfüllungen {pl}fulfillment [Am.]; fulfilment [Br.] | fulfillments; fulfilments [Add to Longdo]
Erfüllung {f}self-fulfilment [Add to Longdo]
Farbfilm {m}color film; colour film [Add to Longdo]
Farbfilm {m}; Farbfilmverfahren {n}technicolor [Add to Longdo]
Fernsehfilm {m} | Fernsehfilme {pl}television film | television films [Add to Longdo]
Film {m} (TV; Kino)film; movie [Am.] [Add to Longdo]
Film {m}; Schicht {f}; Belag {m} | Filme {pl}film | films [Add to Longdo]
Film/Buch über die Vorgeschichte eines erfolgreichen Films/Buchesprequel [Add to Longdo]
Filmarchiv {n} | Filmarchive {pl}filmlibrary | filmlibraries [Add to Longdo]
Filmatelier {n}film studio [Add to Longdo]
Filmaufnahmen {pl}shots [Add to Longdo]
Filmbiographie {f}biopic [Add to Longdo]
Filmdrama {n}photoplay [Add to Longdo]
Filmdruck {m} [textil.]screen printing [Add to Longdo]
Filmempfindlichkeit {f} [photo.]film speed [Add to Longdo]
Filmentwicklung {f}film developing [Add to Longdo]
Filmentwicklungsdose {f}film developing tank [Add to Longdo]
Filmgesellschaft {f} | Filmgesellschaften {pl}film company | film companies [Add to Longdo]
Filmindustrie {f}film industry [Add to Longdo]
Filmkamera {f}cine camera [Add to Longdo]
Filmmaterial {n}; Bildmaterial {n}; Filmmeter {pl}footage [Add to Longdo]
Filmmeter {pl}footages [Add to Longdo]
Filmmusik {f}film music; soundtrack; score [Add to Longdo]
Filmorchester {n}film orchestra [Add to Longdo]
Filmprojektor {m}film-projector [Add to Longdo]
Filmregisseur {m} | Filmregisseure {pl}film director | film directors [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์

Japanese-English: EDICT Dictionary
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
ちょい役[ちょいやく, choiyaku] (n) bit part (e.g. in a film); extra [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
アウトフォーカス[, autofo-kasu] (n) soft focus (photography, film) (wasei [Add to Longdo]
アニメ[, anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) [Add to Longdo]
アニメーション[, anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) [Add to Longdo]
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film [Add to Longdo]
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei [Add to Longdo]
アメリカ映画[アメリカえいが, amerika eiga] (n) American film; American movie [Add to Longdo]
アングラ映画[アングラえいが, angura eiga] (n) underground film [Add to Longdo]
インディーズ[, indei-zu] (n) indies; independent film or music [Add to Longdo]
エクスポージャー[, ekusupo-ja-] (n) (1) exposure (finance); (2) exposure (film) [Add to Longdo]
エロビデオ[, erobideo] (n) pornographic film [Add to Longdo]
オリジナルビデオ[, orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
カットフィルム[, kattofirumu] (n) (See シートフィルム) cut film (i.e. sheet film) [Add to Longdo]
カラーネガフィルム[, kara-negafirumu] (n) color negative film (colour) [Add to Longdo]
カラーフィルム[, kara-firumu] (n) color film (colour) [Add to Longdo]
カラーリバーサルフィルム[, kara-riba-sarufirumu] (n) color reversal film (colour) [Add to Longdo]
カルト映画[カルトえいが, karuto eiga] (n) cult film; cult movie [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クランクイン[, kurankuin] (n,vs) start (of) filming (wasei [Add to Longdo]
コマーシャルフィルム[, koma-sharufirumu] (n) commercial film [Add to Longdo]
コム[, komu] (n) {comp} computer output microfilm system; COM; (P) [Add to Longdo]
コンテ[, konte] (n) (1) (abbr) continuity (esp. in film-making); (2) var. kind of lead pencil (fre [Add to Longdo]
サイレント映画[サイレントえいが, sairento eiga] (n) silent film [Add to Longdo]
サランラップ[, saranrappu] (n) cling wrap; Saran wrap (US); glad wrap (Aus); cling film (UK) [Add to Longdo]
シートフィルム[, shi-tofirumu] (n) sheet film [Add to Longdo]
シネフィルム[, shinefirumu] (n) cinefilm [Add to Longdo]
ショット[, shotto] (n) (1) shot (in films); (2) shot (of alcohol); (3) hitting a ball (e.g. in tennis); (n,vs) (4) shoot (in basketball); (P) [Add to Longdo]
ジョーズ[, jo-zu] (n) jaws (film title); (P) [Add to Longdo]
スーパー(P);スーパ[, su-pa-(P); su-pa] (n) (1) super; (2) (abbr) supermarket; (3) (abbr) superimpose; (4) (abbr) superheterodyne; (5) (film with) subtitles; (P) [Add to Longdo]
スターウォーズ[, suta-uo-zu] (n) Star Wars (film title) [Add to Longdo]
スタッグフィルム[, sutaggufirumu] (n) stag film [Add to Longdo]
スパゲッティウエスタン[, supagetteiuesutan] (n) spaghetti Western (film) [Add to Longdo]
スペクタクル映画[スペクタクルえいが, supekutakuru eiga] (n) spectacular film [Add to Longdo]
スライドフィルム[, suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film [Add to Longdo]
スラッシャーフィルム[, surassha-firumu] (n) slasher film [Add to Longdo]
スリラー映画[スリラーえいが, surira-eiga] (n) thriller (film) [Add to Longdo]
ゼロゼロセブン[, zerozerosebun] (n) 007 (James Bond's code in the books and films); double-oh-seven [Add to Longdo]
タイトルバック[, taitorubakku] (n) (abbr) film credits (wasei [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
テイク;テーク[, teiku ; te-ku] (n) take (e.g. in film-making) [Add to Longdo]
ディーピーイー[, dei-pi-i-] (n) film processing (developing, printing, enlarging); DPE [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主人公[zhǔ rén gōng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] hero (of a novel or film); main protagonist [Add to Longdo]
乱世佳人[Luàn shì Jiā rén, ㄌㄨㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, / ] Gone with the Wind (film) [Add to Longdo]
倒叙[dào xù, ㄉㄠˋ ㄒㄩˋ, / ] a flash-back (in novel or film) [Add to Longdo]
出品人[chū pǐn rén, ㄔㄨ ㄆㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, ] producer (film) [Add to Longdo]
剪接[jiǎn jiē, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝ, ] film-editing; montage; to cut or edit film [Add to Longdo]
北京电影学院[Běi jīng Diàn yǐng Xué yuàn, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Beijing Film Academy [Add to Longdo]
周星驰[Zhōu Xīng chí, ㄓㄡ ㄒㄧㄥ ㄔˊ, / ] Stephen Chow (1962-), Hong Kong film director [Add to Longdo]
周润发[Zhōu Rùn fā, ㄓㄡ ㄖㄨㄣˋ ㄈㄚ, / ] Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star [Add to Longdo]
国家广播电影电视总局[guó jiā guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电 [Add to Longdo]
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, / ] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial [Add to Longdo]
埃尔维斯・普雷斯利[Āi ěr wéi sī, ㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄙ· Pu3 lei2 si1 li4, / ] Elvis Presley (1935-1977), US pop singer and film star [Add to Longdo]
外国电影[wài guó diàn yǐng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧㄢˋ ˇ, / ] foreign film; foreign movie [Add to Longdo]
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, ] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits) [Add to Longdo]
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, / ] Bollywood (film industry based in Mumbai, India) [Add to Longdo]
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, ] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc [Add to Longdo]
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc [Add to Longdo]
导演[dǎo yǎn, ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ, / ] direct; director (film etc) [Add to Longdo]
崔明慧[Cuī Míng huì, ㄘㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, ] Christine Choy, Chinese-American film director [Add to Longdo]
幻灯片[huàn dēng piàn, ㄏㄨㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄧㄢˋ, / ] filmstrip; lantern slide; transparency [Add to Longdo]
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广 / ] advertising film; commercial (on TV) [Add to Longdo]
广播电影电视总局[guǎng bō diàn yǐng diàn shì zǒng jú, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. 廣電|广电 [Add to Longdo]
广电[guǎng diàn, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局 [Add to Longdo]
广电总局[guǎng diàn zǒng jú, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, 广 / ] state committee on films and broadcast media; PRC film censorship bureau; abbr. for 廣播電影電視總局|广播电影电视总局 [Add to Longdo]
张学友[Zhāng Xué yǒu, ㄓㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄡˇ, / ] Jacky Cheung or Hok Yau Jacky (1961-), cantopop and film star [Add to Longdo]
张艺谋[Zhāng Yì móu, ㄓㄤ ㄧˋ ㄇㄡˊ, / ] Zhang Yimou (Chinese film director) [Add to Longdo]
张震[Zhāng Zhèn, ㄓㄤ ㄓㄣˋ, / ] Chang Chen (1976-), Taiwanese film actor [Add to Longdo]
影坛[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, / ] moviedom; the world of movies; film circles [Add to Longdo]
影星[yǐng xīng, ˇ ㄒㄧㄥ, ] film star [Add to Longdo]
影片[yǐng piàn, ˇ ㄆㄧㄢˋ, ] film; movie [Add to Longdo]
影迷[yǐng mí, ˇ ㄇㄧˊ, ] film enthusiast [Add to Longdo]
成龙[Chéng Lóng, ㄔㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Jackie Chan (1954-), kungfu film and cantopop star [Add to Longdo]
拍摄[pāi shè, ㄆㄞ ㄕㄜˋ, / ] to film; to shoot (a picture) [Add to Longdo]
拍片[pāi piān, ㄆㄞ ㄆㄧㄢ, ] to film; to make a film [Add to Longdo]
播映[bō yìng, ㄅㄛ ˋ, ] to broadcast a film; to televise [Add to Longdo]
故事片[gù shi piān, ㄍㄨˋ ㄕ˙ ㄆㄧㄢ, ] fictional film; feature film [Add to Longdo]
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, ] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans [Add to Longdo]
斯皮尔伯格[Sī pí ěr bó gé, ㄙ ㄆㄧˊ ㄦˇ ㄅㄛˊ ㄍㄜˊ, / ] Steven Spielberg (1946-), US film director [Add to Longdo]
断背山[Duàn bèi shān, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄟˋ ㄕㄢ, / ] Brokeback Mountain, film by Ang Lee [Add to Longdo]
暗袋[àn dài, ㄢˋ ㄉㄞˋ, ] camera bag (for changing film) [Add to Longdo]
李安[Lǐ Ān, ㄌㄧˇ ㄢ, ] Ang Li (1954-), Taiwanese-American film director (films include Crouching Tiger, Hidden Dragon 臥虎藏龍|卧虎藏龙 and Brokeback Mountain 斷背山|断背山 [Add to Longdo]
李缨[Lǐ Yīng, ㄌㄧˇ , / ] Li Ying (1963-), Japanese-educated Chinese documentary film director [Add to Longdo]
柯达[kē dá, ㄎㄜ ㄉㄚˊ, / ] Kodak (US film company) [Add to Longdo]
杨月清[Yáng Yuè qīng, ㄧㄤˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ, / ] Yang Yueqing, Chinese-Canadian woman documentary film director [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫 [Add to Longdo]
毛片[máo piān, ㄇㄠˊ ㄆㄧㄢ, ] uncensored and pornographic film, blue movie, porn, porno [Add to Longdo]
洗照片[xǐ zhào piàn, ㄒㄧˇ ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ, ] develop film [Add to Longdo]
无极[Wú jí, ˊ ㄐㄧˊ, / ] Wuji (place in Hebei); The Promise (name of film by Chen Kaige) [Add to Longdo]
片儿[piān r, ㄆㄧㄢ ㄖ˙, / ] sheet; thin film [Add to Longdo]
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, ] film; movie; film reel; gramophone record [Add to Longdo]
片长[piàn cháng, ㄆㄧㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] length of film [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system [Add to Longdo]
フィルムライブラリ[ふぃるむらいぶらり, firumuraiburari] film library [Add to Longdo]
マイクロフィルム[まいくろふぃるむ, maikurofirumu] microfilm [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルミング[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるみんぐ, keisankishutsuryokumaikurofuirumingu] computer output microfilming, COM (abbr.) [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム印字装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむいんじそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumuinjisouchi] computer output microfilm printer, COM printer [Add to Longdo]
計算機出力マイクロフィルム装置[けいさんきしゅつりょくまいくろふいるむそうち, keisankishutsuryokumaikurofuirumusouchi] computer output microfilmer, COM device (abbr.) [Add to Longdo]
薄膜トランジスタ[うすまくトランジスタ, usumaku toranjisuta] Thin Film Transistor (TFT) [Add to Longdo]
薄膜トランジスター[うすまくトランジスター, usumaku toranjisuta-] TFT, Thin Film Transistor [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
撮影所[さつえいじょ, satsueijo] Filmatelier [Add to Longdo]
映画[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] Inspektion, Zensur (Film, Literatur) [Add to Longdo]
脚色[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]
送り穴[おくりあな, okuriana] Perforation (fuer Filmtransport) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top