Search result for

fiction book

(8 entries)
(0.1368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiction book-, *fiction book*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fiction book มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fiction book*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonfiction bookหนังสือสารคดี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Fiction bookหนังสือบันเทิงคดี
หนังสือบันเทิงคดี เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งต้องการให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นหลัก อาจสอดแทรกความรู้และความคิดต่างๆ ไว้ด้วย แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

1 นวนิยาย เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นเพื่อให้เกิดความบันเทิงแก่ผู้อ่าน โดยไม่เน้นความเป็นจริงหรือเนื้อหาสาระ

2 เรื่องสั้น เป็นหนังสือที่ผู้เขียน เขียนขึ้นตามวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนวนิยาย แต่มีเนื้อหาน้อยกว่านวนิยาย มักรวมหลายเรื่อง อยู่ในเล่มเดียวกัน

3 หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาง่ายๆ หรือ เป็นหนังสือ ภาพการ์ตูน หนังสือประเภทนี้จะให้ความรู้ คติสอนใจ และสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Non-fiction bookหนังสือสารคดี
หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น

โดยสามารถแบ่งหนังสือสารคดีออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  • หนังสือตำรา (Text book)เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อ หรือคู่มือโดยมีเนื้อหาสาระตามหลักสูตรในการศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆ และระดับการศึกษาต่างๆ ได้แก่ แบบเรียน เอกสารตำรา หนังสือประกอบคำบรรยาย ตำราวิชาการ เป็นต้น
  • หนังสืออ่านประกอบ (External reading1) เป็นหนังสือที่เขียนในเชิงวิชาการที่ไม่ได้ยึดหลักสูตรเป็นหลัก
  • หนังสือความรู้ทั่วไป (General book) เป็นหนังสือที่เขียนเพื่อมุ่งให้ความรู้ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงความรู้สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  เหมาะสำหรับผู้อ่านและผู้สนใจทั่วไป อาจไม่ได้เจาะลึกในเนื้อหาวิชามากนักเป็นการปูพื้นฐาน
  • หนังสืออ้างอิง (Reference book) เป็นหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าหาคำตอบที่ต้องการเพียงเรื่องใดตอนหนึ่งเฉพาะเรื่องที่ต้องการเท่านั้น ไม่ต้องอ่านทั้งเล่ม ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด โดยมีสัญลักษณ์กำกับไว้ที่สันหนังสือ  คือ  อ (อ้างอิง) หรือ Ref (Reference) เช่น พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม ดรรชนี หนังสือรายปี เป็นต้น
  • วิทยานิพนธ์ (Thesis หรือ Dissert ration) เป็นรายงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยมีการเรียบเรียงอย่างละเอียดลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือการศึกษาขั้นระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก เพื่อนำเสนอต่อสถาบันการศึกษานั้น
  • คู่มือสถานศึกษา (School Catalog) เป็นหนังสือที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดทำขึ้น ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของสถาบันการศึกษานั้นๆ เกี่ยวกับ ประวัติ หลักสูตรที่เปิดสอน ระเบียบการเรียน ค่าธรรมเนียม รายนามคณาจารย์ วุฒิการศึกษา แนะนำสถานศึกษา กฎระเบียบต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวก
  • สิ่งพิมพ์รัฐบาล (Government Publication) คือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบในการผลิต หรือมีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ หน่วยงานราชการอาจเป็นหน่วยงานระดับกระทรวง กรม กอง ฯลฯ ผลิตขึ้น เพื่อเผยแพร่สารสนเทศ ผลงานของหน่วยงาน หรือความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ อาจเสนอในรูปของหนังสือ วารสาร จุลสาร สิ่งพิมพ์ชุด ฯลฯ เนื้อหาของสิ่งพิมพ์รัฐบาลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ์ สถาบันบริการสารสนเทศหลายแห่งมีระบบการจัดเก็บไว้ให้บริการแยกต่างหากจากหนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง เป็นอีกงานหนึ่งต่างหาก อาจเรียกว่า งานสิ่งพิมพ์รัฐบาล ได้แก่ ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น

อ้างอิง : แม้นมาส ชวลิต. (2549). คู่มือบรรณารักษ์ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
 
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Time to get your head out of those fiction books and start learning about fact.ครูว่า มันน่าจะถึงเวลาที่เธอ เลิกสนใจหนังสือพวกนั้นได้แล้วนะ แล้วมาเรียนความเป็นจริงได้แล้ว The Boy in the Striped Pajamas (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belletristik {f}book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Sachbuch {n}fact book; non-fiction book; book of non-fiction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top