ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feuerzeug

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feuerzeug-, *feuerzeug*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา feuerzeug มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *feuerzeug*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you imagine Miss Plimsoll's face if she saw me now?Aber ich habe ein Feuerzeug. Er ist sympathisch. Witness for the Prosecution (1957)
Gentlemen, your lighters.Meine Herren, Ihr FeuerzeugMon Oncle (1958)
Can I borrow your lighter?Dürfte ich ihr Feuerzeug haben? Anatomy of a Murder (1959)
That's a nice lighter.Ein hübsches FeuerzeugAnatomy of a Murder (1959)
Here, try this!Mein Feuerzeug... Hör auf! The 400 Blows (1959)
And a lighter.Und ein Feuerzeug Floating Weeds (1959)
What's that?Was ist das? - Ein Feuerzeug mit Musik. Shoot the Piano Player (1960)
Hid a lighter, supposedly gold plated.Hat wohl ein vergoldetes Feuerzeug versteckt. Le Trou (1960)
You know very well lighters are forbidden here.Sie wissen, dass Feuerzeuge verboten sind. Le Trou (1960)
You'll get your lighter when you get out.Sie bekommen das Feuerzeug bei der Entlassung wieder. Le Trou (1960)
I kept a cigarette lighter, a golden oneIch habe ein Feuerzeug behalten, ein vergoldetes. Le Trou (1960)
Doesn't your lighter work, Mr. Gordon?Funktioniert Ihr Feuerzeug nicht, Mr. Gordon? The Hustler (1961)
I tell you what, if you find the lighter why don't you bring it to the bank tomorrow?Ich sag Ihnen was, wenn Sie das Feuerzeug finden... bringen Sie es doch morgen in der Bank vorbei. Experiment in Terror (1962)
Would you get my lighter?Würden Sie mein Feuerzeug holen? OSS 117 se déchaîne (1963)
- I use a lighter.- Ich benutz ein FeuerzeugFrom Russia with Love (1963)
- I use a lighter.- Ich benutze ein FeuerzeugFrom Russia with Love (1963)
Even with this lighter, I didn't have any trouble.Selbst mit diesem Feuerzeug hatte ich keine Probleme. Man's Favorite Sport? (1964)
"Roger, did y'all leave your cigarette lighter in my apartment?""Roger, hast du dein Feuerzeug in meinem Apartment vergessen?" Man's Favorite Sport? (1964)
Comb, compact...Kamm, Feuerzeug... In Harm's Way (1965)
Give me your lighter.Gib mir dein FeuerzeugViva Maria! (1965)
Cigarette lighter.Ein FeuerzeugThe Informer (1965)
They make souvenir lighters there that they sell in Berlin.Zum Beispiel Feuerzeuge, die aussehen wie Pistolen. The Informer (1965)
Herman, it's probably just a cigarette lighter.Herman, es ist wahrscheinlich nur ein FeuerzeugLily's Star Boarder (1965)
"Cigarette lighter hidden in commandant's car."Ein Feuerzeug wurde im Wagen des Kommandanten versteckt. Request Permission to Escape (1966)
"Secure lighter.Feuerzeug sicherstellen. Request Permission to Escape (1966)
This is the cigarette lighter with the microfilm in it.- Das Feuerzeug mit dem Mikrofilm. Request Permission to Escape (1966)
Here you are, sir. Lighter fuel.- Dieses Feuerzeugbenzin? Gambit (1966)
Unless the British paid their troops in counterfeit money that's Sterling. We took over £1 million at Dunkirk alone.Ein Feuerzeug, Zigaretten, eine Fahrkarte, eine Hotelrechnung.. Triple Cross (1966)
A pipe cleaner and a light.Ein Pfeifenreiniger und ein FeuerzeugOld Man Out: Part 1 (1966)
Ah.Ein FeuerzeugPraise the Fuhrer and Pass the Ammunition (1967)
I am not interested in a lighter.Ich hab kein Interesse an einem Feuerzeug nicht. - Und 'ne Brieftasche? Praise the Fuhrer and Pass the Ammunition (1967)
GAS LIGHTERMIRO-GASFEUERZEUG QUITTUNG FÜR MRS. HANADA Branded to Kill (1967)
It's all the village gossip about that lighter.Das alles nur wegen einem Feuerzeug und dem Dorftratsch. Risky Business (1967)
What lighter?Was für ein FeuerzeugRisky Business (1967)
But today, to break in this very nice lighter, I'll make an exception.Aber heute möchte ich dieses hübsche Feuerzeug einweihen und mache dafür eine Ausnahme. Risky Business (1967)
You know everything, Josette, tell me how this lighter got on my desk.Josette, du weißt doch immer alles. Erklär mir, durch welches Wunder das Feuerzeug hier gelandet ist. Risky Business (1967)
So why the lighter?Warum bekomme ich dieses FeuerzeugRisky Business (1967)
Then who gave me this lighter?Wer hat mir also dieses Feuerzeug geschenkt? Risky Business (1967)
I almost bought you the same one not long ago.Genau dieses Feuerzeug hätte ich vor Kurzem fast gekauft. Risky Business (1967)
Whoever bought me this lighter still won't admit it?Der oder diejenige, der mir das Feuerzeug geschenkt hat, will sich immer noch nicht dazu bekennen. Risky Business (1967)
140... 140 francs.140. 140 Franc, so viel kostet das FeuerzeugRisky Business (1967)
Did you find out anything about the lighter?Und über das Feuerzeug wissen Sie nichts? Nein. Risky Business (1967)
No. If my husband got an expensive lighter, I'd wonder...Wenn meinem Mann jemand ein solches Feuerzeug schenkte, würde ich mir ein paar Fragen stellen. Risky Business (1967)
Want to hear the rumors about the lighter?Willst du wissen, was man sich über das Feuerzeug erzählt? Risky Business (1967)
Catherine Roussel's the one who gave you the lighter.Catherine Roussel war es, die dir das Feuerzeug schenkte. Risky Business (1967)
Did you give me this lighter?Hast du mir dieses Feuerzeug geschenkt? Risky Business (1967)
You think Catherine gave him that lighter?Und das Feuerzeug? Glaubst du, das war Catherine? Risky Business (1967)
-Or the lighter?- Und weißt du von dem FeuerzeugRisky Business (1967)
Who do you think gave it to him?Wer war das deiner Meinung nach mit dem FeuerzeugRisky Business (1967)
One gold lighter.Ein Feuerzeug, Metall und Gold. Risky Business (1967)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerzeug {n}cigarette lighter; lighter [Add to Longdo]
Feuerzeug {n}; Flammrohr {n}; Feuerkanal {m}flue [Add to Longdo]
Taschenfeuerzeug {n}pocket lighter; lighter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Feuerzeug /fɔirtsɔik/ 
   cigarette lighter; flue; lighter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top