ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furrow

F ER1 OW0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furrow-, *furrow*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
furrow[N] ร่องดิน (ทางเกษตรกรรม), Syn. groove, rut
furrow[VT] ทำให้เป็นร่อง, See also: ทำให้เกิดร่องขึ้น
furrow[N] รอยย่น (บนหน้าผาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furrow(เฟอ'โร) n. ร่อง,ร่องดิน,รอยย่น. vt. ทำให้เกิดร่อง,ทำให้เกิดรอยย่น. vi. เกิดเป็นร่องขึ้น,เป็นร่อง., See also: furrower n. furrowy adj., Syn. wrinkle,groove,line

English-Thai: Nontri Dictionary
furrow(vt) ไถคราด,ทำให้เป็นร่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furrow; groove; sulcusร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed; channelled; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
furrow irrigationfurrow irrigation, ชลประทานร่องคู [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Furrow, Medianร่องกลางหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอยตัด[N] indentation, See also: furrow, cut, dent, Example: เมื่อตัดกิ่งโป๊ยเซียนแล้ว ต้องใช้ปูนแดงป้ายที่บริเวณรอยตัด เพื่อป้องกันเชื้อรา, Count unit: รอย, Thai definition: เส้นหรือรอยยาวที่เกิดจากของมีคม
ริ้วรอย[N] wrinkle, See also: furrow, line, Example: ใบหน้าของเธอไม่มีเค้าความงามเหลืออยู่ นอกจากริ้วรอยที่แสดงถึงวันวัยที่ผ่านมา, Count unit: แห่ง, ที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่อง[n.] (rǿng) EN: groove ; furrow ; crack ; ckink ; crevice ; hole in the floor   FR: fissure [f] ; rainure [f] ; crevasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURROW    F ER1 OW0
FURROWED    F ER1 OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furrow    (v) fˈʌrou (f uh1 r ou)
furrows    (v) fˈʌrouz (f uh1 r ou z)
furrowed    (v) fˈʌroud (f uh1 r ou d)
furrowing    (v) fˈʌrouɪŋ (f uh1 r ou i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, ] furrow; small plot of farm land, #36,505 [Add to Longdo]
[zhèn, ㄓㄣˋ, ] furrow in field, small drainage, #45,150 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Furche {f} | Furchen {pl}furrow | furrows [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
芋掘り[いもほり, imohori] (n) potato field (furrows) [Add to Longdo]
畝間[うねま, unema] (n) furrow; room with ridged roof [Add to Longdo]
畝溝[うねみぞ, unemizo] (n) furrow ridges [Add to Longdo]
[わだち;てつ, wadachi ; tetsu] (n) rut; wheel track; furrow [Add to Longdo]
皴を寄せる;しわを寄せる[しわをよせる, shiwawoyoseru] (exp,v1,vt) to wrinkle up (one's eyebrows, one's nose); to furrow; to crimple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furrow \Fur"row\, n. [OE. forow, forgh, furgh, AS. furh; akin to
   D. voor, OHG. furuh, G. furche, Dan. fure, Sw. f?ra, Icel.
   for drain, L. porca ridge between two furrows.]
   1. A trench in the earth made by, or as by, a plow.
    [1913 Webster]
 
   2. Any trench, channel, or groove, as in wood or metal; a
    wrinkle on the face; as, the furrows of age.
    [1913 Webster]
 
   {Farrow weed} a weed which grows on plowed land. --Shak.
 
   {To draw a straight furrow}, to live correctly; not to
    deviate from the right line of duty. --Lowell.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furrow \Fur"row\, v. t. [imp. & p. p. {Furrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Furrowing}.] [From {Furrow}, n.; cf. AS. fyrian.]
   1. To cut a furrow in; to make furrows in; to plow; as, to
    furrow the ground or sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with channels or with wrinkles.
    [1913 Webster]
 
       Thou canst help time to furrow me with age. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fair cheeks were furrowed with hot tears. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furrow
   n 1: a long shallow trench in the ground (especially one made by
      a plow)
   2: a slight depression in the smoothness of a surface; "his face
     has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles" [syn:
     {wrinkle}, {furrow}, {crease}, {crinkle}, {seam}, {line}]
   v 1: hollow out in the form of a furrow or groove; "furrow soil"
      [syn: {furrow}, {rut}, {groove}]
   2: make wrinkled or creased; "furrow one's brow" [syn: {furrow},
     {wrinkle}, {crease}]
   3: cut a furrow into a columns [syn: {furrow}, {chamfer},
     {chase}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top