ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fudging

F AH1 JH IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fudging-, *fudging*, fudg
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, "He'd be capable of hauling his own mother into court for fudging on her taxes."เอ่อ เขาต้องการจะมีความสามารถของ ลากแม่ของเขาเอง ในศาล fudging เกี่ยวกับภาษีของเธอ. The Family (2013)
Really, you're not fudging that number?คุณไม่ได้โม้เรื่องตัวเลขนั่นจริงๆเหรอ? Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
Vern didn't just mean being off limits inside the junkyard or fudging on our folks or going on a hike up the railroad tracks to Harlow.เวิร์นไม่ได้หมายถึงแค่ที่มาอยู่ในลานขยะ หรือโกหกพ่อแม่ของพวกเรา หรือล่องตามรางรถไฟไปฮาร์โลว ที่เขาหมายถึง แต่ Stand by Me (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
FUDGING    F AH1 JH IH0 NG

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, v. t. [imp. & p. p. {Fudged}; p. pr. & vb. n.
   {Fudging}.]
   1. To make up; to devise; to contrive; to fabricate.
    [1913 Webster]
 
       Fudged up into such a smirkish liveliness. --N.
                          Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To foist; to interpolate.
    [1913 Webster]
 
       That last "suppose" is fudged in.   --Foote.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top