ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fudged

F AH1 JH D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fudged-, *fudged*, fudg, fudge
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He completely fudged his radical numbers. It's all over the message boards.เขาทดลองผิดเห็นๆ คนเขารู้กันหมด Fae-ge Against the Machine (2013)
I fudged the blood report.ผมปลอมรายงานเลือด Chemistry (2012)
I fudged the blood report, for starters.ผมหลอกลวงรายงานผลเลือดไงล่ะ แค่เริ่มต้นนะ Do the Wrong Thing (2012)
I fudged the date a little.ทำให้ฉันสับสนเรื่องวันเวลานิดหน่อย The Bishop Revival (2010)
You must have seen how I fudged and slurred my way through the difficult passages.คุณอาจจะเห็นว่าฉันร้องแย่ และเสียงหลงขนาดไหน Episode #1.5 (1995)

CMU English Pronouncing Dictionary
FUDGED    F AH1 JH D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, v. t. [imp. & p. p. {Fudged}; p. pr. & vb. n.
   {Fudging}.]
   1. To make up; to devise; to contrive; to fabricate.
    [1913 Webster]
 
       Fudged up into such a smirkish liveliness. --N.
                          Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To foist; to interpolate.
    [1913 Webster]
 
       That last "suppose" is fudged in.   --Foote.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top