ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frugally

F R UW1 G AH0 L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frugally-, *frugally*, frugal
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought you were going to live more frugally. Yeah, I know.ฉันนึกว่าคุณจะเริ่มใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ้งเฟ้อซะอีก Vendetta (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหนียวแน่น[ADV] frugally, See also: parsimoniously, Example: เขาใช้เงินของเขาอย่างตระหนี่เหนียวแน่น, Thai definition: ระมัดระวังในการใช้จ่าย

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUGALLY    F R UW1 G AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frugally    (a) frˈuːgəliː (f r uu1 g @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
倹しく暮し[つましくくらし, tsumashikukurashi] (n) living frugally [Add to Longdo]
倹しく暮す[つましくくらす, tsumashikukurasu] (v5s) to live frugally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frugally \Fru"gal*ly\, adv.
   Thriftily; prudently.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frugally
   adv 1: in a frugal manner; "in villages, the new pipeline marks
       the end of water as a precious liquid, to be dispensed
       frugally, weighed out drop by drop"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top