หรือคุณหมายถึง foße?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fosse

F AA1 S   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fosse-, *fosse*
Possible hiragana form: ふぉっせ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You do Fosse, Fosse, Fosse!ที่คุณทำฟอซฟอซฟอซ! The Birdcage (1996)
But let me warn you that I am a protégé of Fosse and Robbins!แต่ขอเตือนก่อนนะ ว่าผมเป็นโปรแห่ง... ...ผีเสื้อและนกกระจอก! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He's doing some kind of yoga Fosse thing.เขากำลัง\ เล่นโยคะอยู่ High School Musical 3: Senior Year (2008)
And the reason why I'm dressed all Bob Fosse-chic is because I wanted to show you thatและเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงแต่งตัวแบบออลแดทแจ็สของบ๊อบ ฟอสเซ่ เพราะหนูอยากให้ครูรู้ว่า Britney 2.0 (2012)
Take it easy, Bob Fosse.ใจเย็นสิเพื่อน Out of the Frying Pan (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้มตอบ[n. exp.] (kaēm tøp) EN: sunken cheeks ; hollow cheeks   FR: fossette [f]
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
ลักยิ้ม[n.] (lak yim) EN: dimple   FR: fossette [f]
ลำกระโดง[n. exp.] (lamkradōng) EN: irrigation ditch ; ditch ; canal   FR: canal d'irrigation [m] ; fossé d'irrigation [m]
หลุม[n.] (lum) EN: hole ; pit ; hollow ; excavation ; trap ; grave   FR: trou [m] ; fosse [f] ; nid-de-poule [m]
ร่อง[n.] (rǿng) EN: ditch ; drain ; sewer ; rut ; channel ; canal ; trench   FR: rigole [f] ; égouttoir [m] ; canalisation [f] ; fossé [m] ; sillon [m] ; tranchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOSSE    F AA1 S
FOSSEL    F AA1 S AH0 L
FOSSEN    F AA1 S AH0 N
FOSSEY    F AA1 S IY0
FOSSETT    F AA1 S IH0 T
FOSSEY'S    F AA1 S IY0 Z
FOSSETT'S    F AA1 S IH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fosse    (n) fˈɒs (f o1 s)
fosses    (n) fˈɒsɪz (f o1 s i z)
Fossett    (n) fˈɒsɪt (f o1 s i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graben {m} | Gräben {pl}fosse | fosses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
堀(P);濠;壕[ほり, hori] (n) (1) moat; fosse; (2) canal; ditch; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fosse \Fosse\, n. [F., fr. L. fossa, fr. fodere, fossum, to
   dig.]
   1. (Fort.) A ditch or moat.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) See {Fossa}.
    [1913 Webster]
 
   {Fosse road}. See {Fosseway}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\ (?; 224), n.; pl. {Ditches}. [OE. dich, orig. the
   same word as dik. See {Dike}.]
   1. A trench made in the earth by digging, particularly a
    trench for draining wet land, for guarding or fencing
    inclosures, or for preventing an approach to a town or
    fortress. In the latter sense, it is called also a {moat}
    or a {fosse}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long, narrow receptacle for water on the surface of
    the earth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fosse
   n 1: ditch dug as a fortification and usually filled with water
      [syn: {moat}, {fosse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top