ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

formerly

F AO1 R M ER0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -formerly-, *formerly*, former
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formerly(adv) ก่อนหน้านี้, Syn. previously

English-Thai: Nontri Dictionary
formerly(adv) แต่ก่อน, แต่กาลก่อน, แต่หนหลัง, เมื่อก่อน, แต่ปางก่อน, สมัยก่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Soft and Wet" by the Artist Formerly Known as Prince."ซอฟท์ แอนด์ เว็ท" ของป.ปรินซ์ลิ้นยาว Unbreakable (2000)
You see, formerly I was really ugly, นี่ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Formerly Count Velcro.นามเก่าคือ เคาทน์ เวลโคร Robots (2005)
Peter Pevensie, formerly of Finchley.ปีเตอร์ พาร์เวนซี่, จากเมือง Finchley The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Great. Our downstairs neighbor, the Airhead Formerly Known As Prince.เยี่ยมมาก เพื่อนบ้านชั้นล่าง อดีตเจ้าชายสมองกลวง Happily N'Ever After (2006)
Within 15 years, this will be the park formerly known as glacier.ภายใน 15 ปี นี่จะเป็นเพียงอุทยานแห่งาติ ที่เคยรู้จักกันในชื่อที่แปลว่าธารน้ำแข็ง An Inconvenient Truth (2006)
When I reach the end, maybe I can lay to rest the monster formerly known as Dexter.พอถึงตอนสุดท้าย ผมอาจปล่อยวางสัตว์ร้าย ที่เคยรู้จักกันในนามเด็กซ์เตอร์ลงได้ That Night, a Forest Grew (2007)
Go mad. It formerly was common the Lord of the Darkness, have the pleasure invading the mind of her victims.ในอดีตจอมมารโปรดปราน การบุกรุกความคิดของเหยื่อ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
"The apatosaurus, formerly known as the brontosaurus, is from a family of enormous herbivores."อพาโตซอรัส หรือที่เมื่อก่อน รู้จักในชื่อ บรอนโทซอรัส อยู่ในตระกูลเฮอร์บิวอร์ประเภทตัวใหญ่ The Nanny Diaries (2007)
Formerly of the LAPD, thanks to you.ไม่ใช่ แค่กระบอกเดียว Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
My name's Archy, formerly known as Archibald.ผมชื่ออาร์ชี่ เป็นทางการคือ อาร์ชิบัลด์ RocknRolla (2008)
I am formerly of the Kanto Beasts!ข้าเคยอยู่แก๊งค์คนโฉดเคนโต ! The Machine Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formerlyFormerly, a book was worth its weight in silver, if not in gold.
formerlyFormerly people did not know that the earth is round and that it moves round the sun.
formerlyFormerly this building was a hospital.
formerlyFormerly this harbor was prosperous.
formerlyHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
formerlyLess students study German today than formerly.
formerlyShe was formerly a bank clerk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดิมทีเดียว(adv) formerly, See also: at first, from the first, from the beginning, Syn. เดิมที, แต่เดิม, Example: พิธีอันหนึ่งเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคมลอย เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพรามหณ์ ซึ่งเป็นการทำขึ้นเพื่อบูชาพระเป็นเจ้า
เดิมที(adv) formerly, See also: from the beginning, at first, originally, Syn. แต่เดิม, แรกเริ่ม, แต่ก่อน, Example: เดิมทีนั้นมนุษย์ได้อาศัยถ้ำเป็นที่กันแดดฝนพายุตลอดจนลูกเห็บและหิมะ
แต่ก่อน(adv) before, See also: formerly, previously, in ancient times, in the old days, Syn. เมื่อก่อน, เพรง, Ant. อนาคต, Example: แต่ก่อนเขาเคยเป็นทหารพราน เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นเจ้าของร้านอาหาร, Thai Definition: เวลาก่อนเวลาที่กำลังพูด
แต่ก่อนนั้น(adv) formerly, See also: before, previously, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อน, เมื่อก่อน, Example: แต่ก่อนนี้ผมเองก็ปวดขมองกับไวรัสนี้มากเหมือนกัน
แต่กี้แต่ก่อน(adv) formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
แต่เดิม(adv) at first, See also: formerly, from the beginning, Syn. เดิมที, ดั้งเดิม, แรกเริ่ม, ตอนแรก, เดิม, แรกเริ่ม, หัสเดิม, Example: แต่เดิมพ่อของเขาประกอบอาชีพค้าขาย, Thai Definition: เมื่อแรกเริ่ม
แต่เดิมนั้น(n) formerly, Syn. ก่อนนั้น, Example: แต่เดิมนั้นผู้หลักผู้ใหญ่มักจะแนะนำให้กินอาหารตรงเวลา
ครั้งกระโน้น(adv) previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
ก่อน(adv) formerly, See also: previously, Example: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เมื่อก่อนนี้(adv) formerly, See also: previously, Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, Ant. ในอนาคต, อนาคต, Example: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิม[doēm] (adv) EN: at first ; originally ; before ; formerly  FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
เดิมที[doēmthī] (adv) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally  FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[doēm thīdīo] (adv) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning
ฟองมัน (๏)[føngman] (n) EN: [ sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph ]
แจ้งความมายัง[jaēngkhwām māyang] (n, exp) EN: form of address formerly used in official letters
ครั้งก่อน[khrang køn] (adv) EN: formerly ; previously
ก่อนหน้านี้[kønnānī] (adv) EN: previously ; formerly ; in former times  FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
ไพ[phai] (n) EN: phai ; [ a coin formerly in use, equivalent to three satangs ]  FR: phai [ m ] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
สมัยก่อน[samaikøn] (adv) EN: in former times ; in previous times ; formerly ; in the old days ; in the past  FR: jadis ; autrefois ; anciennement ; dans l'ancien temps
แต่ก่อน[taēkøn] (adv) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago  FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORMERLY F AO1 R M ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formerly (a) fˈɔːməliː (f oo1 m @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿昔[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿] formerly; in the past, #240,901 [Add to Longdo]
昔日[xī rì, ㄒㄧ ㄖˋ, ] formerly; in olden days [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
いっそ[isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お前(P);御前(P)[おまえ(P);おまい;おめえ, omae (P); omai ; omee] (pn, adj-no) (1) (fam) (male) you (formerly honorific, now sometimes derog. term referring to an equal or inferior); (2) (おまえ only) presence (of a god, nobleman, etc.); (P) [Add to Longdo]
やまびこ[yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
イギリス連邦[イギリスれんぽう, igirisu renpou] (n) Commonwealth of Nations (formerly British Commonwealth) [Add to Longdo]
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire) [Add to Longdo]
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa) [Add to Longdo]
フルニトラゼパム[furunitorazepamu] (n) flunitrazepam (hypnotic drug formerly marketed as Rohypnol); roofies (flunitrazepam used as a date-rape drug) [Add to Longdo]
ブラックバンディッドホッグフィッシュ[burakkubandeiddohoggufisshu] (n) black-banded hogfish (Bodianus macrourus, formerly Bodianus hirsutus) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Formerly \For"mer*ly\, adv.
   In time past, either in time immediately preceding or at any
   indefinite distance; of old; heretofore.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 formerly
   adv 1: at a previous time; "at one time he loved her"; "her
       erstwhile writing"; "she was a dancer once"; [syn:
       {once}, {formerly}, {at one time}, {erstwhile}, {erst}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top