ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forman

F AO1 R M AE2 N   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forman-, *forman*
English-Thai: Longdo Dictionary
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity,structure,pattern
informant(อินฟอร์'เมินทฺ) n. ผู้บอก,ผู้แจ้ง,ผู้ให้ความรู้,สนเทศ, Syn. informer
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ, Syn. practice,operation,deed,show,play

English-Thai: Nontri Dictionary
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง
performance(n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
formantกลุ่มความถี่สั่นพ้อง(ของช่องเสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
formant frequencyความถี่สั่นพ้อง(ของช่องเสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I teach archaeology and medieval history at Forman College.สอนวิชาประวัติศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยฟอแมน Return to House on Haunted Hill (2007)
You sure that forman won't fire you for takin' off?ไปอย่างนี้แล้ว คนคุมงานจะไม่ไล่คุณออกเหรอ? Brokeback Mountain (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action   FR: acte [m] ; action [f]
การกระทำการ[n.] (kān krathamkān) EN: execution ; performance   
การไม่ชำระหนี้[n. exp.] (kān mai chamra nī) EN: non-performance ; default   
การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน[n. exp.] (kān mai patibattām khøphūkphan) EN: non-performance   
การปฏิบัติ[n.] (kān patibat) EN: practice ; performance ; commitment   FR: pratique [f] ; procédé [m]
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng kānthūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng thūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติงาน[n. exp.] (kān patibatngān) EN: performance ; action   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMAN    F AO1 R M AE2 N
FORMANT    F AO1 R M AH0 N T
FORMANEK    F AO1 R M AH0 N IH0 K
FORMANTS    F AO1 R M AH0 N T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
コストパフォーマンス;コストパーフォーマンス(ik)[, kosutopafo-mansu ; kosutopa-fo-mansu (ik)] (n) cost performance [Add to Longdo]
コスパ[, kosupa] (n) (abbr) (See コストパフォーマンス) cost performance [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR [Add to Longdo]
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] (n) {comp} system conformance statement [Add to Longdo]
ステージ[, sute-ji] (n) (1) stage; (2) performance; (P) [Add to Longdo]
ディープスロート[, dei-pusuro-to] (n) (1) (sl) deep throat (i.e. a concealed informant); (2) deep throat (i.e. deeply penetrative fellatio) [Add to Longdo]
トップランナー[, toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[, haipafo-mansu] (n) {comp} high performance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム適合性宣言[システムてきごうせいせんげん, shisutemu tekigouseisengen] system conformance statement [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
依存適合性[いぞんせきごうせい, izonsekigousei] dependent conformance [Add to Longdo]
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
合致[がっち, gacchi] conformance [Add to Longdo]
性能[せいのう, seinou] performance [Add to Longdo]
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty [Add to Longdo]
性能監視[せいのうかんし, seinoukanshi] performance monitoring [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top