ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forma

F AO1 R M AH0   
162 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forma-, *forma*
English-Thai: Longdo Dictionary
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
performance(n) สมรรถนะ, สมรรถภาพ
informal debtหนี้นอกระบบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formal[ADJ] ตามธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: ตามประเพณีนิยม, Syn. ceremonious, conventional
formal[ADJ] เป็นกิจจะลักษณะ, See also: เป็นทางการ
formal[ADJ] ซึ่งเป็นชุดที่เป็นทางการ, See also: ซึ่งเป็นเครื่องแบบที่เป็นทางการ
formal[ADJ] เป็นรูปแบบ, See also: ตามรูปแบบ
formal[ADJ] ที่เป็นกฎเกณฑ์
format[N] รูปแบบ, See also: แบบ, Syn. design, layout, plan
format[N] การจัดข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), See also: การจัดรูปแบบข้อมูล
format[VT] ทำเป็นรูปแบบ, See also: ทำเป็นแบบฟอร์ม
formalin[N] สารละลายที่มีฟอร์มัลดีไฮด์ 37-50% ใช้รักษาศพไม่ให้เน่า
formally[ADV] อย่างเป็นกิจจะลักษณะ, See also: อย่างเป็นทางการ, Syn. officially

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
formal(ฟอร์'เมิล) adj. เป็นพิธีการ,ตามรูปแบบ,พิธีรีตองมาก,เจ้าระเบียบ,เหมาะสม,สอดคล้อง n. งานสังคมที่ต้องใส่ชุดราตรี. adv. ในชุดทางการ,ในชุดเครื่องแบบ., See also: formalness n., Syn. ceremonious
formalise(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
formalize(ฟอร์'มะไลซ) v. ทำให้เป็นระเบียบแบบแผน,ทำให้มีระเบียบ,ทำให้มีพิธี,ทำให้เป็นทางการ., See also: formalization,formalisation,formalizer,formaliser n., Syn. plan,organize
formally(ฟอร์'เมิลลี) adv. อย่างเป็นทางการ,ตามรูปแบบ,เป็นพิธีรีตอง
format(ฟอร์'แมท) n. รูปแบบ,แผนการรวมทั้งหมด, Syn. plan,layout รูปแบบจัดรูปแบบ1. หมายถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลของโปรแกรมสำเร็จแต่ละโปรแกรม โปรแกรม Word Perfect และโปรแกรม WordStar แม้จะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำเหมือนกัน แต่รูปแบบการเก็บข้อมูลก็ไม่เหมือนกัน 2. FORMAT เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบดอส และระบบวินโดว์ ที่ใช้เพื่อเตรียมจัดรูปแบบจานบันทึกใหม่ ๆ ไว้สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม จานบันทึกของแมคอินทอชกับจาน บันทึกของพีซี จะกำหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลไม่เหมือนกัน ฉะนั้น หากนำจานบันทึกที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง "FORMAT" ของระบบดอสไปใช้กับเครื่องแมคอินทอช หน่วยบันทึกก็จะไม่รับ เพราะอ่านไม่ได้ หรือบันทึกข้อมูลลงเก็บไม่ได้
formation(ฟอร์เม'เชิน) n. การสร้าง,การวัดขนาดแถว,สิ่งที่สร้างขึ้น. -al adj., Syn. evolution
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
command performancen. การแสดงตามคำสั่ง
conformable(คันฟอร์ม'มะเบิล) adj. ซึ่งลงรอย,สอดคล้อง,เหมือน, See also: conformability n. ดูconformable conformableness n. ดูconformable, Syn. suited,similar ###A. different,defiant

English-Thai: Nontri Dictionary
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formalism(n) ความเป็นพิธี,การกระทำตามแบบ,นิสัยเจ้าระเบียบ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
formation(n) การสร้าง,การก่อรูป,ขบวน,แถว,แนว
conformable(adj) คล้อยตาม,เป็นไปตาม,ตรงกัน,ลงรอยกัน
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
deformation(n) ความเสียโฉม,ความผิดปกติ,ความพิการ
informal(adj) ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,เป็นกันเอง,สบายๆ
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
informant(n) ผู้บอก,ผู้ส่งข่าว,ผู้แจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forma pauperis (L.)อย่างอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forma; formแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
formalรูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
formal agreementความตกลงเป็นทางการ, ความตกลงสมบูรณ์แบบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
formal causeรูปเหตุ, รูปปัจจัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
formal contractสัญญาที่ทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
formal demographyประชากรศาสตร์เชิงแบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
formal integrationการหาปริพันธ์รูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
formal logicตรรกศาสตร์รูปนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
formal organizationองค์การรูปนัย, องค์การที่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formal And Informal Channelsการให้การศึกษาอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็นทาง [การแพทย์]
Formal method (Computer science)วิธีรูปนัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Formal methods (Computer science)วิธีการรูปนัย (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Formal Testการตรวจอย่างมีแบบแผน [การแพทย์]
Formaldehydeฟอร์มาดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Formaldehyde ฟอร์มาลดีไฮด์
เป็นแก๊สมักพบในรูปของสารละลาย 40 เปอร์เซ็นต์ (ฟอร์มาลีน) มักใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ยากำจัดกลิ่น และสารรักษาเนื้อเยื่อ หรือที่เรียกว่า "ยาดองศพ" สารชนิดนี้ทำปฏิกริยากับสารหลาย ๆ อย่างในเซลล์มนุษย์ ทำให้การทำงานของเซลล์ลดลง หรือ เซลล์ตาย ส่วนหนึ่งเป็นพิษเพราะการเป็นพิษของกรดฟอร์มิค [สิ่งแวดล้อม]
Formaldehydeฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอมัลดีไฮด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,สาร,ฟอรมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีไฮด์,ฟอมาลดีไฮด์,ฟอร์มัลดีฮัยด์,ฟอร์มาลดีไฮด์,ฟอร์มาลเดไฮด์ [การแพทย์]
Formaldehyde, Commercialน้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalinน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalin-Treatedการบีบบังคับด้วยฟอร์มาลิน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forma[โค'มะ] (adj ) าี่หนึ่ง
forma[ฟอ'มะ] (adj ) ที่หนึ่ง
formalityการผ่านพิธีการศุลกากร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the rest-The rest are just pro forma papers for you to sign.แล้วก็นี่เอกสารที่ท่านต้องเซ็นต์ The Last King of Scotland (2006)
These are pro forma questions I'm asking everyone.มันคำถามที่ฉันต้องถามเบื้องต้นกับลูกค้าทุกรายก่อน Break Point (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
formaAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
formaBoy, did she have egg on her face when she showed up at the formal party wearing blue jeans!
formaDo we dress formal?
formaFormal dress must be worn.
formaHe is very formal with us.
formaHer clothes were out of place at a formal party.
formaHow formal is this ceremony?
formaI have installed Microsoft Office in my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment.
formaIn general young people dislike formality.
formaI will send our formal agreement to you.
formaLet's dispense with formalities.
formaLet's do away with all formalities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พอเป็นพิธี[ADV] perfunctorily, See also: formally, Example: เขาเข้าสอบสัมภาษณ์พอเป็นพิธีเพราะถึงอย่างไรพ่อก็ฝากเข้าทำงานให้แล้ว, Thai definition: ทำพอให้เห็นว่าทำตามแบบแผนบ้าง
รูปแบบ[N] format, Syn. แบบ, รูปร่าง, โครง, แบบอย่าง, ต้นแบบ, Example: วิธีการเก็บข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์นั้น จำเป็นต้องมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ
อย่างเป็นทางการ[ADV] officially, See also: formally, Ant. อย่างไม่เป็นทางการ, Example: การประชุมครม. ครั้งล่าสุดได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่า ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์
พิธีการ[N] ceremony, See also: formal procedure, Example: เขาศึกษาพิธีการที่เกี่ยวกับการทูตจนเข้าฝัก, Count unit: แบบ, พิธี, Thai definition: การที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือทางทูต
พิธีรีตอง[N] ceremony, See also: formality, Syn. พิธี, แบบแผน, ธรรมเนียม, ระเบียบแบบแผน, Example: บริษัทน้ำมันบางบริษัทได้รับอนุญาตตั้งโรงกลั่น โดยไม่ต้องยื่นคำขอเป็นพิธีรีตองให้มากเรื่อง, Count unit: พิธี, แบบ, Thai definition: งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม
ฟอร์มาลดีไฮด์[N] formaldehyde, Example: กลิ่นของฟอร์มาลดีไฮด์เป็นอันตรายต่อเยื่อบุจมูกหากสูดเข้ามากๆ, Thai definition: แก๊สชนิดหนึ่ง มีสูตร HCHO มีกลิ่นฉุนระคายเยื่อจมูกและเยื่อตา ละลายน้ำได้ ใช้ประโยชน์นำไปทำฟอร์มาลิน พลาสติก สี เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ฟอร์มาลิน[N] formalin, See also: formol, Example: เขาแพ้กลิ่นฟอร์มาลินมาก เวลาได้กลิ่นจะเวียนหัวพาลจะอาเจียนด้วย, Thai definition: สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ 40 ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ, Notes: (อังกฤษ)
การตั้งตัว[N] establishment, See also: formation, setting up, Syn. การสร้างฐานะ, การตั้งฐานะ, การตั้งหลักฐาน
กิจจะลักษณะ[ADV] formally, See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically, Example: เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ
กิจจะลักษณะ[ADJ] formal, See also: businesslike, systematic, seriously, official, regular, methodical, Example: ท่านต้องเขียนคำแถลงที่เป็นกิจจะลักษณะ, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
ใบเสนอขายต่างประเทศ[n. exp.] (bai sanōe khāi tāngprathēt) EN: proforma invoice   
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชีวสารสนเทศศาสตร์[n.] (chīwasārasonthētsāt) EN: bioinformatics   FR: bio-informatique [f]
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
ช่องข่าว[n. exp.] (chǿng khāo) EN: news channel   FR: chaîne d'information [f]
ช่องข่าว 24 ชั่วโมง[n. exp.] (chǿng khāo yīsip-sī chūamōng) FR: chaîne d'information continue [f] ; chaîne d'information en continu [f]
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
เอ4[n.] (ē-sī) EN: A4   FR: A4 (format ~) [m]
ฟังข่าว[v. exp.] (fang khāo) FR: écouter les informations

CMU English Pronouncing Dictionary
FORMA    F AO1 R M AH0
FORMAL    F AO1 R M AH0 L
FORMAN    F AO1 R M AE2 N
FORMAT    F AO1 R M AE2 T
FORMATO    F AO0 R M AA1 T OW0
FORMATS    F AO1 R M AE2 T S
FORMANT    F AO1 R M AH0 N T
FORMANEK    F AO1 R M AH0 N IH0 K
FORMANTS    F AO1 R M AH0 N T S
FORMALLY    F AO1 R M AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formal    (j) fˈɔːml (f oo1 m l)
format    (n) fˈɔːmæt (f oo1 m a t)
formats    (n) fˈɔːmæts (f oo1 m a t s)
formalin    (n) fˈɔːməlɪn (f oo1 m @ l i n)
formally    (a) fˈɔːməliː (f oo1 m @ l ii)
formalism    (n) fˈɔːməlɪzəm (f oo1 m @ l i z @ m)
formality    (n) fˈɔːmˈælɪtiː (f oo1 m a1 l i t ii)
formalize    (v) fˈɔːməlaɪz (f oo1 m @ l ai z)
formation    (n) fˈɔːmˈɛɪʃən (f oo1 m ei1 sh @ n)
formative    (j) fˈɔːmətɪv (f oo1 m @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
手续[shǒu xù, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ, / ] formalities, #2,962 [Add to Longdo]
甲醛[jiǎ quán, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, ] formaldehyde (HCHO), #11,590 [Add to Longdo]
形式主义[xíng shì zhǔ yì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Formalism (art), #21,446 [Add to Longdo]
队列[duì liè, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] formation, #22,432 [Add to Longdo]
队形[duì xíng, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] formation, #25,603 [Add to Longdo]
体式[tǐ shì, ㄊㄧˇ ㄕˋ, / ] format; form, #35,841 [Add to Longdo]
版式[bǎn shì, ㄅㄢˇ ㄕˋ, ] format, #44,902 [Add to Longdo]
开本[kāi běn, ㄎㄞ ㄅㄣˇ, / ] format (page layout for printing), #65,877 [Add to Longdo]
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, / ] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku, #67,884 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
formal(adj) ที่เกี่ยวกับทางเทคนิค เช่น formaler Fehler ข้อผิดพลาดทางเทคนิค
Information(n) |die, pl. Informationen| ข้อมูล
Informationen(n) |pl.|, See also: die Information
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formabweichungen {pl}geometrical error [Add to Longdo]
Formaldehyd {n} [chem.]formaldehyde [Add to Longdo]
Formalin {n} [chem.]formalin [Add to Longdo]
Formalismus {m}formalism [Add to Longdo]
Formalist {m} | Formalisten {pl}formalist | formalists [Add to Longdo]
Formalität {f} | Formalitäten {pl} | nach Erledigung aller Formalitätenformality | formalities | on completion of all formalities [Add to Longdo]
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements [Add to Longdo]
Format {n}format; size [Add to Longdo]
Formatieren {n}formatting [Add to Longdo]
Formatierer {m} | Formatierer {pl}formatter | formatters [Add to Longdo]
Formatierung {f}formatting [Add to Longdo]
Formation {f}; Herausbildung {f}; Anordnung {f}formation [Add to Longdo]
Formation {f} (von Flugzeugen) [mil.]formation [Add to Longdo]
Formation fliegen [mil.] | in Formation fliegendto formate | formating [Add to Longdo]
formalistisch {adv}formalisticly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC [Add to Longdo]
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お見合い[おみあい, omiai] (n,vs) (See 見合い) formal marriage interview [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]
エントリ情報選択[エントリじょうほうせんたく, entori jouhousentaku] entry-information-selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

  forma
   form; shape

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  forma
   1. form; shape
   2. manner; mode; way
   3. mold; mould

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  forma
   form; shape

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top