ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forgery

F AO1 R JH ER0 IY0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forgery-, *forgery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forgery[N] การปลอมแปลง, Syn. counterfeit, falsification, imitation
forgery[N] สิ่งที่ปลอมแปลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forgery(ฟอร์'เจอะรี) n. การปลอมแปลงลายมือหรือเอกสาร,สิ่งที่ปลอมแปลง,โทษฐานปลอมแปลง, Syn. fabricating

English-Thai: Nontri Dictionary
forgery(n) การปลอมลายมือ,การทำเลียนแบบ,การปลอมแปลงเอกสาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forgeryการปลอมลายมือ, การปลอมเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forgeryงานปลอมแปลง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgery : Forgeriesการปลอมแปลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgery of Imperial documents.การปลอมแปลงเอกสารอิมพีเรียล Rogue One: A Star Wars Story (2016)
We found your forgery in storage.เราพบการปลอมแปลงเอกสารของคุณในที่จัดเก็บ The Shot in the Dark (2013)
So he became acquainted with works of art, the various techniques of painting, how to tell a forgery from an original, etc, etc.ดังนั้นเขาจึงเริ่มคุ้นกับงานศิลปะ เทคนิคในการวาดภาพ ความแตกต่างของปลอมกับของจริง The Best Offer (2013)
Forgery fits right in.การปลอมแปลง Discovery (2012)
When Langdon was in jail for that forgery charge, it was Banks who bailed him out.ตอนที่แลงก์ดอนติดคุก ข้อหาปลอมแปลงเอกสาร แบงส์เป็นคนประกันตัวเขาออกมา โอว มีมากกว่านั้นอีก Snake Eyes (2012)
Sources say that Lily Humphrey could be facing up to ten years in prison for forgery and obstruction of justice...แหล่งข่าวบอกว่า ลิลลี่ ฮัมฟรีย์ อาจจะติดคุกสิบปี สำหรับการปลอมแปลงเอกสาร The Kids Stay in the Picture (2011)
Forgery of the highest standard, but a forgery.เป็นการปลอมแปลงที่เหมือนมากๆ แต่ยังไงก็เป็นการปลอมแปลงอยู่ดี Lancelot (2008)
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน... V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปลอมเอกสาร[n. exp.] (kān pløm ēkkasān) EN: forgery   FR: falsification [f]
การปลอมลายมือ[n. exp.] (kān pløm lāimeū) EN: forgery   
ของเก๊[n. exp.] (khøng kē) EN: counterfeit ; imitation ; forgery   FR: faux [m] ; imitation [f] ; contefaçon [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FORGERY    F AO1 R JH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forgery    (n) fˈɔːʤəriː (f oo1 jh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälschung {f} | Fälschungen {pl}forgery | forgeries [Add to Longdo]
Urkundenfälschung {f} [jur.]forgery of documents; falsification of a document [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
贋造[がんぞう, ganzou] (n,vs) counterfeiting; forgery; fabrication [Add to Longdo]
偽作[ぎさく, gisaku] (n,vs,adj-no) apocryphal work; forgery; spurious article [Add to Longdo]
偽書[ぎしょ, gisho] (n,adj-no) spurious letter; apocryphal book; forgery [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) [Add to Longdo]
偽造罪[ぎぞうざい, gizouzai] (n) forgery [Add to Longdo]
偽造品[ぎぞうひん, gizouhin] (n) fake; a forgery [Add to Longdo]
偽物(P);贋物;ニセ物[にせもの(偽物;贋物)(P);ぎぶつ(偽物);がんぶつ(贋物);ニセもの(ニセ物), nisemono ( nisemono ; nisemono )(P); gibutsu ( nisemono ); ganbutsu ( nisemono ); n] (n,adj-no) (See 偽造) spurious article; forgery; counterfeit; imitation; sham; (P) [Add to Longdo]
偽本[ぎほん, gihon] (n) spurious book; forgery [Add to Longdo]
擬製[ぎせい, gisei] (n,vs) imitation; forgery; copy [Add to Longdo]
成り済まし;成りすまし[なりすまし, narisumashi] (n) (1) {comp} identity fraud; forgery (e.g. of email); (2) a masquerade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forgery \For"ger*y\, n.; pl. {Forgeries}. [Cf. F. forgerie.]
   1. The act of forging metal into shape. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Useless the forgery
       Of brazen shield and spear.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of forging, fabricating, or producing falsely;
    esp., the crime of fraudulently making or altering a
    writing or signature purporting to be made by another; the
    false making or material alteration of or addition to a
    written instrument for the purpose of deceit and fraud;
    as, the forgery of a bond. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is forged, fabricated, falsely devised, or
    counterfeited.
    [1913 Webster]
 
       These are the forgeries of jealously. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The writings going under the name of Aristobulus
       were a forgery of the second century. --Waterland.
 
   Syn: {Counterfeit}; {Forgery}.
 
   Usage: Counterfeit is chiefly used of imitations of coin, or
      of paper money, or of securities depending upon
      pictorial devices and engraved designs for identity or
      assurance of genuineness. Forgery is more properly
      applied to making a false imitation of an instrument
      depending on signatures to show genuineness and
      validity. --Abbott.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forgery
   n 1: a copy that is represented as the original [syn:
      {counterfeit}, {forgery}]
   2: criminal falsification by making or altering an instrument
     with intent to defraud

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top