ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fluoride

F L UH1 R AY2 D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fluoride-, *fluoride*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fluoride[N] ฟลูออไรด์, See also: สารผสมฟลูออรีนใช้ผสมในยาสีฟัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fluoride(ฟลู'อะไรดฺ) n. เกลือของ hydrofluoric acid

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fluoride ฟลูออไรด์
เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
Fluoride Ion Metersเครื่องตรวจหาปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำหรือสารละลาย [การแพทย์]
Fluoride poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษ [TU Subject Heading]
Fluoride Poisoningฟลูออไรด์เป็นพิษ [การแพทย์]
Fluoride Tabletsยาเม็ดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Fluoridesฟลูออไรด์ [TU Subject Heading]
Fluoridesฟลูออไรด์,ฟลูโอไรด์ [การแพทย์]
Fluorides, Acidulatedแอซิดูเลเตดฟลูออไรด์ [การแพทย์]
Fluorides, Stannousสแตนนัสฟลูออไรด์,สารประกอบสแตนนัสฟลูออไรด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Homeland Security wants to know if we can put a vaccination in the water supply, like fluoride.ดี,ความมั่นคงแห่งชาติต้องการทราบ ... ...หากเราสามารถใส่วัคซีนลงในน้ำดื่ม เหมือนฟลูออไรด์ Contagion (2011)
Anthrax in our mail. We got fluoride in our water.จัดการโรคแอนแทรกซ์ เรามีฟลูโอไรด์ในน้ำ Suicide Squad (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fluorideI'd like to make an appointment for fluoride treatments for my son.
fluoridePlease give her a fluoride treatment.
fluoridePlease give him a fluoride treatment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟลูออไรด์[N] fluoride, Example: เจ้าหน้าที่ระดับล่างของจีนกำลังคิดจะขายสารที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์แก่อิหร่าน, Thai definition: ชื่อสารประกอบฟลูออรีน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUORIDE    F L UH1 R AY2 D
FLUORIDE    F L AO1 R AY2 D
FLUORIDES    F L UH1 R AY2 D Z
FLUORIDES    F L AO1 R AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fluoride    (n) flˈuəʳraɪd (f l u@1 r ai d)
fluorides    (n) flˈuəʳraɪdz (f l u@1 r ai d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
氟化物[fú huà wù, ㄈㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨˋ, ] fluoride, #54,918 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッ化カルシウム;弗化カルシウム[フッかカルシウム(フッ化カルシウム);ふっかカルシウム(弗化カルシウム), futsu ka karushiumu ( futsu ka karushiumu ); fukka karushiumu ( futsu ka karushiumu] (n) calcium fluoride (CaF2) [Add to Longdo]
フッ化水素;弗化水素[フッかすいそ(フッ化水素);ふっかすいそ(弗化水素), futsu kasuiso ( futsu ka suiso ); fukkasuiso ( futsu ka suiso )] (n) hydrogen fluoride; HF [Add to Longdo]
フッ化物;弗化物[フッかぶつ(フッ化物);ふっかぶつ(弗化物), futsu kabutsu ( futsu bakemono ); fukkabutsu ( futsu bakemono )] (n) fluoride [Add to Longdo]
六フッ化硫黄;六弗化硫黄[ろくフッかいおう(六フッ化硫黄);ろくふっかいおう(六弗化硫黄), roku futsu kaiou ( roku futsu ka iou ); rokufukkaiou ( roku futsu ka iou )] (n) sulfur hexafluoride [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fluoride \Flu"or*ide\ (? or ?; 104), n. [Cf. F. fluoride.]
   (Chem.)
   A binary compound of fluorine with another element or
   radical.
   [1913 Webster]
 
   {Calcium fluoride} (Min.), fluorite, {CaF2}. See {Fluorite}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fluoride
   n 1: a salt of hydrofluoric acid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top