Search result for

flapping

(27 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flapping-, *flapping*, flapp
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flapping sound๑. เสียงสะบัด, เสียงกระพือ๒. เสียงสะบัดปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flapping tremor; asterixisอาการสั่นกระพือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get a few drinks in 'em, you'd think it was them up there flapping their wings.เอาเครื่องดื่มบ้างไหม คุณคิดไหมว่า เขาบินขึ้นไปด้วยการกระพือปีก Squeeze (1993)
Theban going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying but in fact he's in freefallคนที่กระโดดออกจากหน้าผาสูง ในเครื่องร่อนที่มีปีกกระพือได้ คน ๆ นั้นก็กระพือปีก The Corporation (2003)
[Wings flapping](เสียงนกกระพือปีก) Imagine Me & You (2005)
[Wings Flapping]Just My Luck (2006)
[ Wings Flapping ](เสียงนกกระพรือบิน) Prey (2007)
Maybe,just maybe,if we stop flapping our gums, and we start asking god to take care of our folks,he might just help us out.อาจจะมี ถ้าเราหยุดทะเลาะกัน แล้วเริ่มภาวนาให้พระเจ้าดูแลคนของเรา ท่านอาจจะช่วยก็ได้ Welcome to Kanagawa (2008)
No, I'm suggesting that maybe Ethan Shaw was a superstar rocket scientist genius who did go wrong, and the Air Force doesn't want their dirty laundry flapping in the wind.ไม่นะ ผมกำลังจะบอกว่าชอว์ อาจจะเป็นซุปเปอร์อัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ แต่เลือกเดินทางผิด Eagle Eye (2008)
Would whoever is making that flapping sound quiet down? !ใครมาทำเสียงรบกวน เงียบๆ หน่อย Kung Fu Panda (2008)
"The plastic tarp on the rear window flapping like the wings of a crow."ผ้าใบพลาสติกที่ติดอยู่กับกระจกหลัง กระพือลมราวกับปีกของอีกา The Monster at the End of This Book (2009)
What was Courtney flapping about?ยัยคอร์ทนีย์มันว่าไร Dare (2009)
While everyone was up here flapping their gums,ขณะที่ทุกคนอยู่ที่นี่ เคี้ยวหมากฝรั่งจั๊บๆ Cowboys and Indians (2009)
And we have needs-- as in you need to stop flapping your gums about this video game nonsense and start finding out more about me, about who I am.นายต้องหยุดพล่าม เรื่องวิดีโอเกม แล้วเริ่มเรียนรู้ ว่าฉันชอบอะไร Laryngitis (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ
เผยิบผยาบ[ADV] fluttering, See also: flapping, undulating, Syn. พะเยิบพะยาบ, Ant. นิ่ง, Example: ผ้าที่คลุมสินค้าโดนลมพัดปลิวเผยิบผยาบ, Thai definition: อาการที่สิ่งที่เป็นแผ่น ไหวอยู่กับที่อย่างเนิบๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยชาย[adv.] (løichāi) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about   

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAPPING    F L AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flapping    (v) (f l a1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっさばっさ[, bassabassa] (adv-to,adv) rapidly; flapping wings [Add to Longdo]
ぱくぱく[, pakupaku] (adv,n,vs) (on-mim) flapping open and closed (e.g. mouth) [Add to Longdo]
バタバタ(P);ばたばた(P)[, batabata (P); batabata (P)] (n,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) flapping; rattling (sound); noisily; clattering noise; (n) (2) commotion; kerfuffle; (P) [Add to Longdo]
羽音[はおと, haoto] (n) (1) sound of flapping wings (of a bird); (2) buzz; hum (of an insect) [Add to Longdo]
羽風[はかぜ, hakaze] (n) breeze caused by wings flapping [Add to Longdo]
羽搏き;羽撃き[はばたき, habataki] (n,vs) fluttering or flapping of wings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flap \Flap\, v. t. [imp. & p. p. {Flapped}; p. pr. & vb. n.
   {Flapping}.] [Prob. of imitative origin; cf. D. flappen, E.
   flap, n., flop, flippant, fillip.]
   1. To beat with a flap; to strike.
    [1913 Webster]
 
       Yet let me flap this bug with gilded wings. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To move, as something broad and flaplike; as, to flap the
    wings; to let fall, as the brim of a hat.
    [1913 Webster]
 
   {To flap in the mouth}, to taunt. [Obs.] --W. Cartwright.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flapping
   n 1: the motion made by flapping up and down [syn: {flap},
      {flapping}, {flutter}, {fluttering}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top