ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flaking

F L EY1 K IH0 NG   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flaking-, *flaking*, flak
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flakingผิวหนังตกสะเก็ดและลอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
FLAKING ON WORK THAT SEEMS LIKE CAROL.คุณรู้ไหมว่าเธอไปไหน ? Valley Girls (2009)
I, Sung Min Woo, will attend rehearsals from now on without flaking out.ผมซองมินวู ต่อไปนี้จะตั้งใจฝึกซ้อมปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ Episode #1.11 (2010)
I'm being really nice to you and you keep flaking out on me.ฉันดีกับเธอจะตาย เธอดันทำตัวไม่เข้าท่า Max Steel (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAKING F L EY1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flaking (v) flˈɛɪkɪŋ (f l ei1 k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flintschlagplatz {m}flaking station [Add to Longdo]
abblätternd {adj} | nichtabblätterndflaking | non-flaking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Flake \Flake\, v. t. [imp. & p. p. {Flaked}; p. pr. & vb. n.
     {Flaking}.]
     To form into flakes. --Pope.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top