ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flagellated

F L AE1 JH AH0 L EY2 T AH0 D   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flagellated-, *flagellated*, flagellat, flagellate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flagellated มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flagellated*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flagellate[VT] เฆี่ยนตี (เพื่อจุดประสงค์ทางเพศหรือศาสนา), Syn. whip, scourge, lash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้

English-Thai: Nontri Dictionary
flagellation(n) การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biflagellateมีสองแส้เซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dinoflagellateไดโนแฟลเจลเลต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flagellateสัตว์แส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uniflagellate-แส้โบกเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dinoflagellateไดโนแฟลกเจลเลต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dinoflagellatesไดโนแฟลกเจลเลต [TU Subject Heading]
Exflagellationการแก่ตัวของเชื้อมีเพศ [การแพทย์]
Flagellateฟลาเยลเลท [การแพทย์]
flagellateแฟลเจลเลต, โพรโทซัวที่มีแฟลเจลลัมใช้ในการเคลื่อนที่ เช่น ยูกลีนา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and atonement for sins through self-flagellation and the cilice?และการไถ่บาปด้วยการ บำเพ็ญทุกรกิริยา และ เข็มขัดซิลิส The Da Vinci Code (2006)
And this ridiculous self-flagellation, in my view, is just depressing.มันน่าหัวเราะเยาะ มาว่ากันเอง ในทัศนะผม มันเป็นแค่เรื่องน่าหดหู่ Frost/Nixon (2008)
Okay, this self-flagellation-- is this about the package or your sister?โอเคNนี่เป็นการโทษตัวเอง เกี่ยวกับซองเอกสารหรือพี่สาว เรื่อวแดเนี่ยลไม่มีปัญหา The Wake-Up Bomb (2011)
Self-flagellate?ทำโทษตัวเอง? Cross Rhodes (2012)
This kid told him to use chlorine... ..to eradicate the dinoflagellates in the swimming pool.Dieses Kind sagte, er solle Chlor benutzen,... ..um den Swimmingpool von Dinoflagellaten zu befreien. Eve (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
FLAGELLATE    F L AE1 JH AH0 L EY2 T
FLAGELLATED    F L AE1 JH AH0 L EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flagellate    (v) flˈæʤəlɛɪt (f l a1 jh @ l ei t)
flagellated    (v) flˈæʤəlɛɪtɪd (f l a1 jh @ l ei t i d)
flagellates    (v) flˈæʤəlɛɪts (f l a1 jh @ l ei t s)
flagellating    (v) flˈæʤəlɛɪtɪŋ (f l a1 jh @ l ei t i ng)
flagellation    (n) flˌæʤəlˈɛɪʃən (f l a2 jh @ l ei1 sh @ n)
flagellations    (n) flˌæʤəlˈɛɪʃənz (f l a2 jh @ l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geißelung {f} | Geißelungen {pl}flagellation; castigation | flagellations [Add to Longdo]
Selbstgeißelung {f}self-flagellation [Add to Longdo]
geißeln | geißelnd | gegeißelt | geißelt | geißelteto flagellate | flagellating | flagellated | flagellates | flagellated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランブル鞭毛虫[ランブルべんもうちゅう, ranburu benmouchuu] (n) giardia (flagellate protozoan) [Add to Longdo]
渦鞭毛藻[うずべんもうそう, uzubenmousou] (n) dinoflagellate [Add to Longdo]
渦鞭毛藻類[うずべんもうそうるい, uzubenmousourui] (n) dinoflagellates [Add to Longdo]
渦鞭毛虫[うずべんもうちゅう, uzubenmouchuu] (n,adj-no) dinoflagellate [Add to Longdo]
角藻[つのも;ツノモ, tsunomo ; tsunomo] (n) (uk) dinoflagellate of genus Ceratium [Add to Longdo]
鞭毛藻類[べんもうそうるい, benmousourui] (n) phytoflagellates [Add to Longdo]
鞭毛虫[べんもうちゅう, benmouchuu] (n) flagellate; mastigophoran [Add to Longdo]
鞭毛虫類[べんもうちゅうるい, benmouchuurui] (n) flagellates; mastigophorans [Add to Longdo]
緑虫[みどりむし, midorimushi] (n) freshwater flagellate (Euglena) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flagellate \Flag"el*late\, v. t. [imp. & p. p. {Flagellated}; p.
   pr. & vb. n. {Flagellating}.] [L. flagellatus, p. p. of
   flagellare to scoure, fr. flagellum whip, dim. of flagrum
   whip, scoure; cf. fligere to strike. Cf. {Flall}.]
   To whip; to scourge; to flog.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 flagellated \flagellated\ adj.
   1. resembling a flagellum or flagella.
 
   Syn: flagellate[1].
     [WordNet 1.5]
 
   2. having a flagellum or flagella.
 
   Syn: flagellate[3].
     [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flagellated
   adj 1: having or resembling a lash or whip (as does a flagellum)
       [syn: {flagellate}, {flagellated}, {whiplike}, {lash-
       like}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top