Search result for

fitt

(77 entries)
(0.1563 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fitt-, *fitt*.
English-Thai: Longdo Dictionary
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fittingอุปกรณ์เชื่อมต่อ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fitted    [ADJ] กระชับ, See also: เข้ารูป, พอดี, Syn. tailored
fitted    [ADJ] ที่สร้างไว้ติดอยู่กับที่, Syn. built-in
fitter    [N] ช่างลองขนาดเสื้อผ้า
fitter    [N] ช่างฟิต, See also: ช่างซ่อมเครื่องจักร
fitting    [N] ชิ้นส่วนเล็กๆของอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์, Syn. part, piece
fitting    [N] ของในบ้านที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น เตาอบ หม้อหุงข้าว
fitting    [ADJ] ที่เหมาะสม, See also: ที่เหมาะเจาะ, ที่คู่ควร, Syn. appropriate, proper
fitting    [N] การลองขนาดเสื้อผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fitted hoseท่ออ่อนพร้อมข้อต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fittI couldn't find any hat that fitted me any that store.
fittYou should get the job for which you are best fitted.
fittThis is an example of the survival of the fittest, as it is called.
fittAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
fittTom is fitted to become a businessman.
fittIt is not fitting for a teacher to overly favor certain pupils over others.
fittWe fitted ourselves out for skiing.
fittFollow me to a fitting room.
fittThe fitting room is being used now.
fittMale clothes are loose fitting.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fitting(ฟิท'ทิง) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,สอดคล้อง. n. การกระทำที่เหมาะสม,สิ่งที่เหมาะสม,การสวมได้เหมาะ,ขนาดเสื้อผ้าที่เหมาะ,เครื่องมือ,อุปกรณ์., See also: fittingly adv. fittingness n., Syn. fit,appropriate,part,component
befitting(บิฟิท'ทิง) adj. เหมาะ,เหมาะสม, See also: befittingness n., Syn. fitting
close-fittingadj. สวมใส่ได้พอดี
gas fittern. ช่างติดตั้งท่อแก๊ส เตาแก๊ส และอุปกรณ์อื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
fitter(n) ช่างตัดเสื้อ,คนลองเสื้อ,ช่างฟิต,ผู้ทำให้เหมาะ
fittings(n) เครื่องประดับ,เครื่องติดตั้ง,อุปกรณ์,เครื่องมือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมทรง    [ADJ] fitting, See also: suitable, Thai definition: เหมาะกับรูปร่าง
ช่างเครื่อง    [N] mechanic, See also: fitter, machinist, Syn. ช่างกล, ผู้คุมเครื่อง, Example: เขาขับรถไปให้ช่างเครื่องซ่อม, Count unit: คน
ช่างฟิต    [N] fitter, See also: mechanic, Syn. ช่างแก้เครื่องยนต์, Example: ช่างฟิตกำลังถอดเครื่องยนต์, Count unit: คน
กระเสียน    [ADV] fittingly, See also: appropriately, befittingly, suitably, Syn. ชิด, สนิท, แนบเนียน, Example: ช่างไม้ปะไม้ได้กระเสียนกันเหมาะเจาะ
ความกระชับ    [N] tightness, See also: fittedness, Syn. ความตึง, ความรัดรึง, ความแนบแน่น, Example: ความกระชับของกางเกงทำให้นักวิ่งวิ่งได้เร็วขึ้น
กะทัดรัด    [ADJ] fitting, See also: suitable, Syn. สมส่วน, สมทรง, เหมาะเจาะ, Ant. ใหญ่, เทอะทะ, Example: ปัจจุบันสถาปนิกออกแบบบ้านให้มีขนาดกะทัดรัด น่าอยู่ เหมาะกับครอบครัวเล็กๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฟิต[n.] (chang fit) EN: fitter ; mechanic   FR: mécanicien-ajusteur [m]
ช่างเครื่อง[n.] (changkhreūang) EN: mechanic ; fitter ; engineer   FR: mécanicien [m] ; ajusteur [m] ; ingénieur technicien [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR: réparateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[n. exp.] (chang sǿm khreūangjak) EN: fitter ; mechanic   
ได้ที่[v.] (dāithī) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting   
กะทัดรัด[adj.] (kathatrat) EN: compact ; wellproportioned ; concise ; terse ; fitting ; suitable   FR: proportionné ; équilibré ; concis
คับ[adj.] (khap) EN: tight ; close ; compact ; tight-fitting ; close-fitting ; small ; firm   FR: serré ; ajusté
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
ไม่พอดี[adj.] (mai phødī) EN: ill-fitting ; not right   
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable   FR: convenable ; adapté ; approprié

CMU English Pronouncing Dictionary
FITT    F IH1 T
FITTS    F IH1 T S
FITTON    F IH1 T AH0 N
FITTRO    F IH1 T R OW0
FITTER    F IH1 T ER0
FITTED    F IH1 T AH0 D
FITTEST    F IH1 T AH0 S T
FITTING    F IH1 T IH0 NG
FITTERER    F IH1 T ER0 ER0
FITTINGS    F IH1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitted    (v) (f i1 t i d)
fitter    (n) (f i1 t @ r)
fitters    (n) (f i1 t @ z)
fittest    (j) (f i1 t i s t)
fitting    (v) (f i1 t i ng)
fittings    (n) (f i1 t i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[, appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
しっくり[, shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no,adj-na,n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
アウトフィット[, autofitto] (n) outfit [Add to Longdo]
イージーパンツ[, i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
エックスフィット[, ekkusufitto] (n) {comp} XFIT [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合脚[hé jiǎo, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] fitting one's feet (of shoes or socks) [Add to Longdo]
床笠[chuáng lì, ㄔㄨㄤˊ ㄌㄧˋ, ] fitted bed sheet [Add to Longdo]
装有[zhuāng yǒu, ㄓㄨㄤ ㄧㄡˇ, / ] fitted with [Add to Longdo]
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT [Add to Longdo]
フィット[ふぃっと, fitto] FIT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fitt \Fitt\, n.
     See 2d {Fit}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top