Search result for

fires

(59 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fires-, *fires*, fire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fireside[N] ที่ตรงข้างเตาไฟ, Syn. hearthside
fireside[ADJ] เป็นมิตร, See also: เป็นกันเอง, Syn. friendly
fireside[N] บ้านหรือชีวิตครอบครัว, Syn. home
firestone[N] หินทนไฟ
firestorm[N] ทะเลเพลิง, See also: ไฟที่โหมกระหน่ำและลุกลามเป็นบริเวณกว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
firesiden. บริเวณข้างเตาไฟ,บ้าน,ชีวิตในครอบครัว adj. ข้างเตาไฟ,อบอุ่น,อ่อนโยน, Syn. hearthside

English-Thai: Nontri Dictionary
fireside(n) ที่รอบๆเตาผิง,ครอบครัว,บ้าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firesอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Firesไฟไหม้,ไฟ,การลุกไหม้ [การแพทย์]
Fires and fire preventionอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก Night and Fog (1956)
A whirlwind of looting a firestorm of fear.การฉกชิงปล้นฆ่าเกิดขึ้นทุกที่.. ...พายุเพลิงแห่งความกลัว The Road Warrior (1981)
Fires got the temperature up all over the camp.If you're worried about me... The Thing (1982)
Once he fires the engine, I can always disconnect him if I have to.เมื่อเขายิงเครื่องยนต์ ฉันมักจะสามารถยกเลิกเขาถ้า ฉันต้อง 2010: The Year We Make Contact (1984)
They got immigration records, census reports, and they got official accounts of all the wars and plane crashes... and volcano eruptions and earthquakes and fires and floods... and all the other disasters that interrupted the flow of things... in the good old U.S. Of A.ยังมีบันทึกคนเข้าเมือง สำมะโนประชากร มีรายงานเกี่ยวกับสงคราม เครื่องบินตก.. ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ น้ำท่วม Day of the Dead (1985)
What you see here seems to be fires caused by tank cannons.สิ่งที่คุณเห็นที่นี่เหมือนกลุ่ม ควันไฟที่เกิดจากปืนใหญ่ของรถถัง Akira (1988)
He wipes the sweat off his brow, leans back and fires.ริค โรเด็นประจําที่นอน เพื่อทีมเเยงกี้เเล้ว Big (1988)
You know all those fires are a lot of trouble.คุณก็รู้ไฟพวกนั้นคือความยุ่งยาก Don Juan DeMarco (1994)
The fires continue to burn out of control.เพลิงยังคงลุกไหม้โดยไม่มีการควบคุม In the Mouth of Madness (1994)
When the ion drive fires, you'll be taking about 30 G's.เมื่อขับเคลื่อนไอออน คุณจะต้องเจอแรงปะทะ 30 จี Event Horizon (1997)
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
This is the One Ring forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom.นี่คือแหวนเอกธำมรงค์ หลอมโดยซอรอนจอมโฉด กลางไฟแห่งหุบเขามรณะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firesAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
firesFires are less frightening today than they once were, because more and more houses are built of concrete, and concrete houses do not burn as easily as the old wooden ones.
firesHawai, y'know, has a lot of houses with fireplaces doesn't it? The mornings and evenings over there get cold as well so people who feel the cold light fires.
firesMan fears disasters such as floods and fires.
firesMountain fires are thought of causing little harm with the only damage being the burning of trees and shrubs, but actually there's a hell of a 'hidden character'.
firesThat's the fact that avalanches occur after mountain fires.
firesThe firemen protect us from fires.
firesThe prevention of forest fires is everyone's responsibility.
firesThere are a great many forest fires in America.
firesThere were five fires last night.
firesWe often have fires in winter.
firesWe should provide against fires.

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRES    F AY1 ER0 Z
FIRES    F AY1 R Z
FIRESIDE    F AY1 ER0 S AY2 D
FIRESIGN    F AY1 ER0 S AY2 N
FIRESTINE    F AY0 R S T IY1 N IY0
FIRESTONE    F AY1 R S T OW2 N
FIRESTORM    F AY1 R S T AO2 R M
FIRESIGN'S    F AY1 ER0 S AY2 N Z
FIRESTONE'S    F AY1 R S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fires    (v) (f ai1 @ z)
fireside    (n) (f ai1 @ s ai d)
firesides    (n) (f ai1 @ s ai d z)
firestone    (n) (f ai1 @ s t ou n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡世通公司[fán shì tōng gōng sī, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] Firestone tire company [Add to Longdo]
炉边[lú biān, ㄌㄨˊ ㄅㄧㄢ, / ] fireside [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
ため桶;溜め桶;溜桶[ためおけ, tameoke] (n) (1) bucket (for carrying sake, soy sauce, etc.); (2) manure bucket; (3) rainwater bucket (for dousing fires) [Add to Longdo]
夏炉冬扇[かろとうせん, karotousen] (n) summer fires and winter fans; useless things [Add to Longdo]
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods [Add to Longdo]
火事と喧嘩は江戸の華[かじとけんかはえどのはな, kajitokenkahaedonohana] (exp) (proverb) (See 江戸の華) fights and fires are Edo's flowers [Add to Longdo]
火焚き;火焼き;火焚;火焼[ほたき, hotaki] (n) (See お火焚) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires) [Add to Longdo]
江戸の華[えどのはな, edonohana] (exp) (obs) widespread fires in Edo (often after earthquakes); flowers of Edo [Add to Longdo]
射撃の優先順位[しゃげきのゆうせんじゅんい, shagekinoyuusenjun'i] (n) priority of fires [Add to Longdo]
神木[しんぼく, shinboku] (n) (1) sacred tree; (2) support pillars of the traditional fire festival bonfires [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top