Search result for

figures

(45 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figures-, *figures*, figure
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Figures of speechภาพพจน์ทางภาษา [TU Subject Heading]
Figures, Absoluteตัวเลขจริง [การแพทย์]
Figures, Relativeตัวเลขสัมพัทธ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That figures.คิดออกเลย Cheating Death (2008)
Figures.หยิ่งจัง Babylon A.D. (2008)
Figures, I'm tied to the one dog on earth who doesn't know how to beg, huh.ตายๆ หนึ่งเดียวในโลก หมาที่ไม่รู้ว่าต้องขออาหารยังไง Bolt (2008)
You're bigger than your action figures. Except, you, Mantis. You're the same.พวกคุณดูตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้ ยกเว้น คุณตั๊กแตน Kung Fu Panda (2008)
You ask our friend Mr. Self to run tax records on the 45 to 55 year-old white males in Los Angeles drawing a military pension, and taking six figures from a private security company, and you narrow your field from 10 million till about 50.ของผู้ชายผิวขาว อายุ 45-55 ปี ในลอสแองเจลลิส ซึ่งมีเงินบำนาญทหาร และรับส่ง 6 บุคคลสำคัญจากคอมพานีจากส่วนของความปลอดภัยส่วนตัว และมันเริ่มแคบลงจาก 10 ล้านคน เหลือประมาณ 50 คน Breaking and Entering (2008)
But officials are saying it will certainly be in triple figures.ทางการบอกว่า ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เกือบสามเท่า Body of Lies (2008)
So I threw some figures at her. It's good to be a math teacher sometimes.ฉันก็เลยพูดเรื่องตัวเลขใส่เธอซะ บางครั้งการเป็นครูสอนเลขมันก็ดีนะ The Happening (2008)
You want me to throw some figures and percentages at you so we both feel better?นายอยากให้ฉันบอกตัวเลขกับเปอร์เซ็นต์ เพื่อเราจะได้รู้สึกดีขึ้น The Happening (2008)
They could make action figures of you. Drummer not included.ฉันก็พอเดาคุณออก ไม่รวมมือกลองนั่น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- I need six figures. - That's all we got--ฉันต้องการเลขหกหลัก / เรามีแค่นั้นจริงๆ Prison Break: The Final Break (2009)
It figures.มันค้อนข้าง Some Kinda Love (2009)
Figures.เป็นสถิติเลยนะเนี่ย. Princess Protection Program (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
figuresA businessman is working out some figures with a calculator.
figuresAdd up these figures.
figuresAdd up this column of figures.
figuresAre the Chinese GDP figures a case of the boy crying wolf?
figuresBoth young and old people desire slim figures.
figuresComputers will save you much time and energy when you deal with figures and graphs.
figuresHe added up the figures.
figuresHe doesn't check his figures when he's calculating.
figuresHe is expert at figures.
figuresHe is quick at figures.
figuresI am bit weak at figures.
figuresI deal in facts and figures, not vague impressions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถิติ[N] statistics, See also: figures, data, record, Example: การแข่งขันด้านความเร็วทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุล้ำหน้าสถิติการเกิดโรค, Thai definition: หลักฐานที่รวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขสำหรับเปรียบเทียบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลขยันต์[N] occult number, See also: figures used in cabalistic signs, Example: ผ้าที่หัวเสานี้ลงเลขยันต์ไว้เพื่อเป็นเครื่องกันเสนียดจัญไร, Thai definition: ตัวเลขที่ประกอบในแผ่นยันต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures   
สถิต[n.] (sathit) EN: statistics ; figures ; data ; record   
สถิติ[n.] (sathiti) EN: statistics ; figures ; data ; record   FR: statistique [f] ; donnée [f] ; chiffre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGURES    F IH1 G Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
figures    (v) (f i1 g @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age [Add to Longdo]
オタ車[オタしゃ, ota sha] (n) (col) (See オタク,ヲタ車,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
ヲタ車[ヲタしゃ, wota sha] (n) (col) (See オタ車,ヲタク,痛車) otaku car (painted with anime characters, loaded with figures and stuffed dolls, etc.) [Add to Longdo]
下回る[したまわる, shitamawaru] (v5r,vt) (See 上回る) to fall below (esp. figures [Add to Longdo]
下二桁[しもふたけた, shimofutaketa] (n) last two figures of a number [Add to Longdo]
計数[けいすう, keisuu] (n,adj-no) figures; numbers [Add to Longdo]
結縄文字[けつじょうもじ, ketsujoumoji] (n) knotted cords used to record figures, facts, etc.; quipu [Add to Longdo]
検算;験算[けんざん, kenzan] (n,vs) verification of accounts; checking figures; arithmetic check [Add to Longdo]
作図[さくず, sakuzu] (n,vs) drawing (figures); construction (in geometry); drafting [Add to Longdo]
上回る(P);上廻る[うわまわる, uwamawaru] (v5r,vt) (See 下回る) to exceed (esp. figures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arabic \Ar"a*bic\, a. [L. Arabicus, fr. Arabia.]
   Of or pertaining to Arabia or the Arabians.
   [1913 Webster]
 
   {Arabic numerals} or {figures}, the nine digits, 1, 2, 3,
    etc., and the cipher 0.
 
   {Gum arabic}. See under {Gum}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top