ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiercest

F IH1 R S AH0 S T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiercest-, *fiercest*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were engaged in our fiercest battle ever, racing throughout my city.เรากำลังอยู่ในศึกที่ดุเดือดที่สุดของเรา วิ่งแข่งในเมืองของผม Flash of Two Worlds (2015)
The hearings were scheduled to take place, when the fiercest critic, Claire Patterson was off in Antarctica.การพิจารณาคดีมีกำหนด การที่จะใช้สถานที่ เมื่อนักวิจารณ์กันอย่างดุเดือดแคลร์ แพตเตอร์สันถูกปิดในทวีปแอนตาร์กติกา The Clean Room (2014)
You expect to defeat the fiercest creature in the land with a book?เจ้าคาดว่าจะปราบ อสูรที่ดุร้ายที่สุดในดินแดนนี้ด้วยหนังสือหรือไง The Outsider (2013)
But the fiercest rivalry was between two fighters from Pittsburgh with the names Razor and Kid.แต่การแข่งขันกันอย่างดุเดือดระหว่าง สองนักสู้จากพิตส์เบิร์ก ... มีชื่อมีดโกนและเด็ก Grudge Match (2013)
I have such the fiercest outfit for you!ฉันมี ชุดสุดเลิศสำหรับเธอด้วยนะ Single Fright Female (2012)
One of your father's fiercest competitors with known ties to organized crime...หนึ่งในคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจของพ่อคุณ มีความสัมพันธ์ที่รู้จักกันในองค์กรอาชญากรรม The Fugitives (2012)
And who proved wrong all who scoffed at the idea that a young maiden could be one of the fiercest warriors this realm has ever known?แล้วใครกับที่พิสูจน์ว่า พวกเขาคิดผิด ที่ว่าผู้หญิงไม่อาจเป็น นักรบที่ห้าวหาญได้ Thor (2011)
The fiercest of his kind, my Lord.และแข็งกร้าวที่สุดในเผ่าเค้า ท่านลอร์ด Monster (2011)
But the fiercest loyalty on Wisteria Lane is the one between friends.แต่ความภักดีอย่างรุนแรงที่สุด บนถนนวิสเทอเรียเลน คือสิ่งหนึ่งระหว่างเพื่อน The Lies Ill-Concealed (2011)
'In one of the longest and fiercest battles of the war,ในยุทธการที่ยาวนาน และรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของสงคราม The Zillo Beast (2010)
And I shall be your fiercest adversary.และผมจะเป็นคู่ต่อสู้ ที่ดุร้ายที่สุดของคุณ Frost/Nixon (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIERCEST    F IH1 R S AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiercest    (j) fˈɪəʳsɪst (f i@1 s i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fierce \Fierce\, a. [Compar. {Fiercer}; superl. {Fiercest}.]
   [OE. fers, fiers, OF. fier, nom. fiers, fierce, savage,
   cruel, F. fier proud, from L. ferus wild, savage, cruel;
   perh. akin to E. bear the animal. Cf. {Feral}, {Ferocity}.]
   1. Furious; violent; unrestrained; impetuous; as, a fierce
    wind.
    [1913 Webster]
 
       His fierce thunder drove us to the deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Vehement in anger or cruelty; ready or eager to kill or
    injure; of a nature to inspire terror; ferocious. "A
    fierce whisper." --Dickens. "A fierce tyrant." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The fierce foe hung upon our broken rear. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thou huntest me as a fierce lion.   --Job. x. 16.
    [1913 Webster]
 
   3. Excessively earnest, eager, or ardent.
 
   Syn: Ferocious; savage; cruel; vehement; impetuous;
     barbarous; fell. See {Ferocious}. -- {Fierce"ly}, adv.
     -- {Fierce"ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions