ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fidget

F IH1 JH IH0 T   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidget-, *fidget*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidget[VI] กระวนกระวาย, See also: งุ่นง่าน, กระสับกระส่าย, หงุดหงิด, Syn. flit, flutter, wiggle, wriggle, Ant. calm
fidget[N] คนกระวนกระวาย, See also: คนงุ่นง่าน, คนหงุดหงิด
fidgety[ADJ] หงุดหงิด, See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ, Syn. nervous, uneasy, Ant. calm, relaxed
fidget with[PHRV] ขยับเล่น (บางสิ่ง) ไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fiddle with
fidget about[PHRV] กระสับกระส่าย, See also: ขยับไปมาอย่างอยู่ไม่สุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห

English-Thai: Nontri Dictionary
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He kept fidgeting around.ทำให้รำคาญอยู่ตลอดเวลา Goodfellas (1990)
You are not going to fidget, are you?หลานคงไม่เบื่อซะก่อน ใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I was just... I was fidgeting with Isabelle's lighter... and...ผมเซ็งเป็ด เลยนั่งเล่นไฟแช็กของอิซาเบล The Dreamers (2003)
Why are you fidgeting?แล้วทำไมเธอดูงุ่นง่านนักล่ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
You gotta get out there. They're starting to get fidgety.รีบไปเถอะ พวกเขาเริ่มหงุดหงิดแล้ว Big Momma's House 2 (2006)
Stop fidgeting.เลิกยุกยิกซะที The Devil Wears Prada (2006)
You're very fidgety.คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ The Dark Defender (2007)
So forgive me for being a little fidgety,งั้นช่วยอย่าถือสาถ้าฉันจะหงุดหงิดไปบ้าง The Dark Defender (2007)
You're very fidgety. Anyone ever tell you that?คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ เคยมีใครบอกมั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
William London is a fidgety boy.วิลเลี่ยม ลอนดอนเป็นเด็กเกเร Doubt (2008)
Baby, the more you fidget, the longer it takes.ยิ่งขยับมากย่ิงช้านะลูก Tell It to the Frogs (2010)
He's fidgety, looks like he's a submissive, but he's not entirely weak.เขาหงุดหงิด ดูเหมือนเขาเป็นลิ่วล้อ แต่เขาไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียว JJ (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fidgetHe is always in a fidget.
fidgetShe is in the habit of fidgeting in the presence of others.
fidget"What's up? Fidgeting around in front of the house." "Um ... I was waiting for you to come back."
fidget"What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอกแลก[ADJ] furtively, See also: fidgetingly, Syn. ล่อกแล่ก, Thai definition: แสดงอาการหลุกหลิก เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
หยุกหยิก[V] fidget, Syn. ขยุกขยิก, Ant. นิ่งๆ, Example: เขาหยุกหยิกตลอดเวลาขณะที่ช่างแต่งหน้ากำลังลงรองพื้นให้, Thai definition: อยู่ไม่สุข
กระวนกระวาย[V] fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กระสับกระส่าย[V] fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน
หยุกหยิก[ADV] restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด
ดุกดิก[V] move, See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly, Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก, Ant. นิ่ง, สงบ, Example: ดุอย่าดุกดิกขณะที่ฉันทำแผลให้คุณ, Thai definition: อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่งๆ, ยักไปยักมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ก้นร้อน[adj.] (kon røn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants   
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กระสับกระส่าย[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; be fidgety   FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety   FR: turbulent ; remuant ; excité

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDGET    F IH1 JH IH0 T
FIDGETING    F IH1 JH AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fidget    (v) fˈɪʤɪt (f i1 jh i t)
fidgets    (v) fˈɪʤɪts (f i1 jh i t s)
fidgety    (j) fˈɪʤɪtiː (f i1 jh i t ii)
fidgeted    (v) fˈɪʤɪtɪd (f i1 jh i t i d)
fidgeting    (v) fˈɪʤɪtɪŋ (f i1 jh i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about) [Add to Longdo]
桃尻[ももじり, momojiri] (n) (1) somebody who is bad at horse-riding; (2) a fidgety, restless person [Add to Longdo]
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs) [Add to Longdo]
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fidget \Fidg"et\, v. i. [imp. & p. p. {Fidgeted}; p. pr. & vb.
   n. {Fodgeting}.] [From {Fidge}; cf. OE. fiken to fidget, to
   flatter, Icel. fika to hasten, Sw. fika to hunt after, AS.
   befician to deceive. Cf. {Fickle}.]
   To move uneasily one way and the other; to move irregularly,
   or by fits and starts. --Moore.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fidget \Fidg"et\, n.
   1. Uneasiness; restlessness. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. A general nervous restlessness, manifested by
    incessant changes of position; dysphoria. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fidget
   n 1: a feeling of agitation expressed in continual motion; "he's
      got the fidgets"; "waiting gave him a feeling of
      restlessness" [syn: {fidget}, {fidgetiness},
      {restlessness}]
   v 1: move restlessly; "The child is always fidgeting in his
      seat"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top