ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fi

F AY1   
212 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fi-, *fi*
Possible hiragana form: ふぃ
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
financial report(n) รายงานทางการเงิน
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ
financial statement(n) งบการเงิน
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.
finesse(n) ชั้นเชิง
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
fire fighting(n) การดับเพลิง
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fib[N] คำพูดโกหกเรื่องเล็กน้อย, See also: คำพูดโกหกที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน, Syn. lie, untruth, Ant. fact, truth
fib[VI] พูดโกหกเล็กๆ น้อยๆ, Syn. lie, deceive, perjure
fic[SUF] ซึ่งทำหรือทำให้เกิด
fid[N] สลักสำหรับยึดค้ำ, Syn. awl, drill, pick, drawbore
fie[INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
fig[N] ต้นไม้หรือผลตระกูลมะเดื่อ ไทรและกร่าง
fig[N] การแต่งตัว, See also: รูปแบบการแต่งตัว, สไตล์การแต่งตัว
fin[N] ครีบ (ปลา), See also: ส่วนที่ยื่นออกมาคล้ายครีบ (ของเรือใต้น้ำ, เครื่องบิน), Syn. flipper, paddle, ridge, spine
fin[N] รองเท้าตีนเป็ดของนักดำน้ำ, Syn. flipper
fin[N] มือหรือแขน (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiance(ฟีอานเซ') n. คู่หมั้นชาย -pl. fiances
fiancee(ฟิอานเซ') n. คู่หมั้นหญิง -pl. fiancees
fiasco(ฟิแอส'โค) n. ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, Syn. failure
fiat(ไฟ'เอิท,ไฟ'แอท) n. คำสั่ง,พระราชกฤษฎีกา,พระบรมราชโองการ,คำพิพากษา vt. ตี,ชก,ต่อย
fiat lux(ฟีอาท) L. ให้มีแสงสว่างเกิดขึ้น
fib(ฟิบ) n. คำโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ,พูดโกหกเล็ก ๆ น้อย ๆ, See also: fibber n.
fiber(ไฟ'เบอะ) n. เส้นใย, See also: fibered,fibred adj.
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสงหมายถึง เรื่องราวเกี่ยวกับเส้นใยแก้วซึ่งใช้วัสดุที่ทำจากใยแก้วหรือพลาสติก ใช้เป็นพาหะนำสัญญาณแสง ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล หรือการสื่อสารข้อมูล ปัจจุบันนิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย นับเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงอีก อย่างหนึ่ง ที่เข้ามาแทนสายเคเบิล เพราะสื่อสารได้เร็วกว่าและรับส่งข้อมูลได้ทีละมากกว่า
fiberize(ไฟ' เบอะไรซ) vt. ,vi. ทำให้เป็นเส้นใย,กลายเป็นเส้นใย
fibonacci numbersเลขไฟโบนาชชี่หมายถึง แบบแผนทางคณิตศาสตร์แบบหนึ่งที่กำหนดให้ จำนวนเลขลำดับที่สาม เป็นผลบวกของเลขสองตัวที่อยู่ลำดับ ก่อนหน้า เช่น 4, 8, 12, 20, 32..... (12 เป็นผลบวกของ 4 กับ 8 และ 20 เป็นผลบวกของ 8 กับ 12 เป็นดังนี้ไปเรื่อย ๆ) ใช้ได้ดีในการเขียนโปรแกรมบางโปรแกรม เพราะทำให้สามารถเข้าสู่จุดตำแหน่งที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น (บางทีเรียก fibonacci series หรืออนุกรมไฟโบนาชชี)

English-Thai: Nontri Dictionary
fiance(n) คู่หมั้นชาย
fiancee(n) คู่หมั้นหญิง
fiat(n) คำสั่ง,คำพิพากษา,คำตัดสิน,พระบรมราชโองการ
fib(n) การพูดปด,การโกหก,คำเท็จ,ความผิด
fib(vi) พูดปด,โกหก,พูดเท็จ
fibrous(adj) เป็นเยื่อ,ทำด้วยเส้นด้าย,เป็นเส้นๆ
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
fiction(n) นวนิยาย,นิทาน,เรื่องเริงรมย์,เรื่องอ่านเล่น,เรื่องโกหก
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น
fiddle(n) ซอ,ไวโอลิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiat justitia (L.)ให้เป็นไปตามความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber distributed data interface (FDDI)ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง (เอฟดีดีไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic cable; optical fiber cableเคเบิลเส้นใยนำแสง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optic transmission system (FOTS)ระบบสื่อสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง (ฟอตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiber optics (FO)วิทยาการเส้นใยนำแสง (เอฟโอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fiber; fibreใย, เส้นใย [ศัพท์ที่มีคำ fiber ประกอบ ดูที่ fibre,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiberglassไฟเบอร์กลาสส์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
fiberglassใยแก้ว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiberกากใยอาหาร [การแพทย์]
Fiber contentปริมาณเส้นใย [TU Subject Heading]
Fiber Diseases, Organicโรคจากเส้นใยอินทรีย์ [การแพทย์]
Fiber Filter Disk, Glassแผ่นกรองใยแก้ว [การแพทย์]
Fiber Optic Light Cableสายไฟเบอร์ [การแพทย์]
Fiber Optic Photographic Paperบันทึกออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในกระดาษพิเศษ [การแพทย์]
Fiber opticsเส้นใยนำแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [คอมพิวเตอร์]
Fiber opticsวิทยาการเส้นใยนำแสง [TU Subject Heading]
Fiber plantพืชเส้นใย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fifce[ฟิฟซฺ] (adv ) ห้าครั้ง
fiflif[ฟิฟลิฟ'] (n ) สิบห้า
fiflifce[ฟิฟลิฟซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fiflifth[ฟิฟลิฟธฺ] (adj ) ที่สิบห้า
fifteen[ฟิฟทีน] (n ) สิบห้า
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบครั้ง
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fifteence[ฟิฟทีนซฺ] (adv ) สิบห้าครั้ง
fifteenth[ฟิฟ'ทีนธฺ] (adj ) ที่สิบห้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.(ตัวละครและองค์กรในเรื่อง ล้วนเป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
THIS DRAMA IS FICTIONAL.(ภาพยนตร์ชุดนี้เป็นเรื่องแต่ง) Emotions (2017)
Filming has finally ended.ถ่ายเสร็จสักที Emotions (2017)
Finding something that I love and then losing it,กับการที่ได้พบสิ่งที่ฉันรัก แล้วก็ต้องสูญเสียมันไป Emotions (2017)
At first, because I was your fan.อย่างแรก เพราะว่าฉันเป็นแฟนนิยายนาย Emotions (2017)
There's finally someone who wants to read my novel.ในที่สุดก็มีคน อยากอ่านนิยายของฉันสักที Emotions (2017)
I guess I finally figured out what I want to do.ฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะค่ะ ว่าตัวเองอยากทำอะไร Emotions (2017)
Fine. I'll stand by you every step of the way.ยังไงเสีย ผมก็จะอยู่ข้างคุณ ไปตลอดรอดฝั่งอยู่แล้ว Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.ผมจะค้นหาสูตรใหม่ ที่โลกนี้ยังไม่เคยเห็น Emotions (2017)
My heart danced with joy for the first time in a long time.ฉันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นดีใจ อย่างนี้มานานแล้ว Confrontation (2017)
If an orphan high-school girl had died in that fire, society would have enjoyed it more.ถ้านักเรียนมัธยมที่กำพร้าพ่อแม่ ตายในไฟไหม้วันนั้น ผู้คนก็คงจะตอบรับมากกว่านี้ พวกเขาคงจะสะเทือนใจสุด ๆ Confrontation (2017)
She ended up dying without ever finding out.เธอตายทั้งที่ยังไม่ได้รู้คำตอบ Confrontation (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fi1. Finely chop the chicken breast meat.
fi400 million people speak English as their first language.
fiA basketball team consists of five players.
fiA bat is not a bird any more than a fish is.
fiA big crowd gathered at the scene of the fire.
fiA big fire broke out after the earthquake.
fiA big red fish is swimming about in the pond.
fiA big tree in the field was struck by lightning.
fiA blister rose on one of her left fingers.
fiA book not worth reading is not worth buying in the first place.
fiAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
fiAbout one hundred and fifty dollars altogether.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุดฟัน[V] fill teeth, Example: บริการทันตสาธารณสุขเบื้องต้นที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด คือ ให้บริการรักษาเบื้องต้น โดยการใช้ยา ใส่ยาแก้ปวด อุดฟันชั่วคราว และขูดหินปูน, Thai definition: ทำให้ฟันหายเป็นรู
คำพิพากษาถึงที่สุด[N] final judgment, Example: ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสของบุคคลคู่นี้ เป็นโมฆะแล้ว, Thai definition: คำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลในประเด็นแห่งคดีที่ฟ้องต่อศาล ซึ่งเป็นคำตัดสินสุดท้าย ไม่มีผู้ใดร้องเรียนได้
งบการเงิน[N] financial budget, Example: บริษัทและห้างหุ้นส่วนจดทุเบียนทุกแห่งจะต้องมีผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบสมุดบัญชีและงบการเงินเพื่อตรวจสอบว่ากิจการทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่, Thai definition: ฐานะทางการเงิน
ต้นเดือน[N] beginning of month, See also: first part of the month, Ant. ปลายเดือน, Example: หนังสือสตรีสารฉบับแรกออกสู่ตลาดในฐานะนิตยสารรายปักษ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2491, Thai definition: ช่วงแรกๆ ของเดือน
ตู้เก็บเอกสาร[N] file cabinet, See also: filing cabinet, Example: ที่ทำงานใหม่ของเขามีเพียงโต๊ะเก้าอี้ทำงานและตู้เก็บเอกสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
ระยะแรก[ADV] at the beginning, See also: first, initial, Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก, Ant. ระยะหลัง, Example: การลงทุนในระยะแรกมีปัญหาที่สำคัญคือ คนในองค์การส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักวิธีใช้คอมพิวเตอร์
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ขึ้นสมอง[V] be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
โค้งสุดท้าย[N] final bend, See also: final curve, Example: ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังซดกันมันหยดในโค้งสุดท้ายของการอภิปราย, Thai definition: ใกล้จะชนะ, ใกล้จุดหมาย, ใกล้ความสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าย[adj.] (āi) EN: first ; initial   FR: premier
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารสำนักงาน[n. exp.] (ākhān samnakngān) EN: office building   FR: immeuble de bureaux [m]
อัคนี[n.] (akkhanī) EN: fire ; worship fire   FR: feu [m]
อักขระของมนุษย์[n.] (akkhara khøng manut) EN: fine human script   FR: écriture humaine [f]
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique

CMU English Pronouncing Dictionary
FI    F AY1
FI    F IY1
FIT    F IH1 T
FIL    F IH1 L
FIG    F IH1 G
FIX    F IH1 K S
FIR    F ER1
FIS    F IH1 S
FIN    F IH1 N
FIEL    F IY1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fi    (n) fˈiː (f ii1)
fib    (v) fˈɪb (f i1 b)
fie    (uh) fˈaɪ (f ai1)
fig    (n) fˈɪg (f i1 g)
fin    (n) fˈɪn (f i1 n)
fir    (n) fˈɜːʳr (f @@1 r)
fit    (v) fˈɪt (f i1 t)
fix    (v) fˈɪks (f i1 k s)
fide    (n) fˈaɪdiː (f ai1 d ii)
Fife    (n) fˈaɪf (f ai1 f)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng, ㄔㄥˊ, ] finish; complete; accomplish; become; turn into; win; succeed; one tenth; surname Cheng, #170 [Add to Longdo]
最后[zuì hòu, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄡˋ, / ] final; last; finally; ultimate, #275 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end, #700 [Add to Longdo]
最终[zuì zhōng, ㄗㄨㄟˋ ㄓㄨㄥ, / ] final; ultimate, #724 [Add to Longdo]
首先[shǒu xiān, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ, ] first (of all); in the first place, #898 [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch, #1,095 [Add to Longdo]
到底[dào dǐ, ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ, ] finally; in the end; when all is said and done, #1,134 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, / ] fish, #1,224 [Add to Longdo]
[huǒ, ㄏㄨㄛˇ, ] fire, #1,482 [Add to Longdo]
财政[cái zhèng, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] finances (public); financial, #1,868 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fieber(n) |das, nur Sing.| ไข้, การที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ
Filiale(n) |die, pl. Filialen| สำนักงานสาขา เช่น Eine neue Filiale unserer Bank liegt am Hauptbahnhof. สำนักงานสาขาใหม่ของธนาคารเราอยู่ติดกับสถานีรถไฟ
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Film(n) |der, pl. Filme| ภาพยนต์
Filme(n) |pl.|, See also: der Film
Filtration(n) |die, pl. Filtrationen| การกรอง เช่น Die Selbstreinigungskräfte der biologischen Filtrationen sorgen in Ihrem Schwimmteich für Sauberkeit und erstklassige Wasserqualität.
Finale(n) |das, pl. Finalen| รอบสุดท้าย, รอบชิงชนะเลิศ
finanziell(adj adv) ที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น eine finanzielle Krise วิกฤตด้านการเงิน, jmdn. finanziell unterstützen ช่วยเหลือใครบางคนด้านการเงิน
finanzieren(vt) |finanzierte, hat finanziert| จัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Wie hast du dein Studium finanziert? เธอจัดการเรื่องค่าเล่าเรียนอย่างไร
Finanzministerium(n) |das| กระทรวงการคลัง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fiasko {n}; Pleite {f}[ฟี-เอิส-โก] [N] ความล้มเหลวอย่างมาก , ความล่มจม, สิ่งที่ทำให้อัปยศ , disaster; misfortune
See also: S. Fiasco,
Filtration {f} | Filtrationen {pl}การหมักและซึมผ่าน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FI-Schutzschalter {m} [electr.]ground fault circuit interrupter (GFCI) [Add to Longdo]
Fiasko {n}; Pleite {f}fizzling [Add to Longdo]
Fiasko {n}fiasco [Add to Longdo]
Fibel {f} (Schule)primer [Add to Longdo]
Fibel {f} (Archäologie)fibula; clasp; dress clasp [Add to Longdo]
Fiberglas {n}fibreglass; fiberglass [Am.] [Add to Longdo]
Fichte {f} [bot.] | Fichten {pl}spruce | spruces [Add to Longdo]
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Fichtenholz {n} | Fichtenhölzer {pl}spruce wood | spruce woods [Add to Longdo]
Fichtennadel {f} | Fichtennadeln {pl}spruce needle | spruce needles [Add to Longdo]
Fick {m} [slang]bang [Add to Longdo]
Ficken {n}; Fickerei {f} [slang]fucking; fuck [slang] [Add to Longdo]
Fieber {n} | Fieber habenfever | to run a fever; to run a temperature [Add to Longdo]
Fieberanfall {m}; Wallung {f}flush [Add to Longdo]
Fieberanfall {m} | Fieberanfälle {pl}attack of fever | attacks of fever [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์
fils(n) le, = ลูกชาย ตัวอย่างเช่น il est fils unique = เขาเป็นลูก(ชาย)คนเดียว, See also: A. fille,
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
fisc(n) |m| กรมสรรพากร เช่น Il a fait une fausse déclaration d'impôts, mais ça lui coûtera cher d'avoir voulu frauder le fisc. = เขาได้ประเมินอากรผิดจากความจริง แต่เรื่องนี้จะแพงสำหรับเขาในการโกงสรรพากร (มาจากพจนานุกรมดวงกมล); agent du fisc เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティブフィルタ[あくていぶふぃるた, akuteibufiruta] active filter [Add to Longdo]
アスキファイル[あすきふぁいる, asukifairu] ASCII file [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大蔵省[おおくらしょう, ookurashou] Finanzministerium [Add to Longdo]
恒星[こうせい, kousei] Fixstern [Add to Longdo]
[ゆび, yubi] Finger [Add to Longdo]
指紋[しもん, shimon] Fingerabdruck [Add to Longdo]
捨て子[すてご, sutego] Findling, ausgesetztes_Kind [Add to Longdo]
撮影所[さつえいじょ, satsueijo] Filmatelier [Add to Longdo]
映画[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]
[ぎょ, gyo] FISCHFANG [Add to Longdo]
漁師[りょうし, ryoushi] Fischer [Add to Longdo]
漁村[ぎょそん, gyoson] Fischerdorf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  fi /fɛi˘n/
   phi

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top