Search result for

feely

(676 entries)
(1.6503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feely-, *feely*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา feely มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *feely*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
get under feet ( ) มาเกะกะ มากวน มายุ่งวุ่นวาย
See also: S. get in the way, they annoy you because they are always near you in a way that mak

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
aspiration oral feed (n ) สําลักอาหาร
common service fee (n ) ค่าบริการส่วนกลาง
credit fee (n ) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
feedback[คำ-ติ-ชม] (n ) คำติชม
look and feel (n) รูปลักษณ์และการใช้งาน
pod coffee[พ็อดส์ คอฟฟี่] (n ) กาแฟพ็อดส์ กาแฟสดที่คั่วบด มีกลิ่นหอม ซึ่งเมล็ดได้ผ่านกรรมวิธีการคั่วที่พิถีพิถัน มีความโดดเด่นทั้งรสชาติและกลิ่น ซึ่งได้นำมาบรรจุอยู่ในซองกระดาษกรองเล็กๆ
reclaimed feeเงินบำรุงเรียกคืน
The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The [ไทย] (n ) The payment management system Bus coffee Business, The objective to study about The pagment of The store for receiving the pagment to solve The pagment list in The store the which part should to have saved and also have The discount The pagment and another income to manage The project that receive The staffs ‘satisfaction in a good level
Toffee-nosed (phrase ) หยิ่งยโส, หัวสูง, อวดดี

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fee    [N] ค่าธรรมเนียม, See also: ค่าตอบแทน, ค่าบริการ, ค่าเล่าเรียน, Syn. charge, payment
feeb    [N] คนอ่อนกำลัง, See also: คนไม่เอาไหน
feed    [VI] กิน
feed    [VT] ให้อาหาร, See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
feed    [N] อาหาร, See also: อาหารสัตว์, Syn. fodder, forage, pasture, mash
feel    [VI] รู้สึก, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. experience, perceive
feel    [VT] รู้สึกถึง, See also: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เข้าใจ, สัมผัสได้, นึกถึง, สังหรณ์ใจ, Syn. sense
feel    [N] ความรู้สึก, See also: ประสาทสัมผัส, การสัมผัส, Syn. sense, touch
feet    [N] เท้า, See also: ตีน
coffee    [N] กาแฟ, Syn. java
coffee    [N] ต้นกาแฟ, Syn. coffee tree
coffee    [N] เมล็ดกาแฟ, Syn. coffee bean, coffee berry
coffee    [N] สีกาแฟ, See also: สีน้ำตาลเข้ม, Syn. deep brown, umber
feeble    [ADJ] อ่อนกำลัง, See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย, Syn. fragile, strengthless
feeder    [N] ผู้ให้อาหาร, See also: ผู้ป้อนอาหาร, เครื่องให้อาหาร, อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์
feeder    [N] ที่ใส่อาหารสัตว์
feeder    [N] อาหาร, See also: ปริมาณอาหารที่ให้
feeler    [N] ผู้รู้สึก, See also: ผู้สัมผัส
feeler    [N] อวัยวะรับความรู้สึก, Syn. antenna
toffee    [N] ลูกอม, See also: ทอฟฟี่, Syn. toffy
feed in    [PHRV] ป้อนเข้าไป, See also: ป้อนเข้า, หยอดเข้าไป
feed on    [PHRV] อยากเป็นที่ยอมรับของ, Syn. lap up
feed on    [PHRV] ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed on    [PHRV] ให้อาหารกับ, See also: ป้อนอาหารให้กับ
feed to    [PHRV] ขุนให้อ้วนขึ้น (ใช้ทั้งกับคนและสัตว์), See also: ทำให้อ้วนขึ้นด้วยการให้อาหาร, Syn. fatten up
feed up    [PHRV] เหนื่อยมาก, See also: หมดกำลัง, Syn. tire of
feedbox    [N] รางใส่อาหารสำหรับสัตว์, Syn. manger, rack
feeding    [N] การให้อาหาร, See also: การป้อนอาหาร, Syn. nursing, ranging
feedlot    [N] บริเวณขุนอาหารสัตว์ก่อนนำไปขายหรือฆ่า, Syn. barnyard
feel up    [PHRV] มีความรู้สึกต่อ, Syn. touch up
feeling    [N] ความรู้สึก, See also: อารมณ์, การรับรู้, ประสาทสัมผัส, Syn. disposition, emotion, mood, temper, Ant. apathy, insensitivity
feeling    [N] ความคิด, See also: ความคิดเห็น, ทัศนคติ, ความเชื่อ, Syn. opinion, belief
feeling    [N] ความเข้าใจ, See also: ความรัก, ความเห็นใจ, ความเมตตา
feeling    [N] การสัมผัส, See also: การแตะ, การคลำ, Syn. touch, perception
feeling    [ADJ] อ่อนไหวง่าย, See also: รับรู้ได้ง่าย
feoffee    [N] ผู้รับมอบที่ดิน, Syn. grantee
enfeeble    [VT] ตัดกำลัง, See also: ทำให้อ่อนแอ, Syn. enervate, exhaust, weaken
feed off    [PHRV] กินจาก (จาน หรือสถานที่อื่นเช่น บนพื้น), Syn. dine off, eat off, eat out of
feed off    [PHRV] กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร, Syn. dine off, eat off
feed off    [PHRV] นำออกมาจาก (ที่เก็บสำรองไว้)
feed off    [PHRV] กินอาหารประเภท, See also: กินอาหารจำพวก, กินเป็นอาหาร, Syn. dine off, eat off, eat out of
feedback    [N] การป้อนข้อมูลให้กับอุปกรณ์ควบคุมแบบอัตโนมัติ
feedback    [N] เสียงหอนจากเครื่องขยายเสียงหรือลำโพง
feedback    [N] ผลสะท้อนกลับ, See also: การตอบสนอง, การตอบรับ, Syn. reaction
feel fit    [IDM] แข็งแรง, See also: มีสุขภาพดี
feel for    [PHRV] รู้สึก (บางอย่าง) เนื่องจาก / เพราะ, Syn. feel forwards
feel for    [PHRV] รู้สึก (บางอย่าง) กับ (บางคน), Syn. feel towards
feel for    [PHRV] คลำหา, Syn. feel about
feel for    [PHRV] เห็นอกเห็นใจ, See also: สงสาร, Syn. ache for, feel with
feel out    [PHRV] พยายามค้นหา (เช่น ค้นความคิด, ความตั้งใจ), Syn. sound out

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procuration feeค่าตอบแทนจัดหาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace feelerผู้หยั่งเชิงสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral feeding; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenteral nutrition; feeding, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure-feed oil systemระบบหล่อลื่นแบบความดัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
policy feeค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
line feedป้อนบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lawyer's feeค่าทนายความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retaining feeค่าทนายความ, ค่าปรึกษาทางกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
splash-feed oil systemระบบหล่อลื่นแบบวิดสาดน้ำมัน [มีความหมายเหมือนกับ splash lubrication] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sheet feederตัวป้อนแผ่นกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
steering feedbackผลป้อนกลับที่พวงมาลัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
school fees insuranceการประกันชีวิตเพื่อการศึกษา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral feeding๑. การให้อาหารทางปาก๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overfeedingการให้อาหารเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic feed-punch; automatic punchเครื่องเจาะบัตรอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic punch; automatic feed-punchเครื่องเจาะบัตรอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial feedingการให้อาหารแทนนมแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breastfeedingการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
catchment; catchment basin; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
catchment basin; catchment; drainage area; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centre, feeding; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
centre, hunger; centre, feedingศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carriage-return line feed (CRLF)อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่ (ซีอาร์แอลเอฟ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
court feesค่าธรรมเนียมศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditional feeกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกโดยมีเงื่อนไข [ดู fee simple conditional] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contingent feeค่าทนายเรียกตามทุนทรัพย์ที่ได้รับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
CRLF (carriage-return line feed)ซีอาร์แอลเอฟ (อักขระขึ้นต้นบรรทัดใหม่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
card feedส่วนป้อนบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
determinable fee; determinable interestสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู fee simple determinable] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
determinable interest; determinable feeสิทธิประโยชน์ที่อาจสิ้นสุดลงได้ (ตามเงื่อนไขหรือตามกฎหมาย) [ดู fee simple determinable] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drainage area; catchment; catchment basin; drainage basin; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
drainage basin; catchment; catchment basin; drainage area; feeding groundบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
guilt; guilt feelingความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guilt feeling; guiltความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
force feedbackเครื่องป้อนแรงกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feeding, artificialการให้อาหารแทนนมแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, enteral; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, oral๑. การให้อาหารทางปาก๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, parenteral; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, tubeการให้อาหารทางสาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeler gaugeเกจแผ่นสอด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fees, witness'sค่าป่วยการและค่าพาหนะพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fuel feed pump; fuel pumpเครื่องสูบป้อนเชื้อเพลิง, ปั๊มป้อนเชื้อเพลิง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
form feedเลื่อนกระดาษ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feedbackผลป้อนกลับ, การป้อนกลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feedback carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบป้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Million standard cubic feetล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Million standard cubic feet per dayล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน [ปิโตรเลี่ยม]
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
cubic feet หน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Cubic feetหน่วยวัดปริมาตรก๊าซ เป็นลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Trillion cubic feet (1012)ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต, ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Administrative feeค่าธรรมเนียมการบริหาร [เศรษฐศาสตร์]
Front end feeค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ [เศรษฐศาสตร์]
Syndication feeค่าธรรมเนียมในการให้กู้ยืมร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Line feed ป้อนบรรทัด [คอมพิวเตอร์]
Maintenance Feesค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
Animal feedingการให้อาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Bananas as feedกล้วยที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Biofeedback (Psychology)การสนองตอบทางชีวภาพ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Breast feedingการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดา [TU Subject Heading]
Cassava as feedมันสำปะหลังที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Coffeeกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee brewingการชงกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee drinkingพฤติกรรมการดื่มกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee industryอุตสาหกรรมกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffee shopsมุมกาแฟ [TU Subject Heading]
Coffeehousesร้านกาแฟ [TU Subject Heading]
Cookery (Coffee)การปรุงอาหาร (กาแฟ) [TU Subject Heading]
Corn as feedข้าวโพดที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Crop residues as feedเศษเหลือจากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Enteral feedingการให้อาหารทางสาย [TU Subject Heading]
Fee-based library servicesบริการห้องสมุดเชิงพาณิชย์ [TU Subject Heading]
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed processingกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feedback (Electronics)ระบบป้อนกลับ (อิเล็กทรอนิกส์) [TU Subject Heading]
Feedback control systemsระบบควบคุมป้อนกลับ [TU Subject Heading]
Feedback oscillatorsออสซิลเลเตอร์ระบบป้อนกลับ [TU Subject Heading]
Feeding and feedsการให้อาหารและอาหาร [TU Subject Heading]
Feeding behaviorพฤติกรรมการให้อาหาร [TU Subject Heading]
Feedsอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Fees, Administrative ; Fees ; Port charges ; Service chargesค่าธรรมเนียม [TU Subject Heading]
Fish meal as feedปลาที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Foliar feedingการให้อาหารทางใบ [TU Subject Heading]
Instant coffeeกาแฟสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Medical feesค่าบริการทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Mulberry as feedหม่อนที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Pesticide residues in feedsยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ตกค้างในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feeder Layerชั้นให้อาหาร
กลุ่มเซลล์ที่ถูกนำมาใช้เพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์ต้นตอเพื่อช่วยรักษาคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดใดก็ได้ หรือที่เรียกว่าพลูริโพเทนท์ (Pluripotent) สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อนมนุษย์นี้ ส่วนใหญ่จะใช้ไฟโบรบลาสจากตัวอ่อนหนู (Mouse Embryonic Fibroblasts (MEFs))หรือไฟโบรบลาสจากตัวอ่อนมนุษย์ (Human Embryonic Fibroblasts) เป็นชั้นให้อาหาร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ต้นตอที่นำมาเพาะเลี้ยง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
RSS feedsอาร์เอสเอส ฟีดส์ [TU Subject Heading]
Soybean as feedถั่วเหลืองที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Dry Feeder เครื่องป้อนสารเคมีแห้ง
เครื่องป้อนสารเคมีที่อยู่ในสถานะของแข็งให้ แก่น้ำหรือน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Fees ค่าธรรมเนียม(ในการ)กำจัดของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Disposal Fee ค่าธรรมเนียมกำจัด(ขยะ) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fee"May I use the phone?" "Please feel free."
fee"How about a cup of coffee?" "I would like to, but I have some previous appointment."
fee"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."
fee"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."
fee"I feel like playing cards." "So do I."
fee"Will you have another cup of coffee?" "No, thank you."
fee"Will you have some more coffee?" "No, thanks. I've had enough."
feeAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
fee"How do you feel?", he inquired.
fee"I haven't been feeling too good lately." "You had better go to a doctor."
fee"How are you feeling this morning?" "Pretty good, thanks."
fee"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."
fee"I understand how you feel, Hiroshi," says Mike.
fee"He'd like to have a coffee after work." "I would too."
feeOne hundred dollars is just chicken feed.
feeA yard is equal to three feet.
feeI feel completely restored after a week in the country.
feeI was feeling blue all day.
feeLet's break off for half an hour and have some coffee.
feeWe feel that March 1 would be more convenient.
feeAfter three straight late nights at work I feel like I'm drowning in work.
feeThree years is a long time, I feel.
feeAt intervals of five feet.
feeThere is no admission fee for children under five.
feeI am six feet tall.
feeNow I've got a feeling'
feeBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
feeLet me treat you to a cup of coffee at the coffee shop over there.
feeI feel ill at ease with her.
feeJust stay off your feet for the next couple of weeks, and you'll be just fine.
feeDo you feel sick?
feeI am feeling quite pleased about what you've said.
feeWhile you are about it, please make a cup of coffee for me, too.
feeBeing with you makes me feel happy.
feeI feel indebted to you for your help during my illness.
feeWhenever I see you, I feel happy.
feeDon't bite the hand that feeds you.
feeI feel for you deeply.
feeWhat you're saying is perfectly viable, but I have a gut feeling that...
feeI didn't mean to hurt your feelings.
feeI know exactly how you feel.
feeI feel like I'm being drawn into your eyes.
feeDo you want me to make coffee?
feeDo you always have coffee with your breakfast?
feeDo you like tea or coffee?
feeYou drink too much coffee.
feeIf you take this medicine, you'll feel better.
feeThere is no reason for you to feel inferior to anyone.
feeDo you feel like going to the theater?
feeYou do not always show that regard for the feelings of others which you would wish shown to you.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black coffeen. กาแฟดำ,กาแฟดำไม่ใส่นม
breast-feedvt. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) ,ดูดนม
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
coffee(คอฟ'ฟี่) n. เมล็ดกาแฟ,ต้นกาแฟ,เครื่องดื่มกาแฟ,สีน้ำตาลเข้ม
coffee beanเมล็ดกาแฟ
coffee berryเมล็ดกาแฟ
coffee breakn. การหยุดพักทำงานชั่วคราว เพื่อดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มอย่างอื่น
coffee klatschn. งานสังสรรค์ที่มีกาแฟดื่ม
coffee milln. ที่บดกาแฟ
coffee nutn. ผลกาแฟ
coffee-andn. อาหารที่ประกอบด้วยกาแฟหนึ่งถ้วยและขนมปัง2แผ่น
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust
fee(ฟี) {feeed,feeing,fees} n. ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน,เงินรางวัล,ค่าตอบแทน,ค่าบริการ. vt. ให้ค่าธรรมเนียม, Syn. stipend
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
feeble-minded(ฟี'เบิลไม'ดิด) adj. อ่อนปัญญา,โง่,ทึ่ม., See also: feeble-mindeddly adv. feeble-mindedness n.
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
feeler(ฟีล'เลอะ) n. แผ่นเหล็กวัดความห่าง,ผู้สัมผัส,หนวดสัมผัส (ของแมลง) ,ความคิดเห็นทัศนคติ,วิธีการหยั่งดู,ผู้สืบ,ผู้หยั่ง
feeling(ฟีล'ลิง) n. ความรู้สึก,ความคิดเห็น,ความรู้สึกสัมผัส,อารมณ์,จิตใจ,ความเห็นใจ,ความสำนึก. adj. ไว (ความรู้สึก) ,เห็นใจ,มีอารมณ์., See also: feelingly adv. feelingness n., Syn. sensation
feet(ฟีท) n. พหูพจน์ของ foot
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
feoffee(เฟฟ' ฟี,ฟีฟี') ผู้ที่ได้รับมอบที่ดิน
form feedป้อนกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ป้อนกระดาษเข้าสู่จุดสัมผัสของเครื่องพิมพ์ มักใช้กับกระดาษที่ต่อกันเป็นม้วนหรือพับ เช่นกระดาษต่อเนื่อง (continuous paper)
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
ill-feeling(อิลฟิล'ลิง) adj. มุ่งร้าย,มีเจตนาไม่ดี,มีใจเป็นปฏิปักษ์, Syn. ugly
line feedป้อนบรรทัดใช้ตัวย่อว่า LF เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดดู carriage return หรือ Return key ประกอบ
manual feedป้อนด้วยมือหมายถึง การทำด้วยมือแทนการสั่งให้ทำงานอัตโนมัติ เป็นต้นว่า การส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ทีละแผ่นด้วยมือ แทนที่จะให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเองจากถาดใส่กระดาษ (tray) โดยปกติ จะใช้วิธีนี้ เมื่อต้องสั่งพิมพ์งานที่ไม่ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน เช่น ซองจดหมายฯ
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า
schoolfee(สคูล'ฟี) n. ค่าเล่าเรียน
underfeed(อันเดอะฟีด') vt. ให้อาหารไม่เพียงพอ,ให้เชื้อเพลิงจากข้างล่าง., See also: underfed adj. underfeeding n.
unfeed(อัน'ฟีด) adj. ไม่ได้ค่าตอบแทน
unfeeling(อันฟีล'ลิง) adj. ไม่รู้สึก,ไม่มีความรู้สึก,โหดเหี้ยม,ไร้ความปรานี,ไร้ความเห็นอกเห็นใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
COFFEE coffee break(n) ช่วงพักดื่มกาแฟ
COFFEE coffee mill(n) ที่บดกาแฟ
COFFEE coffee shop(n) ร้านกาแฟ,คอฟฟีชอฟ
coffee(n) กาแฟ
coffeepot(n) หม้อกาแฟ
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง
fee(n) ค่าบริการ,ค่าตอบแทน,ค่าธรรมเนียม,ค่าเล่าเรียน
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
feebleminded(adj) โง่,ทึ่ม,ปัญญาอ่อน
feebleness(n) ความอ่อนกำลัง,ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย
feebly(adv) อย่างอ่อนกำลัง,อย่างกะปลกกะเปลี้ย,อย่างอ่อนแรง,อย่างเบาบาง
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
feeder(n) ผู้ป้อนอาหาร,ผู้เลี้ยง,ผู้กระตุ้น
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
feet(n) pl ของ foot
toffee(n) ทอฟฟี่,ขนมหวาน,ลูกอม,ลูกกวาด
unfeeling(adj) โหดร้าย,ทารุณ,ไม่มีความรู้สึก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้อ่อนแอ    [N] weakling, See also: one who is frail/feeble, Syn. คนอ่อนแอ, Ant. ผู้เข้มแข็ง, Example: ผลประโยชน์ทั้งหลายจะต้องตกอยู่กับประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ยากไร้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีกำลังน้อย ไม่เข้มแข็ง
สบอารมณ์    [V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
เปลี่ยวเหงา [V] feel lonely, Syn. ว้าเหว่, เปลี่ยวใจ, อ้างว้าง, Example: เขารู้สึกเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเมื่อเธอจากไป
หล่อเลี้ยง    [V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้
อบอุ่นใจ    [V] feel comforted, See also: feel hearty, feel warm, Ant. ว้าเหว่, Example: เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก, Thai definition: ปราศจากความว้าเหว่
เก็บอาการ    [V] hide the feeling, Syn. เก็บความรู้สึก, Ant. ออกอาการ, Example: คนเจ้าอารมณ์บางคนก็เก็บอาการ แยกตัวเองออกจากสังคม ไม่สนใจในการสังคม, Thai definition: ทนเจ็บโดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด หรือโกรธให้ผู้อื่นเห็น
ขี้แง    [V] be a crybaby, See also: be/feel weepy, be easy to move tears, whine, Syn. ขี้แย, Example: เขายังดูอ่อนแอแบบบาง แต่เขาไม่ขี้แงเหมือนเจ้าว่าหรอก, Thai definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
คายตัว    [V] be irritated, See also: have/feel an itch, itch, feel itchy, Syn. ระคายตัว, Example: เด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นในทุ่งหญ้า ตกเย็นคายตัวกันทุกคนจนต้องพาไปหาหมอ, Thai definition: รู้สึกระคายคัน
เคืองแค้น    [V] be offended, See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant, Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น, Example: คุณจุ๋มต้องตกระกำลำบากทั้งยามแต่งยามร้าง จะไม่ให้เธอเคืองแค้นกระไรได้, Thai definition: ไม่พอใจเพราะทำไม่ดีต่อตนหรือผู้ใกล้ชิด
ชาเย็น    [ADJ] cold, See also: cool, unfeeling, irresponsive, Syn. เฉยเมย, เย็นชา, Ant. ไยดี, สนใจ, สนใจไยดี, Example: จากการศึกษาประวัติคนไข้พบว่า คนไข้มีมารดาที่มีบุคลิกลักษณะกระด้าง ชาเย็น เจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่ไม่สนใจไยดีกับคนหรือสิ่งรอบข้าง
ประสาทเสีย [V] be irritated, See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic, Syn. หงุดหงิด, Example: ครูประสาทเสียเมื่อเด็กส่งเสียงร้องไห้กระจองงองแง
ผะอืดผะอม    [V] feel nauseated, See also: suffer from nausea, be sick, retch, feel like vomiting, be disgusting, Syn. คลื่นไส้, คลื่นเหียน, พิพักพิพ่วน, พะอืดพะอม, กลืนไม่เข้าคายไม่ออก, Example: หล่อนผะอืดผะอมเมื่อได้กลิ่นทุเรียน
อ่อนระทวย    [V] be feeble, See also: be weary, be tired, be worn out, be exhausted, Syn. ระทวย, สิ้นแรง, Example: ร่างกายของเธออ่อนระทวยลงเมื่อทราบว่าลูกชายสุดที่รักสิ้นลมหายใจแล้ว, Thai definition: อ่อนใจ อ่อนกำลังจนทำอะไรไม่ไหว
เครื่องต้มกาแฟ    [N] coffee maker
เครื่องสูบน้ำ    [N] feed pump
ชามข้าวสุนัข    [N] feeding bowl, See also: dog bowl
ประทังชีวิต    [V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
คอแห้ง    [V] feel dry, See also: be parched, Syn. คอแห้งผาก, Example: ฉันรู้สึกคอแห้งมากหลังจากที่ทานยาแก้แพ้เข้าไปไม่ถึงชั่วโมง, Thai definition: รู้สึกกระหายน้ำ
เครื่องบดกาแฟ    [N] coffee grinder, Example: กองเกษตรวิศวกรรมได้ออกแบบสร้างเครื่องบดกาแฟเพื่อส่งเสริมให้มีการบดกาแฟผงจำหน่ายในระบบอุตสาหกรรม, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้เมล็ดกาแฟแหลกแตกออกเป็นผง
เครื่องปั๊มน้ำ    [N] water pump, See also: feed pump, Syn. เครื่องสูบน้ำ, Example: เครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้น้ำมีแรงดันมากขึ้น
สัมผัส    [V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
คับข้องใจ    [V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
รำคาญใจ    [V] feel annoyed, See also: feel disturbed, feel bothered, Syn. รำคาญ, Ant. พอใจ, สบายใจ, Example: ผมไม่เคยสอบตกให้ทางบ้านเดือดร้อน หรือรำคาญใจ, Thai definition: ไม่พอใจเมื่อถูกกวนใจ
เบาตัว [V] be relaxed, See also: relieve, feel relieved, Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว, Example: ฉันจะรู้สึกเบาตัวมากถ้าได้ออกกำลังกายแล้วได้ไปอบผิวต่อ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาเนื้อเบาตัว [V] feel relaxed, See also: feel relieved, Syn. เบาตัว, สบายตัว, Example: พออาบน้ำเสร็จแล้วค่อยเบาเนื้อเบาตัวหน่อย ไม่อย่างนั้นนอนไม่หลับแน่ๆ, Thai definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
เบาหวิว [V] feel dizzy, See also: feel giddy, Example: เธอรู้สึกเบาหวิวเหมือนจะเป็นลมเมื่อรู้ว่าพ่อล้มละลาย, Thai definition: มีความรู้สึกเหมือนใจจะขาดหรือหวาดอย่างใจหาย
กาแฟเย็น    [N] iced coffee, Ant. กาแฟร้อน, Example: ผมรีบสั่งกาแฟเย็นมาดื่มแล้วรีบออกจากร้านไปโดยเร็ว
กาแฟร้อน    [N] hot coffee, Ant. กาแฟเย็น, Example: ก่อนถึงสะพานหัน คุณนายจะแวะดื่มกาแฟร้อนเจ้าเก่าก่อนทุกครั้ง
ช้อนกาแฟ    [N] coffee spoon, See also: teaspoon, Syn. ช้อนชา, Example: ช้อนกาแฟชุดนี้แกะสลักลายงดงาม, Count unit: คัน
ปวดปัสสาวะ    [V] be impelled to urinate, See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate, Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่, Example: คนไข้กินน้ำมากไปจึงทำให้ปวดปัสสาวะบ่อย
ภูมิใจ    [V] be proud of, See also: feel proud, have a feeling of accomplishment, take pride in, Syn. กระหยิ่มใจ, พึงใจ, ยินดี, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: บทเรียนจากอดีตสอนใจเราให้รักชาติ รักความเป็นไทย และภูมิใจในสิ่งดีงามของชาติ, Thai definition: รู้สึกว่ามีเกียรติยศ
มิตรจิตมิตรใจ    [N] friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
ย่ำเท้า    [V] drag the feet, Syn. อยู่กับที่, ไม่พัฒนา, ไม่ก้าวหน้า, Example: การพัฒนาประเทศนั้นเราจะมัวย่ำเท้าอยู่ไม่ได้
ยืน    [V] stand, See also: be on one's feet, Syn. ยืนขึ้น, Ant. นั่ง, Example: ประธานาธิบดีถูกลอบยิงขณะยืนปราศรัยกับเหล่าทหาร
ร้านกาแฟ    [N] coffee shop, See also: coffee stall, coffee house, Syn. ร้านขายกาแฟ, ค๊อฟฟี่ช็อป, Example: พอสว่างพวกเราก็เข้าร้านกาแฟ ล้างหน้าล้างตา แล้วก็ไปนมัสการพระพุทธชินราชกันแต่เช้า, Count unit: ร้าน
โล่งใจ [V] be relieved, See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก, Ant. หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก [V] be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
วิกล    [ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์
สงบอารมณ์    [V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
สภากาแฟ    [N] coffeehouse forum, Example: ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่า เรื่องที่ถูกหยิบยกเอามาพูดคุยตามสภากาแฟนั้นเท็จจริงแค่ไหน, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: แหล่งชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในร้านกาแฟหรือแหล่งชุมชน
เสียดาย [V] regret, See also: feel sorry for the loss, Example: โค้ชเสียดายที่นักกีฬาแพ้ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: รู้สึกเสียดาย
แสบ [V] sting, See also: feel (a sharp) pain, be sore, smart, Syn. ปวดแสบปวดร้อน, เจ็บ, Example: ตาเขาแดงก่ำและแสบจนมองไม่ได้, Thai definition: อาการเจ็บอย่างบาดแผลที่ถูกน้ำเกลือราด
หนาว    [V] be cold, See also: feel cold, be cool, be freezing, be frozen, Syn. เย็น, หนาวเย็น, หนาวเหน็บ, เหน็บหนาว, , Ant. ร้อน, Example: ปีนี้อากาศหนาวจัดกว่าทุกปี
หวิว    [V] feel dizzy, See also: be giddy, have a feeling of faintness or giddiness, Example: ผมหวิวๆ เหมือนมีใครมากัดลูกมะนาวทั้งลูกกร้วมใหญ่ๆ ต่อหน้าผม, Thai definition: มีความรู้สึกที่ดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอย่างใจหาย
เหน็ดเหนื่อย [V] be tired, See also: be exhausted, be fatigued, feel weary, Syn. เหนื่อยเหน็ด, เหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า, หมดเรี่ยวหมดแรง, Ant. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: พวกเราเป็นห่วงท่านเจ้าคุณมาก เพราะท่านเหน็ดเหนื่อยมาตลอดหลายวันแล้ว, Thai definition: อ่อนเพลียเพราะทำงาน
รู้สึก    [V] feel, See also: touch, Syn. รู้, Ant. ด้าน, ด้านชา, Example: ข้าพเจ้าทำทุกอย่างที่เคยทำกับเธอ แต่ไม่สามารถทำให้เธอรู้สึกและรับรู้ได้, Thai definition: รู้ด้วยการสัมผัส, เกิดอาการที่รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ
ลูกกวาด    [N] candy, See also: toffee, sweets, Example: ลูกกวาดในขวดโหล 2 ใบนี้มีจำนวนเท่ากัน, Count unit: เม็ด, Thai definition: ของหวานทำด้วยน้ำตาล มีลักษณะแน่นแข็งกลมๆ บางอย่างมีถั่วหรือสิ่งอื่นๆ อยู่ข้างใน ใช้เคี้ยวหรืออมให้ค่อยๆ ละลายไปเอง
วัดชีพจร    [V] take the pulse, See also: feel the pulse, Syn. ตรวจชีพจร, จับชีพจร, Example: หมอใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่ข้อมือเพื่อวัดชีพจรคนไข้, Thai definition: ตรวจสอบอาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายเช่นที่ข้อมือ
ลูกอม    [N] sweets, See also: candy, toffee, Syn. ลูกกวาด, Example: ร้านขนมร้านนี้ขายลูกอมรสต่างๆ มากมาย, Count unit: เม็ด, Thai definition: น้ำตาลทำเป็นก้อนกลมสำหรับอมเป็นของหวาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ค้าง[X] (ārom khāng) EN: unsatisfied ; leftover feelings   
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light   FR: être léger comme l'air
บาทา[n.] (bāthā) EN: foot ; feet   
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เบี้ยประชุม[n. exp.] (bīa prachum) EN: attendance fee   
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble   FR: crevé ; épuisé ; affaibli
ชา [v.] (chā) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted   FR: rester sans réaction ; être engourdi
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo sunak) EN: feeding bowl ; dog bowl   FR: écuelle [f]
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts   FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse   FR: préparer une boisson ; préparer le café
ชงกาแฟ [v. exp.] (chong kāfaē) EN: make coffee ; brew   FR: préparer le café
ช้อนกาแฟ [n. exp.] (chøn-kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
อึดอัด[v.] (eut-at) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied   FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
ฟีดแบ็ค[X] (fītbaek) EN: feedback   
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ห้ามใจ[v.] (hāmjai) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling   FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably   FR: sembler
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with)   FR: sympathiser
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
ห่อเหี่ยว[v.] (høhīo) EN: feel dejected ; be downcast ; be dispirited ; be depressed ; be miserable   FR: se sentir découragé ; être abattu
ห่วงใย[v.] (huangyai) EN: worry ; feel anxious about ; concern about   FR: se préoccuper ; se soucier
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
จักจี้ =จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish   FR: chatouiller
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain   FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūat-rāo) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt   FR: être angoissé
จิตใจ[n.] (jitjai) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts   FR: sentiment [m] ; émotion [f] ; mental [m] ; psychisme [m] ; pensée [f] ; esprit [m] ; impression [f] ; âme [f]
กาแฟ [n.] (kāfaē) EN: coffee   FR: café [m]
กาแฟดำ[n. exp.] (kāfaē dam) EN: black coffee   FR: café noir [m]
กาแฟร้อน[n. exp.] (kāfaē røn) EN: hot coffee   FR: café chaud au lait [m] ; café chaud [m]
กาแฟสำเร็จรูป [n. exp.] (kāfaē samretrūp) EN: instant coffee   FR: café instantané [m]
กาแฟเย็น[n. exp.] (kāfaē yen) EN: iced coffee (with milk and sugar)   FR: café glacé au lait [m] ; café froid [m]
กะละแม[n.] (kalamaē) EN: caramel ; Thai toffee   FR: caramel de riz [m]
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion   FR: désir sexuel [m]
กังวล[v.] (kangwon) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[v.] (kangwonjai) EN: worry ; feel anxious ; be concerned   FR: être anxieux ; être inquiet

CMU English Pronouncing Dictionary
FEE    F IY1
FEES    F IY1 Z
FEED    F IY1 D
FEET    F IY1 T
FEEL    F IY1 L
MCFEE    M AH0 K F IY1
FEESE    F IY1 Z
FEELY    F IY1 L IY0
FEELS    F IY1 L Z
FEEDS    F IY1 D Z
DEFEE    D EH1 F IY0
FEENY    F IY1 N IY0
DURFEE    D ER1 F IY0
DUNFEE    D AH1 N F IY2
DUFFEE    D AH1 F IY0
FEEBIS    F IY1 B AH0 S
FEEBLE    F IY1 B AH0 L
FEEBLY    F IY1 B L IY0
FEENEY    F IY1 N IY0
FEEDER    F IY1 D ER0
FEELER    F IY1 L ER0
FEEHAN    F IY1 AH0 N
CHAFEE    CH AE1 F IY0
DIFFEE    D IH1 F IY0
TOFFEE    T AA1 F IY0
CAFFEE    K AE1 F IY0
CALFEE    K AE1 L F IY0
FEELEY    F IY1 L IY0
MCAFEE    M AH0 K AE1 F IY2
CHAFEE    CH EY1 F IY0
MCAFEE    M AE1 K AH0 F IY2
COFFEE    K AA1 F IY0
JAFFEE    JH AE1 F IY0
CUFFEE    K AH1 F IY0
FEEZOR    F IY1 Z ER0
FEESER    F IY1 Z ER0
MENIFEE    M EH1 N AH0 F IY2
FEELERS    F IY1 L ER0 Z
MENEFEE    M EH1 N AH0 F IY0
MCFEELY    M AH0 K F IY1 L IY0
FEELIN'    F IY1 L AH0 N
FEELING    F IY1 L IH0 NG
MCAFFEE    M AH0 K AE1 F IY2
GRIFFEE    G R IH1 F IY0
MCAFFEE    M AE1 K AH0 F IY0
FEEDLOT    F IY1 D L AA2 T
CHAFFEE    CH AE1 F IY0
COFFEES    K AO1 F IY0 Z
FEEDERS    F IY1 D ER0 Z
FEEDING    F IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fee    (v) (f ii1)
feed    (v) (f ii1 d)
feel    (v) (f ii1 l)
fees    (v) (f ii1 z)
feet    (n) (f ii1 t)
feeds    (v) (f ii1 d z)
feels    (v) (f ii1 l z)
coffee    (n) (k o1 f ii)
feeble    (j) (f ii1 b l)
feebly    (a) (f ii1 b l ii)
feeder    (n) (f ii1 d @ r)
feeing    (v) (f ii1 i ng)
feeler    (n) (f ii1 l @ r)
toffee    (n) (t o1 f ii)
coffees    (n) (k o1 f i z)
feebler    (j) (f ii1 b l @ r)
feeders    (n) (f ii1 d @ z)
feeding    (v) (f ii1 d i ng)
feelers    (n) (f ii1 l @ z)
feeling    (v) (f ii1 l i ng)
toffees    (n) (t o1 f i z)
enfeeble    (v) (i1 n f ii1 b l)
feeblest    (j) (f ii1 b l i s t)
feedback    (n) (f ii1 d b a k)
feelings    (n) (f ii1 l i ng z)
forefeet    (n) (f oo1 f ii t)
overfeed    (v) (ou2 v @ f ii1 d)
enfeebled    (v) (i1 n f ii1 b l d)
enfeebles    (v) (i1 n f ii1 b l z)
feelingly    (a) (f ii1 l i ng l ii)
overfeeds    (v) (ou2 v @ f ii1 d z)
splayfeet    (n) (s p l ei1 f ii t)
spoonfeed    (v) (s p uu1 n f ii d)
unfeeling    (j) (uh1 n f ii1 l i ng)
breastfeed    (v) (b r e1 s t f ii d)
enfeebling    (v) (i1 n f ii1 b l i ng)
feebleness    (n) (f ii1 b l n @ s)
force-feed    (v) - (f oo1 s - f ii d)
spoonfeeds    (v) (s p uu1 n f ii d z)
breastfeeds    (v) (b r e1 s t f ii d z)
chickenfeed    (n) (ch i1 k i n f ii d)
coffee-mill    (n) - (k o1 f i - m i l)
crow's-feet    (n) - (k r ou1 z - f ii t)
force-feeds    (v) - (f oo1 s - f ii d z)
overfeeding    (v) (ou2 v @ f ii1 d i ng)
unfeelingly    (a) (uh1 n f ii1 l i ng l ii)
coffee-house    (n) - (k o1 f i - h au s)
coffee-mills    (n) - (k o1 f i - m i l z)
coffee-stall    (n) - (k o1 f i - s t oo l)
entrance-fee    (n) - (e1 n t r @ n s - f ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
傷む[いたむ, itamu] Thai: เจ็บ English: to feel pain
思う[おもう, omou] Thai: รู้สึก English: to feel
傷付ける[きずつける, kizutsukeru] Thai: ทำให้เจ็บใจ English: to hurt someones feelings
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
沈む[しずむ, shizumu] Thai: หดหู่ English: to feel depressed
痛む[いたむ, itamu] Thai: รู้สึกเจ็บปวด English: to feel a pain
催す[もようす, moyousu] Thai: ทำให้เกิดอารมณ์ผันแปร English: to feel sick
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
伸び伸び[のびのび, nobinobi] Thai: สบาย ๆ English: feeling at ease (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaffee(n) |der, pl. Kaffees| กาแฟ
Kaffeepulver(n) |das, pl. Kaffeepulver| กาแฟผง
Kaffeebohne(n) |die, pl. Bohnen| เมล็ดกาแฟ
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Übelkeit {f}; Nausea {f} [med.]feeling of sickness; sick feeling; nausea [Add to Longdo]
Feensturmvogel {m} [ornith.]Fairy Prion [Add to Longdo]
Feenseeschwalbe {f} [ornith.]White Tern [Add to Longdo]
Feenliest [ornith.]Aru Paradise Kingfisher [Add to Longdo]
Kobaltfeenvogel {m} [ornith.]Black-mantled Fairy Bluebird [Add to Longdo]
Türkisfeenvogel {m} [ornith.]Blue-backed Fairy Bluebird [Add to Longdo]
Feenblauschnäpper {m} [ornith.]Small Niltava [Add to Longdo]
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater [Add to Longdo]
Feenwaldsänger {m} [ornith.]Grey & Gold Warbler [Add to Longdo]
Feenastrild {m} [ornith.]Red-rumped Waxbill [Add to Longdo]
Fisch {m} [zool.] | Fische {pl} | weder Fisch noch Fleisch | die Fische füttern (Seekranker) [ugs.]fish | fish; fishes | neither fish nor fowl | to feed the fishes [Add to Longdo]
Königsfeenbarsch {m} (Gramma loreto) [zool.]royal gramma [Add to Longdo]
Abschöpfen {n} (eines Grönlandwals) bei der Nahrungsaufnahme [zool.]skimming (of a bowhead whale) during feeding [Add to Longdo]
Nahrungsaufnahme {f} durch Ansaugen [zool.]suction feeding [Add to Longdo]
Nahrungsaufnahme {f} durch Herausfiltern (bei Bartenwalen) [zool.]filter feeding (of baleen whales) [Add to Longdo]
Schlucken {n} (eines Wals) bei der Nahrungsaufnahme [zool.]gulping (of a whale) during feeding [Add to Longdo]
Abschwächen {m} des Lenkgefühlslightness of steering feel [Add to Longdo]
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel [Add to Longdo]
Lenkgefühl {n}steering feel [Add to Longdo]
Fuß (Längenmaß)f, ft, ft. : foot, feet [Add to Longdo]
Abfallgebühren {pl}waste collection fees [Add to Longdo]
Abgangsfeld {n}outgoing feeder panel [Add to Longdo]
Ablösesumme {f}transfer fee [Add to Longdo]
Abschlussgebühr {f}acquisition fee [Add to Longdo]
Anfänger {m}tenderfeet [Add to Longdo]
Anmeldegebühr {f}registration fee; application fee; filing fee [Add to Longdo]
Anschlussgleis {n}feeder track [Add to Longdo]
Anschlussklemme {f}feeder clip; terminal; connecting terminal [Add to Longdo]
Anschlusslinie {f}feeder line [Add to Longdo]
Anwaltsgebühren {pl}attorney fees [Add to Longdo]
Aufnahmegebühr {f} | Aufnahmegebühren {pl}admission fee | admission fees [Add to Longdo]
Aufnahmeplatte {f}feeder plate [Add to Longdo]
Aufrechterhaltungsgebühr {f}maintenance fee [Add to Longdo]
Augenfältchen {pl}crow's feet [Add to Longdo]
Ausbildungsgebühr {f}training fee [Add to Longdo]
industrielles Ausgangsmaterialindustrial feedstock [Add to Longdo]
Ausländerfeindlichkeit {f}anti-alien feeling [Add to Longdo]
Autobahnzubringer {n}; Zubringerstraße {f}; Zubringer {m}freeway feeder road; feeder road [Add to Longdo]
Bahneinführung {f}web feeding [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr {f}; Bearbeitungsentgelt {n}arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
Beförderungsentgelt {n}delivery fee [Add to Longdo]
Belehnter {m}feoffee [Add to Longdo]
Beschickung {f}feed [Add to Longdo]
Bewässerungsgraben {m} | Bewässerungsgräben {pl}feeder | feeders [Add to Longdo]
Bewertungsgebühr {f}appraisal fee [Add to Longdo]
Biofeedback {n}biofeedback [Add to Longdo]
Blattvorschub {m}bill feet [Add to Longdo]
Blattvorschub {m}sheet feed [Add to Longdo]
Börseneinführungskosten {pl}stock exchange admission fee [Add to Longdo]
Bohnenkaffee {m}pure coffee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NHK受信料[エヌエッチケーじゅしんりょう, enuecchike-jushinryou] (n) (See NHK) NHK fees [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
いい感じ;良い感じ[いいかんじ, iikanji] (n) pleasant feeling; good vibes [Add to Longdo]
いい気持ち;いい気持[いいきもち, iikimochi] (n,adj-no) good feeling [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
お腹を空かす;お腹をすかす[おなかをすかす, onakawosukasu] (exp,v5s) (See お腹を空かせる) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
お腹を空かせる[おなかをすかせる, onakawosukaseru] (exp,v1) to feel hungry; to get hungry [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P) [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P) [Add to Longdo]
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
きしょい;キショイ[, kishoi ; kishoi] (adj-f) (sl) (See 気色悪い) feel sick; (something is) weird [Add to Longdo]
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
ぎくっと[, gikutto] (adv-to) (1) (See ぎくり) (with a) start; (vs) (2) to feel shocked [Add to Longdo]
くさくさ[, kusakusa] (adv,n,vs) (on-mim) feeling depressed [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[, kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
くらっと[, kuratto] (adv) (1) (on-mim) (See くらくら) dizzyingly; (vs) (2) to feel dizzy [Add to Longdo]
この先の心持ち[このさきのこころもち, konosakinokokoromochi] (exp) feelings from this point on [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
ざらざら[, zarazara] (adj-na,adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) feeling rough; (P) [Add to Longdo]
ざらつく;ザラつく[, zaratsuku ; zara tsuku] (v5k,vi) (See ざらざら) to be rough feeling [Add to Longdo]
したい気がする[したいきがする, shitaikigasuru] (exp,vs-i) (See 気がする) to feel like doing [Add to Longdo]
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (n) what one has a mind to do; what one feels like (doing); being so minded; (with) that in mind [Add to Longdo]
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
だらける[, darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
てれながら[, terenagara] (n) feeling awkward [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
と言うことだ[ということだ, toiukotoda] (exp) (1) (indicates hearsay) I've heard that ...; rumour has it that ...; (2) (expresses conjecture about another person's feelings or mindset) it appears as if ... [Add to Longdo]
どきっと(P);どきんと[, dokitto (P); dokinto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling a shock; startling; (P) [Add to Longdo]
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled [Add to Longdo]
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一吐为快[yī tǔ wéi kuài, ㄧ ㄊㄨˇ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] feeling relief after the task is done [Add to Longdo]
丁字步[dīng zì bù, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄅㄨˋ, ] T-step (basic dance position, with the feet forming a T shape) [Add to Longdo]
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] ten feet [Add to Longdo]
不好受[bù hǎo shòu, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄕㄡˋ, ] (sth) feels bad [Add to Longdo]
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, ] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth) [Add to Longdo]
不屑[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] to disdain to do sth; to think sth not worth doing; to feel it beneath one's dignity [Add to Longdo]
不得劲[bù dé jìn, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] awkward; unhandy; be indisposed; not feel well [Add to Longdo]
不快[bù kuài, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, ] be unhappy; be displeased; be in low spirits; be indisposed; feel under the weather; be out of sorts [Add to Longdo]
不耻下问[bù chǐ xià wèn, ㄅㄨˋ ㄔˇ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˋ, / ] not feel ashamed to ask and learn from one's subordinates [Add to Longdo]
不是味儿[bù shì wèi er, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄨㄟˋ ㄦ˙, / ] not the right flavor; not quite right; a bit off; fishy; queer; amiss; feel bad; be upset [Add to Longdo]
不自在[bù zì zai, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄗㄞ˙, ] uneasiness; feel uncomfortable [Add to Longdo]
不舒服[bù shū fu, ㄅㄨˋ ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] unwell; feeling ill; to feel uncomfortable; uneasy [Add to Longdo]
不过意[bù guò yì, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄧˋ, / ] be sorry; feel apologetic [Add to Longdo]
不露声色[bù lù shēng sè, ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] not show one's feeling or intentions [Add to Longdo]
乘兴[chéng xìng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] while in high spirits; feeling upbeat; on an impulse [Add to Longdo]
人心[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] popular feeling; the will of the people [Add to Longdo]
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc) [Add to Longdo]
保险费[bǎo xiǎn fèi, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] insurance fee [Add to Longdo]
备料[bèi liào, ㄅㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] get the materials ready; prepare feed (for livestock) [Add to Longdo]
[yòng, ㄩㄥˋ, / ] commission (for middleman); brokerage fee [Add to Longdo]
传情[chuán qíng, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] to pass on amorous feelings; to send one's love to sb [Add to Longdo]
传感[chuán gǎn, ㄔㄨㄢˊ ㄍㄢˇ, / ] to pass on feelings; telepathy [Add to Longdo]
传球[chuán qiú, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] pass (in soccer); to feed (ball) [Add to Longdo]
傻乎乎[shǎ hū hū, ㄕㄚˇ ㄏㄨ ㄏㄨ, ] feeble-minded; dim-witted [Add to Longdo]
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, / ] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively [Add to Longdo]
[wù, ˋ, ] surname Wu; cut off the feet; rising to a height; towering; bald [Add to Longdo]
内疚[nèi jiù, ㄋㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] a guilty conscience; to feel a twinge of guilt [Add to Longdo]
八字步[bā zì bù, ㄅㄚ ㄗˋ ㄅㄨˋ, ] step with feet splayed outwards [Add to Longdo]
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, / ] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day [Add to Longdo]
冷酷[lěng kù, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ, ] grim; unfeeling; callous [Add to Longdo]
冷酷无情[lěng kù wú qíng, ㄌㄥˇ ㄎㄨˋ ˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] cold-hearted; unfeeling; callous [Add to Longdo]
切脉[qiè mài, ㄑㄧㄝˋ ㄇㄞˋ, / ] to feel sb's pulse [Add to Longdo]
切诊[qiè zhěn, ㄑㄧㄝˋ ㄓㄣˇ, / ] to feel sb's pulse and body as part of a medical examination [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] cut off the feet as punishment [Add to Longdo]
削足适履[xuē zú shì lǚ, ㄒㄩㄝ ㄗㄨˊ ㄕˋ ㄌㄩˇ, / ] to cut the feet to fit the shoes (成语 saw); to force sth to fit (as to a Procrustean bed); impractical or inelegant solution [Add to Longdo]
动物性饲料[dòng wù xìng sì liào, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] animal feed [Add to Longdo]
汇水[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] remittance fee [Add to Longdo]
汇费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] remittance fee [Add to Longdo]
卡布奇诺[kǎ bù qí nuò, ㄎㄚˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] cappuccino (coffee) [Add to Longdo]
友情[yǒu qíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧㄥˊ, ] friendly feelings; friendship [Add to Longdo]
反馈[fǎn kuì, ㄈㄢˇ ㄎㄨㄟˋ, / ] to send back information; feedback [Add to Longdo]
口感[kǒu gǎn, ㄎㄡˇ ㄍㄢˇ, ] mouthfeel; texture (of food) [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth) [Add to Longdo]
吃不下[chī bu xià, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄒㄧㄚˋ, ] not feel like eating; be unable to eat any more [Add to Longdo]
吃食[chī shí, ㄔ ㄕˊ, ] to eat; to feed [Add to Longdo]
合脚[hé jiǎo, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] fitting one's feet (of shoes or socks) [Add to Longdo]
[kā, ㄎㄚ, ] coffee [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi, ㄎㄚ ㄈㄟ, ] coffee [Add to Longdo]
咖啡室[kā fēi shì, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄕˋ, ] coffee shop [Add to Longdo]
咖啡店[kā fēi diàn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄧㄢˋ, ] café; coffeeshop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee [Add to Longdo]
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed [Add to Longdo]
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed [Add to Longdo]
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
ピンフィード[ぴんふぃーど, pinfi-do] pin feed [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF) [Add to Longdo]
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed [Add to Longdo]
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed [Add to Longdo]
ラインフィード[らいんふぃーど, rainfi-do] line feed [Add to Longdo]
ルック&フィール[るっく & ふぃーる, rukku & fi-ru] look & feel [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
外観と感触[がいかんとかんしょく, gaikantokanshoku] look & feel [Add to Longdo]
帰還[きかん, kikan] feedback, return [Add to Longdo]
給送[きゅうそう, kyuusou] feed [Add to Longdo]
給電線[きゅうでんせん, kyuudensen] feeder [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track [Add to Longdo]
繰出し孔ピッチ[くりだしこうピッチ, kuridashikou picchi] feed pitch [Add to Longdo]
紙送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]
書式送り[しょしきおくり, shoshikiokuri] form feed (FF) [Add to Longdo]
接続料[せつぞくりょう, setsuzokuryou] connection fee, connection charge [Add to Longdo]
接続料金[せつぞくりょうきん, setsuzokuryoukin] connection charge, connection fee [Add to Longdo]
送り孔[おくりこう, okurikou] feed hole [Add to Longdo]
送り込み[おくりこみ, okurikomi] feed [Add to Longdo]
通信料金[つうしんりょうきん, tsuushinryoukin] communication fees, charges [Add to Longdo]
電話料金[でんわりょうきん, denwaryoukin] telephone fee, telephone service charge [Add to Longdo]
頁送り[ページおくり, pe-ji okuri] form feed (FF) [Add to Longdo]
摩擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] friction feed [Add to Longdo]
用紙送り[ようしおくり, youshiokuri] form feed [Add to Longdo]
連続用紙[れんぞくようし, renzokuyoushi] continuous-feed paper, fan-fold paper [Add to Longdo]
ニュースフィード[にゅーすふぃーど, nyu-sufi-do] newsfeed [Add to Longdo]
フィードフォワード[ふぃーどふぉわーど, fi-dofowa-do] feedforward [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
仙女[せんにょ, sennyo] -Fee, -Elfe, Nymphe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top