Search result for

feathered

(25 entries)
(0.0351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feathered-, *feathered*, feather, feathere
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
featheredge[N] ขอบที่คม, See also: ขอบที่บางมาก
featheredge[VT] ทำขอบให้บาง, See also: ลับขอบให้บาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Giddy-up, feathered horse!เอ้าเร็วหน่อย เจ้ามาขนฟู Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
'Cause you tarred and feathered me.เพราะคุณนั่นแหล่ะ ทำให้ผมถูกสาดสีและแปะขน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And your minstrel, Courtney, is to be tarred and feathered for unlawful association with a deviant.และคอร์ทนีย์ นักขับลำนำของพระองค์ จะต้องถูกทรมาน เพราะมีความเกี่ยวข้องที่ไม่เหมาะสม กับผู้มีจิตวิปริตทางเพศ Your Highness (2011)
Purgatory, my fine feathered friend. Purgatory. Just think about it.บ่อน้ำมันของดวงวิญญาณ ที่มีเขี้ยวเล็บทุกดวง แบบว่า... The Man Who Would Be King (2011)
When you do meet our enemy... kick his feathered ass.พอเจอศัตรูของเรา.. อัดเขาให้ด้วย Into the Dark (2012)
I want Brittany and I to meet Q'uq'umatz, the feathered snake god, together.ครับ ผมต้องการให้ผมกับบริททานี่ ได้พบกับ Q'uq'umatz เทพพระเจ้างูขนด้วยกัน Glee, Actually (2012)
But, before he was sent back to jail, he was memorably tarred and feathered.แต่ก่อนที่เขาจะถูกส่งกลับไปยังคุก เขาได้รับการจดจำน้ำมันดินและขน นก Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
Rest up, my feathered friend.พักก่อนเถอะ, เพื่อนยาก Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
He needs to be tarred and feathered, not done business with.เขาควรจะถูกลงโทษอย่างสาสม ไม่ใช่ร่วมทำธุรกิจด้วย Live by Night (2016)
The Count will have us tarred and feathered.ท่านเคานต์จะต้องจับเราไปเฆี่ยนแน่ Mannequin: On the Move (1991)
- Wore a feathered hat- สวมหมวกขนนก Anastasia (1997)
Feathered Friends Tournament....Feathered Friends Tournament. Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
featheredThe feathered balls you hit with a battledore are the seeds of a large tree called 'soapberry'.

CMU English Pronouncing Dictionary
FEATHERED    F EH1 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feathered    (v) (f e1 dh @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
羽毛恐竜[うもうきょうりゅう, umoukyouryuu] (n) feathered dinosaurs [Add to Longdo]
天の羽衣[あまのはごろも, amanohagoromo] (n) angel's feathered robe [Add to Longdo]
白鳥[はくちょう(P);しろとり;しらとり, hakuchou (P); shirotori ; shiratori] (n) (1) swan (Cygnus Bechstein, Cygnus ssp.); (2) white-feathered bird; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽冠[yǔ guān, ㄩˇ ㄍㄨㄢ, ] feathered crest (of bird) [Add to Longdo]
身披羽毛[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feathered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feather \Feath"er\, v. t. [imp. & p. p. {Feathered}; p. pr. &
   vb. n. {Feathering.}]
   1. To furnish with a feather or feathers, as an arrow or a
    cap.
    [1913 Webster]
 
       An eagle had the ill hap to be struck with an arrow
       feathered from her own wing.     --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To adorn, as with feathers; to fringe.
    [1913 Webster]
 
       A few birches and oaks still feathered the narrow
       ravines.               --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To render light as a feather; to give wings to.[R.]
    [1913 Webster]
 
       The Polonian story perhaps may feather some tedious
       hours.                --Loveday.
    [1913 Webster]
 
   4. To enrich; to exalt; to benefit.
    [1913 Webster]
 
       They stuck not to say that the king cared not to
       plume his nobility and people to feather himself.
                          --Bacon.
    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To tread, as a cock. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To feather one's nest}, to provide for one's self especially
    from property belonging to another, confided to one's
    care; -- an expression taken from the practice of birds
    which collect feathers for the lining of their nests.
 
   {To feather an oar} (Naut), to turn it when it leaves the
    water so that the blade will be horizontal and offer the
    least resistance to air while reaching for another stroke.
    
 
   {To tar and feather a person}, to smear him with tar and
    cover him with feathers, as a punishment or an indignity.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feathered \Feath"ered\, a.
   1. Clothed, covered, or fitted with (or as with) feathers or
    wings; as, a feathered animal; a feathered arrow.
    [1913 Webster]
 
       Rise from the ground like feathered Mercury. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Nonsense feathered with soft and delicate phrases
       and pointed with pathetic accent.   --Dr. J.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Furnished with anything featherlike; ornamented; fringed;
    as, land feathered with trees.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Having a fringe of feathers, as the legs of
    certian birds; or of hairs, as the legs of a setter dog.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) Having feathers; -- said of an arrow, when the
    feathers are of a tincture different from that of the
    shaft.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feathered
   adj 1: adorned with feathers or plumes [syn: {feathery},
       {feathered}, {plumy}]
   2: having or covered with feathers; "our feathered friends"
     [ant: {featherless}, {unfeathered}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top