ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fauntleroy

F AO1 N T L ER0 OY2   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fauntleroy-, *fauntleroy*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shoot on sight. Fauntleroy Hotel.โรงแรม Fauntleroy ดาวน์ทาวน์ Just Business (2008)
So, uh, have you seen Blair and lord fauntleroy recently?แล้ว.. ช่วงนี้นายได้เจอแบลร์กับท่านชายนั่นมั้ย? The Dark Night (2008)
Little Lord Fauntleroy in there?โอ้ว เทพเจ้าหัวเราะเยาะ ท่านอยู่ที่ไหน? Frost/Nixon (2008)
Aw, look at Little Lord Fauntleroy, writing sorrowful sonnets in your head to that little nightingale bitch.โอ้ ดูท่านลอร์ดฟอนเทิลรอยสิ กำลังนึกเขียนกลอนเศร้าๆ ให้นกไนติงเกลแพศยานั้น Rubber Man (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUNTLEROY    F AO1 N T L ER0 OY2

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Fauntleroy
      n 1: an excessively polite and well-dressed boy [syn:
           {Fauntleroy}, {Little Lord Fauntleroy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top