ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faunce

F AO1 N S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faunce-, *faunce*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา faunce มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *faunce*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, what do you know... old Meathead Fauncewater.Na, so was... das ist der alte Schafskopf Fauncewater. 101 Dalmatians (1961)
Now, for our last contestant this evening, meet Mr Percival Fauncewater.Nun zu unserem letzten Kandidaten heute Abend, Mr. Percival Fauncewater. 101 Dalmatians (1961)
Mr Fauncewater, could your crime be classified as larceny?Mr. Fauncewater, könnte man Ihr Verbrechen als Diebstahl einstufen? 101 Dalmatians (1961)
Mr Fauncewater is a burglar by trade, but in this case, his crime was not burglary.Herr Fauncewater ist Berufseinbrecher, aber in diesem Fall handelt es sich nicht um Einbruch. 101 Dalmatians (1961)
Would it be possible for Mr Fauncewater to come back next week?Wäre es Mr. Fauncewater möglich, nächste Woche wiederzukommen? 101 Dalmatians (1961)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAUNCE    F AO1 N S

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top