Search result for

fang

(84 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fang-, *fang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fang[N] เขี้ยวสัตว์, See also: เขี้ยว, สิ่งที่เหมือนเขี้ยว, Syn. prong, tusk, tooth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fang(แฟง) n. เขี้ยว,รากฟัน,ส่วนที่คล้ายเขี้ยว., See also: fanged adj.
newfangled(นิว'แฟง'เกิลดฺ) adj. เป็นชนิดใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่,ชอบของใหม่,ชอบแฟชั่นใหม่., See also: newfangledness n.
old-fangeld(โอลด'แฟงเกิลดฺ) adj. โบราณ,ล้าสมัย

English-Thai: Nontri Dictionary
fang(n) เขี้ยว,รากฟัน
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yamucha's Wolf Fang Fist!ก่อนอื่น... ท่าของหยำฉา "หมัดพายุเขี้ยวหมาป่า!" Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Compared to Fangtasia, this blows.ที่นี่ไร้รสนิยม ดาวรับไม่ได้ Nothing But the Blood (2009)
I thought those fangs were gonna come out any second.ฉันนึกว่าจะมีแวมไพร์กระโจนมากัดเราแล้วนะเนี่ย Nothing But the Blood (2009)
Die, fangers!ไปตายซะ อีพวกเขี้ยว! Keep This Party Going (2009)
Taking her cross state lines is a far cry from taking her to Fangtasia for the evening.มันคนระเรื่องเลย ระหว่างพาเธอข้ามเขตรัฐ กับพาเธอไปที่แฟงเทเชียในตอนกลางคืน Keep This Party Going (2009)
Die, fangers!ตายซะไอ้ผีดูดเลือด! Keep This Party Going (2009)
Now, is it my fault my fangs come out when I get turned on?แล้วมันเป็นความผิดของฉันรึไง ที่เขี้ยวจะงอกออกมาเวลาที่มีอารมณ์น่ะ Shake and Fingerpop (2009)
But if you shoot a Fanger straight in the heart with a wooden bullet, you are staking him right there.แต่ถ้าคุณจะยิงพวกมีเขี้ยวนั่นละก็ ต้องทะลุที่หัวใจ ด้วยกระสุนไม้ คุณฆ่ามันตรงนี้ Shake and Fingerpop (2009)
Well, she's no fan of the fang.ก้อ เธอไม่ได้โปรดปรานเจ้าเขี้ยวนี่ Scratches (2009)
I mean, I have fangs,ฉันหมายถึง ฉันมีเขี้ยว Scratches (2009)
Come on, let's haul your butt outside, you pansy fangbanger.เร็วเข้า ลากก้นของแกออกมาข้างนอกได้แล้ว ไอ้แฟงแบงเกอร์ตุ๊ดเอ๊ย Never Let Me Go (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขี้ยว[N] fang, See also: canine tooth, Example: อย่ากลัวหมาตัวนี้เลยเพราะเขี้ยวมันหักแล้ว, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันแหลมคมสำหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยู่ระหว่างฟันหน้ากับกราม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขี้ยว[n.] (khīo) EN: fang ; canine tooth   FR: croc [m] ; canine [f]
โคลน[n.] (khlōn) EN: mud ; mire ; slush   FR: boue [f] ; gadoue [f] ; fange [f] ; bourbe [m] ; vase [f]
หล่ม[n.] (lom) EN: mire ; bog ; puddle ; quagmire ; mudhole : morass   FR: bourbier [m] ; fange [f]
สมัยใหม่[adj.] (samaimai) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled   FR: moderne ; actuel ; contemporain

CMU English Pronouncing Dictionary
FANG    F AE1 NG
FANGS    F AE1 NG Z
FANGER    F AE1 NG ER0
FANGLE    F AE1 NG G AH0 L
FANGUY    F AH0 NG G W IY1
FANGLED    F AE1 NG G AH0 L D
FANGMAN    F AE1 NG M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fang    (n) (f a1 ng)
fangs    (n) (f a1 ng z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
in Empfang nehmen(phrase) ต้อนรับ รับ, See also: empfangen, annehmen, entgegennehmen
umfangreich(adj) ครอบคลุม, กว้างใหญ่
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Empfänger(n) |der, pl. Empfänger| ผู้รับ, See also: A. Absender,
aus dem Gefängnis entlassenไล่ออกจากคุก, พ้นโทษ, See also: Related: entlassen
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, See also: S. Aufnahme

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fang {m}catch [Add to Longdo]
Fang {m}capture [Add to Longdo]
Fang {m}; Fischzug {m}haul [Add to Longdo]
Fang {m} (Vogelkralle)claw [Add to Longdo]
Fang {m}; Fangzahn {m}fang [Add to Longdo]
Fangarm {m}tentacle [Add to Longdo]
Fangbereich {m}catch range [Add to Longdo]
Fangeinrichtung {f} [electr.]air terminal [Add to Longdo]
Fangfrage {f}trick question; catch question [Add to Longdo]
Fangopackung {f}; Schlammpackung {f} [med.]mud pack [Add to Longdo]
Fangprämie {f}; Abschussprämie {f}bounty [Add to Longdo]
Fangspitze {f}lightning spike [Add to Longdo]
Fangstange {f}lightning rod [Add to Longdo]
Vampirzahn {m}fang (of a vampire) [Add to Longdo]
fangen; auffangen; fassen; erwischen; erhaschen | fangend; auffangend; fassend; erwischend; erhaschend | gefangen; aufgefangen; gefasst; erwischt; erhascht | du fängst | er/sie fängt | ich/er/sie fing | er/sie hat/hatte gefangento catch {caught; caught} | catching | caught | you catch | he/she catches | I/he/she caught | he/she has/had caught [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きば, kiba] (n) tusk; fang [Add to Longdo]
牙をとぐ;牙を研ぐ[きばをとぐ, kibawotogu] (exp,v5g) to sharpen one's fangs [Add to Longdo]
牙龍;牙竜[がりゅう, garyuu] (n) dragon's fang [Add to Longdo]
鬼金目[おにきんめ;オニキンメ, onikinme ; onikinme] (n) (uk) common fangtooth (Anoplogaster cornuta) [Add to Longdo]
鬼歯[おにば, oniba] (n) protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]
歯の根[はのね, hanone] (n) root of a tooth; fang [Add to Longdo]
歯根[しこん, shikon] (n,adj-no) root of a tooth; fang [Add to Longdo]
添い歯[そいば, soiba] (n) (See 八重歯・やえば) double tooth; protruding tooth (like a fang) [Add to Longdo]
毒牙[どくが, dokuga] (n) poison fang; vicious way; evil power [Add to Longdo]
八重歯[やえば, yaeba] (n) double tooth; protruding tooth (like a fang); high canine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿] to imitate; to copy [Add to Longdo]
仿效[fǎng xiào, ㄈㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, 仿 / 仿] to copy; to imitate [Add to Longdo]
仿冒[fǎng mào, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ, 仿] to counterfeit; fake [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods [Add to Longdo]
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style [Add to Longdo]
仿如[fǎng rú, ㄈㄤˇ ㄖㄨˊ, 仿] like, similar to, as if [Add to Longdo]
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font [Add to Longdo]
仿照[fǎng zhào, ㄈㄤˇ ㄓㄠˋ, 仿] to imitate [Add to Longdo]
仿生学[fǎng shēng xué, ㄈㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, 仿 / 仿] bionics; bionicist [Add to Longdo]
仿真[fǎng zhēn, ㄈㄤˇ ㄓㄣ, 仿] to emulate; emulation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕らえる[とらえる, toraeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕る[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
漁場[ぎょじょう, gyojou] Fanggrund, Fischgruende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fang \Fang\ (f[a^]ng), v. t. [OE. fangen, fongen, fon (g orig.
   only in p. p. and imp. tense), AS. f[=o]n; akin to D. vangen,
   OHG. f[=a]han, G. fahen, fangen, Icel. f[=a], Sw. f[*a],
   f[*a]nga, Dan. fange, faae, Goth. fahan, and prob. to E.
   fair, peace, pact. Cf. {Fair}, a.]
   1. To catch; to seize, as with the teeth; to lay hold of; to
    gripe; to clutch. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He's in the law's clutches; you see he's fanged.
                          --J. Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. To enable to catch or tear; to furnish with fangs.
    "Chariots fanged with scythes." --Philips.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fang \Fang\, n. [From {Fang}, v. t.; cf. AS. fang a taking,
   booty, G. fang.]
   1. (Zool.) The tusk of an animal, by which the prey is seized
    and held or torn; a long pointed tooth; esp., one of the
    usually erectile, venomous teeth of serpents. Also, one of
    the falcers of a spider.
    [1913 Webster]
 
       Since I am a dog, beware my fangs.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Any shoot or other thing by which hold is taken.
    [1913 Webster]
 
       The protuberant fangs of the yucca.  --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) The root, or one of the branches of the root, of a
    tooth. See {Tooth}.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mining) A niche in the side of an adit or shaft, for an
    air course. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.) A projecting tooth or prong, as in a part of a
    lock, or the plate of a belt clamp, or the end of a tool,
    as a chisel, where it enters the handle.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.)
    (a) The valve of a pump box.
    (b) A bend or loop of a rope.
      [1913 Webster]
 
   {In a fang}, fast entangled.
 
   {To lose the fang}, said of a pump when the water has gone
    out; hence:
 
   {To fang a pump}, to supply it with the water necessary to
    make it operate. [Scot.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fang
   n 1: a Bantu language spoken in Cameroon
   2: an appendage of insects that is capable of injecting venom;
     usually evolved from the legs
   3: canine tooth of a carnivorous animal; used to seize and tear
     its prey
   4: hollow or grooved tooth of a venomous snake; used to inject
     its poison

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fang [faŋ] (n) , s.(m )
   catch; fang; haul
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top