Search result for

falls

(60 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falls-, *falls*, fall
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fallsพลัดตกหกล้ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If his marriage falls apart,ถ้าชีวิตแต่งงานเค้าพังลงไป Adverse Events (2008)
Everything falls apart in the end.ทุกสิ่งย้อนกลับในตอนท้าย The Itch (2008)
The law stands or this Kingdom falls.กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ ไม่เช่นนั้นเราล่มสลาย To Kill the King (2008)
Night falls quick in the jungle, kid.ป่าน่ะมืดเร็วนะไอ้หนู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
To take his strength and use it against him until he finally falls or quits.ใช้ความแข็งแกร่งของมัน ต้านพลังมันเอง จนกว่ามันจะล้ม หรือยอมแพ้ Kung Fu Panda (2008)
Niagara Falls is amazing.น้ำตกไนแองการ่านี่น่าทึ่งจริงๆ The Love Guru (2008)
Oh. No, it's okay. It falls off, like, every time we open the door.โอ้, ไม่เป็นไรค่ะ มันหลุดทุกครั้งที่เปิดประตู The House Bunny (2008)
I bet the house that falls on you is gonna be a sexy house.ฉันพนันได้เลยว่า บ้านกำลังจะถล่มลงมาที่เธอ มันต้องเป็นบ้านที่เซ็กซี่มากๆ The House Bunny (2008)
"When the fort falls Annihilation follows"\" เมื่อป้อมถูกทำลาย จะเป็นแบบนี้ \" Three Kingdoms (2008)
Just the way it falls, it must be silk.ดูจากเนื้อผ้าทิ้งๆยังงี้ไหมแน่ๆ Taken (2008)
If my truck falls apart because I'm spending my time onstage, it's your fault.เพราะฉันใช้เวลาอยู่บนเวที เป็นความผิดของเธอเลย High School Musical 3: Senior Year (2008)
She falls apart and I put her back together again.ถ้ามันแยกเป็นชิ้นๆ ผมจะรวบรวมมันเองอีกครั้ง Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fallsAn average American child, by all accounts, falls in love with TV.
fallsAs a rule, hail falls in summer.
fallsAutumnal Equinox Day falls on Friday this year.
fallsBetween two stools one falls to the ground.
fallsBrutus stabs Caesar, and Caesar falls.
fallsCareful of his health, he seldom falls ill.
fallsChristmas falls on Sunday this year.
fallsCulture Day falls on Monday this year.
fallsEvery time we go hiking, he falls behind.
fallsHe often falls in love.
fallsHe who wears armor falls with a big crash!
fallsIt falls on Sunday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat   

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLS    F AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falls    (v) (f oo1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
fallsในกรณีที่
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallschirm {m} | Fallschirme {pl}parachute | parachutes [Add to Longdo]
Fallschirmabsprung {m}parachute jump [Add to Longdo]
Fallschirmjäger {m} | Fallschirmjäger {pl}paratrooper | paratroopers [Add to Longdo]
Fallschirmspringer {m} | Fallschirmspringer {pl}parachutist | parachutists [Add to Longdo]
Fallschirmspringer {m} | Fallschirmspringer {pl}skydiver | skydivers [Add to Longdo]
Fallschirmtruppe {f}paratroop [Add to Longdo]
Fallstrick {m} | Fallstricke {pl}snare | snares [Add to Longdo]
Fallstudie {f}; Fallbeispiel {n}case study [Add to Longdo]
Fallsucht {f}falling sickness [Add to Longdo]
fallsin case [Add to Longdo]
fallsüchtig {adv}epileptically [Add to Longdo]
Falls es irgendwelche Probleme gibt ...If there are any problems [Add to Longdo]
Falls Sie irgendwelche Fragen haben ...If you have any questions [Add to Longdo]
Falls es regnen sollte ...In case it should rain ... [Add to Longdo]
Falls es regnet ...In case it rains ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
ホワイトキック[, howaitokikku] (n) (sl) (See 白ける) dead silence after a joke falls flat (wasei [Add to Longdo]
狐の子は頬白[きつねのこはつらじろ, kitsunenokohatsurajiro] (exp) (id) (obsc) the apple never falls far from the tree; fox pups have white cheeks [Add to Longdo]
国民の休日[こくみんのきゅうじつ, kokuminnokyuujitsu] (n) national holiday (by law, any weekday that falls between two other national holidays) [Add to Longdo]
山雪[やまゆき, yamayuki] (n) (See 里雪) snow that falls on mountains [Add to Longdo]
私雨[わたくしあめ, watakushiame] (n) (obsc) limited amount of rain which falls off to a certain region [Add to Longdo]
自転車操業[じてんしゃそうぎょう, jitenshasougyou] (n) barely keeping a business going (analogy that a bicycle falls over when its wheels cease rotating) [Add to Longdo]
社日[しゃにち;しゃじつ, shanichi ; shajitsu] (n) (See 戊) "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal or autumnal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
春社[しゅんしゃ, shunsha] (n) (See 社日,戊・つちのえ) spring "tsuchinoe" day that falls closest to the vernal equinox (a day of religious significance for harvests) [Add to Longdo]
小店;小見世[しょうてん(小店);こみせ, shouten ( shou mise ); komise] (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falls
   n 1: the petals or sepals of a flower that bend downward
      (especially the outer perianth of an iris)
   2: a steep descent of the water of a river [syn: {waterfall},
     {falls}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 falls [fals]
   if
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top