ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factors

F AE1 K T ER0 Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factors-, *factors*, factor
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factorsตัวประกอบ,องค์ประกอบ,ตัวคูณ [การแพทย์]
Factors, Conditionedปัจจัยรอง [การแพทย์]
Factors, Difficultyดรรชนีความสามารถ [การแพทย์]
Factors, Generalปัจจัยทั่วไป [การแพทย์]
Factors, Situationalองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมภายนอก [การแพทย์]
Factors, Virulentปัจจัยความรุนแรงในการทำให้เกิดโรค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, a man like you, wife, baby daughter I'd be considering those factors very carefully.แกมีลูกมีเมีย คิดถึงข้อนี้ไว้ให้ดี Casualties of War (1989)
There's some factors that need ironing out.ยังมีบางอย่างที่ต้องแก้ไขอยู่ The Lawnmower Man (1992)
And one of the factors that has been compounding them is the lack of rainfall and the increasing drought.หนึ่งในหลายปัจจัยที่กำลังทับถมพวกเขา คือการขาดฝนและความแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
And there are three factors that are causing this collision, and the first is population.มี 3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมาชนกันเช่นนี้ ปัจจัยที่ 1 คือจำนวนประชากร An Inconvenient Truth (2006)
You should know that way of thinking is one of the decisive factors for canceling this contract.You should know that way of thinking is one of the decisive factors for canceling this contract. Unstoppable Marriage (2007)
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก Halloween (2007)
- I am very up-to-date on this thing, probably far more than you are, and there are-- there are many factors at play there.ฉันติดตามข่าวเรื่องนี้ตลอด อาจจะมากกว่าที่นายดูข่าวเสียอีก และมี... No Más (2010)
That's a possibility, but there are factors that we have to consider.นั่นเป็นไปได้แต่มี หลายปัจจัยที่เราต้องพิจารณา The Bittersweet Science (2011)
Factors like what?ปัจจัยเช่นอะไร? The Bittersweet Science (2011)
I am wrestling with a problem, and there are many factors to take into consideration, and I have not yet come up with a solution.และมันก็มีปัจจัยหลายอย่าง\ ให้เลือกพิจารณา และข้าก็ยังไม่ได้คำตอบซักที A Servant of Two Masters (2011)
But fortunately, there are other factors that might help shape the jury's opinion.แต่โชคดีที่มีปัจจัยอื่นอีก ที่จะมีอิทธิพลต่อ ความคิดเห็นของคณะลูกขุน Justice (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factorsBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
factorsCapital, land and labor are the three key factors of production.
factorsFor any type of organisation, internal harmony and unity are important factors in deciding its success or failure.
factorsHow long adolescence continues is determined by biological factors.
factorsIn my understanding, those two experiments do not have common factors.
factorsI thought of various factors before I acted.
factorsScientists say many factors bring about changes in weather.
factorsSeveral factors operated to help prices go up.
factorsThe optimal formula which would encompass all these factors has not been proposed.
factorsThe price of the carpet is determined by three factors.
factorsThe problem is one of determining the dominant factors in this phenomenon.
factorsThere are many factors behind the quarrel between them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้[n. exp.] (patjai thī mai samāt khūapkhum dāi) EN: uncontrollable factors   FR: facteurs incontrôlables

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTORS    F AE1 K T ER0 Z
FACTORS'    F AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factors    (n) fˈæktəz (f a1 k t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产要素[shēng chǎn yào sù, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, / ] factors of production [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪材料[あくざいりょう, akuzairyou] (n) adverse stock-market factors [Add to Longdo]
諸元[しょげん, shogen] (n) various factors or elements [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top