ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expertin

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expertin-, *expertin*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา expertin มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *expertin*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An innkeeper, foot inspector, prison reformer, and now, a military expert.Gasthofbesitzerin, Inspektorin, Gefängnisreformerin. Und MilitärexpertinThe Inn of the Sixth Happiness (1958)
- You mean an efficiency expert?- Sie sind LeistungsexpertinThe Battle of the Sexes (1960)
WELL, I'M KIND OF AN EXPERT ON CH I LDREN.Ich bin eine Art KinderexpertinNightmare as a Child (1960)
- you're the expert. you tell me.- Du bist hier die ExpertinWild in the Country (1961)
My knowledge of pictures is rather limited.- Ich bin keine ExpertinMurder at the Gallop (1963)
You' re the expert.Sie sind die ExpertinMarnie (1964)
What in the world is keeping that safe-cracking girl of yours?Wo istjetzt eure Expertin, die ihr so großkotzig versprochen habt? What's Up, Tiger Lily? (1966)
Carter, she's an expert in the nastiest kind of warfare.Carter, Sie ist Expertin in der scheußlichsten Art der Kriegsführung. Carter Turns Traitor (1967)
Boy, she's handling those creeps like an expert.Die ist eine echte ExpertinHogan and the Lady Doctor (1967)
- You're the language expert, aren't you?Man hat mir doch gesagt, Sie wären eine Expertin auf diesem Gebiet. The Mummy's Shroud (1967)
I'd appreciate you working very closely with Dr. McCoy.Als Expertin für Endokrinologie sollten Sie mit Dr. McCoy arbeiten. The Deadly Years (1967)
- Our attractive expert in poisons... and some stranger side-by-side.- Unsere attraktive Giftexpertin... und der große Unbekannte nebeneinander. The Zombie Walks (1968)
Oh, we're an expert on sweet-making, are we?-Wir sind wohl Bonbonexpertin, ja? Chitty Chitty Bang Bang (1968)
And an expert on child welfare.-Und Expertin für das Wohl von Kindern. Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Well, I'm sure one of our trained experts can help relieve your tension.Unsere Expertinnen werden Ihnen sicher zur Entspannung verhelfen. Lady in Cement (1968)
Well, you're the expert, if you say so...Na ja, du bist die Expertin. Wenn du meinst... Top Sensation (1969)
She was an expert on laundry.Sie war eine Expertin was Wäsche betrifft, wissen Sie. Take the Money and Run (1969)
Mm-hmm.Sie ist darin ExpertinBlindman (1971)
I am an expert.Ich bin eine ExpertinFelix si Otilia (1972)
She's too kind with the patients, but she has an extraordinary gift for psychiatry.Sie ist zu nachgiebig mit den Patienten. Aber sie ist eine Expertin auf dem Gebiet der Kriminalpsychiatrie. Hunchback of the Morgue (1973)
Well, there's the expert's opinion.Die Stimme der ExpertinFoxy Brown (1974)
And here is your hostess and homemaking expert, the queen of the Norge kitchen, Miss Mary Moderne.Und hier ist Ihre Gastgeberin und Expertin für Haushaltsführung, Miss Mary Moderne. Thieves Like Us (1974)
I was suddenly an expert in this most difficult art and my fame spread across italy.Ich wurde zur Expertin in dieser schwierigen Kunst, mein Ruf verbreitete sich in ganz Italien. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I am a specialist.Ich bin darin ExpertinSalò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The famous Marquise D'Ufre', an extraordinary and fascinating woman, adored being surrounded by magicians, people with exceptional perception. She, herself, was an expert in necromancy.Die berühmte Marquise d'Urfe, eine außergewöhnliche, faszinierende Frau, liebte es, sich mit Wahrsagern und Hellsehern zu umgeben, da sie selbst eine Expertin auf dem Gebiet der Geisterbeschwörung war. Fellini's Casanova (1976)
An expert in laser wounds and arctic-experienced.Eine Expertin für Laserwunden und hat Arktiserfahrung. Gun on Ice Planet Zero: Part 1 (1978)
As an expert in tropical species, what danger is there in the possibility of the piranha reaching the ocean?Sie als Expertin für tropische Spezies: Welche Gefahr bestünde sollten die Piranhas das offene Meer erreichen? Piranha (1978)
YOUR MEN, DIXON.Greta Krawallikakova, SchwimmexpertinAttack of the Killer Tomatoes! (1978)
Sir, I happen to have a reconnaissance expert from our intelligence office in Washington with us in the car, and with your permission, sir,Sir, ich habe eine Aufklärungsexpertin unseres Geheimdienstbüros in Washington mitgebracht, und mit Ihrer Erlaubnis, Sir, 1941 (1979)
And you're talking to an expert on "bad."Sie reden mit einer ExpertinDressed to Kill (1980)
Starling Fallanx, singer, firework enthusiast, wanderer, collector of berets, bird hats and cardboard boxes, authority on the nightingale, was struck down by the VUE near a late-flowering hawthorn bush on the road into the Manifold Valley.Starling Fallanx, Sängerin, Feuerwerks-Enthusiastin, Wanderin, Sammlerin von Basken- mützen, Vogelhüten und Pappkartons, Nachtigall-Expertin, wurde vom GUE nahe eines spät blühenden Hagedornbusches auf dem Weg ins Manifold-Tal erschlagen. The Falls (1980)
Stachia Lacquer was an authority on vegetable oils.Stachia Lacquer war Expertin für pflanzliche Öle. The Falls (1980)
Listen to the instant expert.- Hört euch nur unsere neue Expertin an. Prom Night (1980)
Oh, it's such a relief to have an expert examine them someone we can really trust.Ach, was für eine Erleichterung, eine Expertin hier zu haben, jemand, dem wir absolut vertrauen können. The Hostage (1981)
I am expert at fixing things.Ich bin Expertin auf diesem Gebiet. The Hostage (1981)
Five oceanography degrees and a talented programmer.Expertin der Ozeanographie und ein Ass im Programmieren. Local Hero (1983)
Mildred can be a bureaucratic whirlwind.Mildred ist Bürokratie-ExpertinMaltese Steele (1984)
She's some kind of a judo expert. I'm sure she is.Sie ist Judo-Expertin, da bin ich mir sicher. A Class Act (1984)
Mr. Sinclair, I'm no expert on this sort of thing but I really think that you could use some help.Mr. Sinclair, ich bin zwar keine Expertin, aber Sie brauchen wohl wirklich Hilfe. Remembrance of Things Past (1984)
I'm not an expert but I would say 35 is definitely on the low side.Ich meine, ich bin keine Expertin, aber ich würde sagen, 35 ist wirklich wenig. Waiting for Godorsky (1984)
Look, I'm no expert, but do we have to wait until our kids get leukaemia?Hören Sie, ich bin keine Expertin, aber müssen wir warten, bis unsere Kinder Leukämie kriegen? Birds of a Feather (1985)
Mildred is our financial expert.- Sie ist unsere FinanzexpertinHave I Got a Steele for You (1985)
Well, Miss Holt is expert at dealing with distressed gentlemen.- Miss Holt ist Expertin für solche Leute. Premium Steele (1985)
Amanda, I am an expert at hand-to-hand combat small arms weaponry wealthy men between 30 and 40, but definitely not a kitchen person.Amanda, ich bin Expertin für den Nahkampf, leichte Waffen, und reiche Männer zwischen 30 und 40. Aber nicht in Küchendingen. Life of the Party (1985)
-Oh, our resident expert.- Oh, unsere TopexpertinShip of Spies (1985)
No, I may not be an expert, but I know what I saw.Nein, ich bin sicher keine Expertin, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ship of Spies (1985)
I've selected an expert in political assassination.Nein. Ich habe dafür eine Expertin für politischen Mord ausgewählt. The Littlest Dragon (1985)
We have to get back to the office and see if our resident computer expert... can tap into the Unidac system.Wir müssen zurück ins Büro und unsere Computerexpertin fragen, ob sie ins Unidac-System kommt. Bonds of Steele (1986)
- I am a professional.Ich bin eine ExpertinSteele on the Air (1986)
Uh-huh.Ehemalige Pilotin beim Militär, Waffenexpertin und hat den schwarzen Gürtel. Playing for Keeps (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fachgelehrter {m}; Experte {m}; Expertin {f}; Pandit {m}pundit [Add to Longdo]
Spurensicherungsexperte {m}; Spurensicherungsexpertin {f}forensic expert [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top