ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excellent.

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excellent.-, *excellent.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent.เยี่ยมเลย Beauty and the Feast (2011)
Excellent.เยี่ยม Who Are You, Really? (2013)
Excellent.เยี่ยม Betrayal (2013)
Excellent.มันเยี่ยมมากๆ The Great Dictator (1940)
Excellent. That's the proper way.ยอดเยี่ยม นั่นคือวิธีที่เหมาะสม Idemo dalje (1982)
Excellent. Now we must Gump the head in the front, and tie Jack's feet together.เยี่ยมเลย คราวนี้เอาหัวของกัมป์ ให้อยู่ด้านหน้า Return to Oz (1985)
Excellent.ฉันจะโทรหานายนะ Big (1988)
Excellent.ที่ดีเยี่ยม Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Oh... Excellent. Bravo.ยอดเยี่ยม บราโว่ The Joy Luck Club (1993)
Oh, the lab. Good. Excellent.อ๋อ ห้องแล็บ ดี เยี่ยม Junior (1994)
Excellent.- อ๋อ ดี Junior (1994)
Excellent.เยี่ยม แล้วรบกวนจำเรื่องที่เราคุยกันไว้ด้วยนะ Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excellent.Apart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
excellent.Apart from a few mistakes, your composition was excellent.
excellent.Her English is excellent.
excellent.Her speech was excellent.
excellent.His dance is excellent.
excellent.His work was acceptable, but far from excellent.
excellent.The game was excellent.
excellent.The local brew is excellent.
excellent.The prospects for our victory are excellent.
excellent.The tea we had there was excellent.
excellent.The violinist's technique was excellent.
excellent.The whole meal was good but the wine in particular was excellent.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellent \Ex"cel*lent\, a. [F. excellent, L. excellens, -entis,
   p. pr. of excellere. See {Excel}.]
   1. Excelling; surpassing others in some good quality or the
    sum of qualities; of great worth; eminent, in a good
    sense; superior; as, an excellent man, artist, citizen,
    husband, discourse, book, song, etc.; excellent breeding,
    principles, aims, action.
    [1913 Webster]
 
       To love . . .
       What I see excellent in good or fair. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Superior in kind or degree, irrespective of moral quality;
    -- used with words of a bad significance. [Obs. or
    Ironical] "An excellent hypocrite." --Hume.
    [1913 Webster]
 
       Their sorrows are most excellent.   --Beau. & Fl.
 
   Syn: Worthy; choice; prime; valuable; select; exquisite;
     transcendent; admirable; worthy.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excellent \Ex"cel*lent\, adv.
   Excellently; eminently; exceedingly. [Obs.] "This comes off
   well and excellent." --Shak.
   [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 excellent /ɛksɛlɑ̃/ 
  fine; great

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 excellent /ɛksəlɛnt/
  fine; great

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top