Search result for

etappe

(57 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -etappe-, *etappe*
Possible hiragana form: えたっぺ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา etappe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *etappe*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wiretapper[N] ผู้ต่อสายดักฟังโทรศัพท์ของผู้อื่น, Syn. eavesdropper, spy, detective

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How many people has he wiretapped?มีกี่คนที่โดนเอาอัดเทป? Frost/Nixon (2008)
This guy wiretapped 17 people.ไอ้หมอนี่อัดเสียงไป 17 ราย Frost/Nixon (2008)
I wiretapped a call from Gyeongchul Jang.ผมดักฟังสายจาก Gyeongchul Jang. I Saw the Devil (2010)
What location did you wiretapped the call from?ที่คุณดักฟังเขาโทรจากที่ไหน? I Saw the Devil (2010)
SETI scientists have wiretapped the stars for 50 years, but there are still no sign of extraterrestrial life.เมื่อฉันสามารถทำพันล้าน ช่องทั้งหมดในครั้งเดียว ดังนั้นเทคโนโลยีที่มีการ เปิดใช้งานการค้นหา ในขนาดที่ในที่สุดก็ อาจจะมีขนาดใหญ่พอ Are We Alone? (2010)
-And now, the supreme moment, as the last runner the one given the great honor of lighting the ceremonial flame runs the last leg of a marathon that began seven days ago as this torch has been passed from athlete to athlete for 970 miles across the country.Der letzte Läufer, der, dem die große Ehre zuteil wurde, die Flamme zu entzünden, geht auf die letzte Etappe eines Laufes, der vor 7 Tagen begonnen hat. Die Fackel wurde von Athlet zu Athlet weitergereicht, 970 Meilen quer durch das ganze Land. Superman III (1983)
I will accompany you, with an escort, on the first leg of your journey out of this city.Ich begleite Sie, mit einer Eskorte, auf Ihrer 1. Reiseetappe aus der Stadt heraus. The Maltese Cow (1984)
- You can have the second 100 miles.- Du übernimmst die zweite EtappeSummer Rental (1985)
I'm going to take it in stages. Needs absorbing.Ich werde ihn in Etappen ansehen, man muss ihn langsam aufnehmen. A Zed & Two Noughts (1985)
Seven to nothing, Notre Dame.(Fernsehen) Noch 27 Sekunden bis zum Ende dieser ersten Etappe. 7:0, Notre Dame. Die Hard (1988)
The neural link will be established in three stages.Die Neuralverbindung wird in drei Etappen durchgeführt. The Best of Both Worlds: Part II (1990)
...on the first stop of their goodwill tour.- ...die erste Etappe seiner Goodwillreise. The Rocketeer (1991)
You'll be glad to know that this is the last stop on an arduous journey to recover the lost furniture of my childhood.Dies hier ist die letzte Etappe... einer beschwerlichen Reise zur Rettung meiner Kindermöbel. Lookin' for a Desk in All the Wrong Places (1991)
Indo-Chinese women nourished you at every stop.Von Etappe zu Etappe haben dich die Indochinesinnen gestillt. Indochine (1992)
You'll see, the marathon will be decisive.Sie werden sehen, der Marathon ist eine entscheidende EtappeRiens du tout (1992)
That information comes with a price: your agreement to join me on the final leg of this expedition.Diese Information hat ihren Preis: Ihre Bereitschaft, mich auf der letzten Etappe der Expedition zu begleiten. The Chase (1993)
There are many stops along the road to divorce.Es gibt viele Etappen auf dem Weg zur Scheidung. Junior (1994)
What's our first stop?Was ist die erste EtappeHappiness Is in the Field (1995)
We'll run like this for 90 minutes or so, then come about and I'll calculate the next leg of our trip.Wir werden 90 Minuten lang so fliegen, dann beidrehen, und ich berechne die nächste Etappe unserer Reise. Explorers (1995)
Stage 1: intercept the court summons.Erste Etappe: die Vorladung vom Gericht abfangen. Love, Math and Sex (1997)
Stage 2: the fine.Zweite Etappe: die Geldstrafe. Love, Math and Sex (1997)
Stage 3...Dritte Etappe... Love, Math and Sex (1997)
About a day's ride.Etwa eine TagesetappeAnaconda (1997)
Twelve steps, uh, self-help, group therapy, shrinks, meditation--Die 12 Etappen, Autosuggestion, Gruppentherapie, unzählige Psychologen, Meditation... Halloween H20: 20 Years Later (1998)
I've never even got to first base with a guy.Hab noch mit keinem die erste Etappe genommen. Cruel Intentions (1999)
That's what first base is.Und das ist die erste EtappeCruel Intentions (1999)
The Antarian Trans-Stellar Rally-- three segments covering 2.3 billion kilometers.Die antarianische transstellare Rallye. Drei Etappen, die 2,3 Milliarden Kilometer umspannen. Drive (2000)
After fighting off a formidable challenge from the Terrellian team, the Delta Flyer has managed to hold onto its lead going into the third and final segment.Der Flyer wehrte eine Herausforderung der Terrellianer ab und führt zu Beginn der letzten Etappe noch immer. Drive (2000)
At Karnak, the bracelet will show him the next step ofthejourney.In Karnak wird der Armreif ihm die nächste Etappe der Reise zeigen. The Mummy Returns (2001)
One stage of your journey is over.Eine Etappe eurer Reise ist vorüber, nun folgt die nächste. The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
She's another example of an advanced stage in the human evolutionary process.Ein Beispiel einer fortgeschrittenen Etappe in der Evolution des Menschen. Frozen (2002)
- Stage two.- Etappe zwei. Space Race (2003)
As always, the Loop will run through a course that consists of four stages.Die Rennstrecke besteht wie immer aus vier Etappen. Space Race (2003)
The first stage is a test of each ship's defence capabilities.In der ersten Etappe müssen sie ihre Abwehr unter Beweis stellen. Space Race (2003)
Eamon has designed shielding specifically for this phase.Eamon hat für diese Etappe spezielle Schutzschirme entwickelt. Space Race (2003)
And so, after stage one, Muirios has the lead, followed closely by La'el Montrose and Golon Jarlath.Nach der ersten Etappe geht Muirios in Führung, dicht dahinter folgen La'el Montrose und Golon Jarlath. Space Race (2003)
- We've got stage two coming up fast.- Und schon kommt die zweite EtappeSpace Race (2003)
- They ran into trouble during stage two.- Wegen Problemen in der zweiten EtappeSpace Race (2003)
It is but the first march of the great race.Die erste Etappe des großen Rennens. Hidalgo (2004)
Daidai, we have one full day's rest before the long march to Iraq.Daye-Daye, du hast einen Ruhetag vor der langen Etappe in den Irak. Hidalgo (2004)
Well, sir, we covered 49 light years in the last leg.Wir legten auf der letzten Etappe 49 Lichtjahre zurück. Grace (2004)
Only five more of these pit stops and we're home.Nur noch fünf Etappen, dann sind wir zu Hause. Grace (2004)
We'll go in slow, easy stages.Wir gehen in kleinen Etappen. Manifest Destiny (2005)
Don't get me wrong.Du wirst dafür büßen, und zwar in 12 Etappen. Survival Island (2005)
But it's a stepping-stone.Aber es ist 'ne Etappe. Ich lerne dabei. Russian Dolls (2005)
We have to wait for the second light.Wir überqueren in zwei Etappen. Russian Dolls (2005)
Sweetie, this is just the first stage.Liebes, das ist erst die erste EtappeTideland (2005)
Our little town, the site of a thrilling international sports event like this?Unsere kleine Stadt ist Etappenort eines aufregenden Sportereignisses? A House Is Not a Home (2005)
The nozzle reduces the liquid in stages which is how they can get particles to such a small size.Die Flüssigkeit wird in Etappen reduziert. Deswegen sind die Partikel, die ausgestoßen werden, so klein. Freefall (2005)
You better do it gently... in stages.Mach es besser behutsam... in Etappen. After the Wedding (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
WIRETAPPED    W AY1 ER0 T AE2 P T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Etappe {f}; Teilstrecke {f}hop [Add to Longdo]
in Etappen tunto do in snatches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Etappe /eːtapə/ 
   hop

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  etappe /etɑpə/
   1. stage
   2. stadium; stage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top