หรือคุณหมายถึง eßa?
Search result for

essa

(105 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -essa-, *essa*
Possible hiragana form: えっさ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
essay[N] ความพยายาม (คำทางการ), See also: การทำให้สำเร็จ, Syn. attempt, endeavor, trial
essay[N] ความเรียง, See also: ข้อเขียน, บทความ, เรียงความ, Syn. article, composition
essay[VT] ทดสอบ, Syn. test
essay[VT] พยายาม (คำทางการ), Syn. attempt, endeavor, try

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
essay(เอส'เส) n. เรียงความร้อยแก้ว,ข้อเขียนสั้น ๆ ,ปกิณกะ,ความพยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ') พยายาม,ทดสอบ., See also: essayer n. ดูessay essayistic adj. ดูessay
accessary(แอคเซส' ซารี) n.,adj.การสมคบ, ผู้สมคบ, ผู้ร่วมมือ, สิ่งประกอบ, ซึ่งสมคบ, ซึ่งประกอบด้วย, Syn. accessory)
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
dressage(เดรส'ซิจฺ) n. ศิลปะหรือวิธีการฝึกม้า
incessant(อินเซส' เซินทฺ) adj. ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน., See also: incessantly adv.
jessamine(เจส'ซะมิน) n. ต้นมะลิ
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)

English-Thai: Nontri Dictionary
essay(n) เรียงความ,การทดลอง,ความพยายาม,ปกิณกะ
essay(vt) ทดสอบ,ลอง,ทดลอง,พยายาม
essayist(n) ผู้เขียนเรียงความ,ผู้ทดสอบ
cessation(n) การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก,การเว้น
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง
jessamine(n) ดอกมะลิ
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ
messaline(n) แพรต่วน,ผ้าไหม
necessarily(adv) โดยความจำเป็น,อย่างเลี่ยงไม่ได้,แน่แท้
necessary(adj) จำเป็น,ไม่มีทางเลี่ยง,สำคัญ,แน่แท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
essayความเรียง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essayการแต่งความเรียง [TU Subject Heading]
Essay Testแบบสอบบรรยาย [การแพทย์]
Essaysความเรียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At home, children are writing essays about him.ที่อังกฤษ เด็กๆ เขียน เรียงความเรื่องของเขากันแล้ว Gandhi (1982)
I'll write you an essay in exchange, but I'll need a few days.ฉันจะเขียนเรียงความให้ เป็นการแลกเปลี่ยน แต่จะต้องใช้เวลา 2-3 วัน Wild Reeds (1994)
The essay by your classmate Bartolo.เรียงความโดยบาร์โตโล่ Wild Reeds (1994)
We got this essay exam on "Native Son."ก็มีสอบเรื่องความ /หัวข้อ "ธาตุแท้ของบุตร" American History X (1998)
The publisher wants your essay.สำนักพิมพ์อยากได้บทความอาจารย์แล้ว. Ringu (1998)
I've got a deadline for my essay.ผมมีเส้นตายต้องส่งบทความแล้ว. Ringu (1998)
And a heck of an admissions essay. Right.เเล้วก็เรียงความสำหรับสมัครเรียน Legally Blonde (2001)
My name is Elle Woods, and for my admissions essay...ดิฉันชื่อ เเอล วูดส์ เเละสำหรับเรียงความสมัครเรียนของฉัน... Legally Blonde (2001)
Then you will write a 1 500-word essay describing the stylistic differences between Raphael and van Eyck.จากนั้นให้เขียนเรียงความ 1,500 คำ... อธิบายความแตกต่าง ระหว่างราฟาเอลกับแวน เอค Mona Lisa Smile (2003)
Why you didn't hand in your essay today? I was a bit concerned.I just wondered why you didn't hand in your essay this afternoon. The Butterfly Effect (2004)
About that essay I missed last week. We're still okay with the extension?until your psych projects are due. right? The Butterfly Effect (2004)
-Since Professor Snape set the essay.ก็ตั้งแต่ศ.สเนปให้ทำรายงาน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
essaIn addition to taking the tests, we have to hand in an essay.
essaHe gave us an essay to write during the vacation.
essaThis essay shows a great improvement.
essaYour essay is admirable in regard to style.
essaHis essay was full of original ideas.
essaThis essay is about a piece of luggage.
essaSome of the essays are very interesting.
essaThe teacher told him to rewrite his essay.
essaShe writes essays in addition to novels and poetry.
essaYour essay has some mistakes, but as a whole it is very good.
essaI've got to finish this essay by tomorrow.
essaJudy spent hours on end writing and rewriting her essay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียงความ[N] composition, See also: essay, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตน, Count unit: เรื่อง, ฉบับ, Thai definition: การเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเนื้อเรื่อง
ข้อเขียน[N] essay, See also: composition, writings, article, Syn. บทความ, เรียงความ, Example: การเผยแพร่ข้อเขียนเรื่องโรคเอดส์ยังไม่สามารถเปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายได้, Count unit: ชิ้น, เรื่อง
ความเรียง[N] essay, See also: article, composition, Syn. เรียงความ, Example: นักศึกษาเขียนความเรียงเพื่อส่งเข้าประกวด, Count unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเลสซันโดร วอลตา[n. prop.] (Ālēssandrō Wøltā) EN: Alessandro Volta   FR: Alessandro Volta
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) FR: laisser un message
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāsonjai) EN: it sounds interesting   FR: ça semble intéressant
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
ฝูงผึ้ง[n. exp.] (fūng pheung) FR: essaim d'abeilles [m]
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ESSA    EH1 S AH0
ESSAY    EH0 S EY1
ESSAY    EH1 S EY2
ESSARY    EH1 S EH0 R IY0
ESSAYS    EH0 S EY1 Z
ESSAYS    EH1 S EY2 Z
ESSAYIST    EH1 S EY2 IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
essay    (n) (e1 s ei)
essay    (v) (e1 s ei1)
essays    (n) (e1 s ei z)
essays    (v) (e1 s ei1 z)
essayed    (v) (e1 s ei1 d)
essaying    (v) (e1 s ei1 i ng)
essayist    (n) (e1 s ei i s t)
essayists    (n) (e1 s ei i s t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Essay {n}essay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
えべっさん;おいべっさん;えびっさん;おべっさん;およべっさん[, ebessan ; oibessan ; ebissan ; obessan ; oyobessan] (n) (col) (えべっさん can be 戎っさん) (See 恵比寿) Ebisu (local dialect forms) [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
てっさ[, tessa] (n) (ksb [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随笔[suí bǐ, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧˇ, / ] essay-writing; belles-lettres [Add to Longdo]
杂文[zá wén, ㄗㄚˊ ㄨㄣˊ, / ] essay [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
随筆[ずいひつ, zuihitsu] Essay [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top