Search result for

erm

(115 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erm-, *erm*
English-Thai: Longdo Dictionary
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot
intermodal(adj) ที่เกี่ยวกับการขนส่งตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป เช่น การขนส่งทางรถไฟและทางเรือ
overmix(vt) ใส่มากเกินไป เช่น Add the dry ingredients to the yogurt mixture and whisk just until combined, being careful not to overmix.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ermine[N] ขนสีขาวของตัว ermine ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย หรูหรา สูงส่ง
ermine[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aferothermodynamics(แอโรเธอไมไดแนม' มิคซฺ) aerodynamics ที่เกี่ยวกับสถานะการณ์ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนในแก๊ส. -aerothermodynamic adj. (aerothermodynamics)
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
alderman(ออล' เดอเมิน) n., (pl. -men) เทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าหลวงใหญ่.
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
betterment(เบท'เทอะเมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น,สิ่งที่ดีขึ้น, Syn. improvement
catathermometern. เครื่องวัดความชื้นในอากาศ
chambermaid(เชม'เบอะเมด) n. คนทำที่นอน,หญิงรับใช้, Syn. maid
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด

English-Thai: Nontri Dictionary
ermine(n) แมวน้ำ
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
alderman(n) เทศมนตรี,สมาชิกสภาเทศบาล
betterment(n) การเขยิบฐานะ,สิ่งที่ดีกว่า
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
buttermilk(n) นมเปรี้ยว
chambermaid(n) ต้นห้อง
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
countermand(vt) เรียกกลับ,ถอนคืน,สั่งสอน,ยกเลิก,บอกเลิก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Erm...เอิ่ม... A Study in Pink (2010)
And erm...และ. Akai ito (2008)
It's very, erm...you know... swordy.ดูเป็นไงมั่ง The Moment of Truth (2008)
I know that under the circumstances it's not much but, erm, anything you want, anything you need,ข้ารู้ว่า ภายใต้สถานการณ์ ถึงมันจะไม่มาก, แต่, อืม To Kill the King (2008)
Ermm, waddaya mean near fatal?อืมม หมายความว่าไงที่ว่าสำคัญ Pathology (2008)
Hey, ermm, we have a meeting tomorrow night.อืมม เราประชุมกันอีกคืนพรุ่งนี้นะ Pathology (2008)
OK. I told him that your Aunt Ermintrude died of malaria.โอเค ฉันบอกว่า น้าของเธอเป็นมาลาเรียตาย Confessions of a Shopaholic (2009)
Then we got on the plane, transatlantic, flying to erm... Zurich.แล้วเราก็ขึ้นไปบนเครื่อง เดินทางข้ามแอตแลนติก บินไปที่ เอ่อ ซูริก Up in the Air (2009)
It was kind of out of hand. I said things erm...ฉันค่อนข้างจะหลุดโลก พูดอะไรไป เอ่อ... Up in the Air (2009)
What erm...งั้นเอ่อ.. Up in the Air (2009)
You know, Julie, I was thinking, you know, with Dad not being here, erm...รู้ไหม จูลี่ พี่กำลังคิดว่า แบบว่า เพราะว่าพ่อไม่อยู่แล้ว เอ่อ... Up in the Air (2009)
Ma'am, can I ask you a question, and you can tell me to mind me own business, but erm... I heard that you requested to be transferred here.ขอถามอะไรหน่อยได้ไม๊ครับ คุณอาจจะบอกว่า ผมสนใจแต่เรื่องของตัวเอง แต่เอ่อ ผมได้ยินว่า คุณขอย้ายตัวเองมาที่นี่ Harry Brown (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนิจจัง[adj.] (anitjang) EN: impermanent   
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling   FR: puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
อสุจิ[n.] (asuji) EN: sperm ; semen   FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERMA    ER1 M AH0
ERMIS    ER1 M IH2 S
ERMIN    ER1 M IH2 N
ERMER    ER1 M ER0
ERMAN    ER1 M AH0 N
ERMA'S    ER1 M AH0 Z
ERMINE    ER1 M AH0 N
ERMINA    ER0 M IY1 N AH0
ERMINIA    ER0 M IY1 N IY0 AH0
ERMINIE    ER1 M AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ermine    (n) (@@1 m i n)

German-Thai: Longdo Dictionary
ermäßigen(vt) |ermäßigte, hat ermäßigt| ลดราคาลง, See also: S. senken, reduzieren, A. erhöhen, Related: Ermäßigung
Ermäßigung(n) |die, pl. Ermäßigungen| การลดราคาค่าต่างๆ เช่น ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำหรับนักเรียน
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน
ermutigen(vt) |ermutigte, hat ermutigt| ให้กำลังใจ, ทำให้สบายใจ
Bürgermeister(n) |der, pl. Bürgermeister| ผู้ว่าการเมือง
vermeiden(vi) |vermied, hat vermieden| หลีกเลี่ยง
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
Ich vermisse dich.ฉันคิดถึงคุณ
sich ermutigen(vt) |ermutigte sich, hat sich ermutigt| ให้กำลังใจตนเอง
Abgabetermin(n) |der, pl. Abgabetermine| กำหนดส่ง(งานหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น Wann ist der Abgabetermin von dem Bericht? กำหนดส่งรายงานชิ้นนี้เมื่อไหร่นะ , See also: S. Einsendeschluss,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ermessensfrage {f}a matter of discretion [Add to Longdo]
Ermächtigung {f}; Bevollmächtigung {f} | Ermächtigungen {pl}authorization | authorizations [Add to Longdo]
Ermäßigung {f}; Verkleinerung {f}; Minderung {f}; Reduzierung {f}; Senkung {f}; Herabsetzung {f} | Ermäßigungen {pl}; Verkleinerungen {pl}; Minderungen {pl}; Reduzierungen {pl}; Senkungen {pl}; Herabsetzungen {pl} | schrittweise Reduzierungreduction | reductions | step-by-step reduction [Add to Longdo]
Ermahnung {f}; Verweis {m}; Warnung {f} | Ermahnungen {pl}admonition | admonitions [Add to Longdo]
Ermahnung {f}exhortation [Add to Longdo]
Ermattung {f}jadedness [Add to Longdo]
Ermattung {f}fatigue [Add to Longdo]
Ermessen {n}; Gutdünken {n}discretion [Add to Longdo]
Ermessens...discretionary [Add to Longdo]
Ermessensmissbrauch {m}abuse of discretion [Add to Longdo]
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion [Add to Longdo]
Ermessensspielraum {m}discretionary powers [Add to Longdo]
Ermitteln {n}ascertaining [Add to Longdo]
Ermittler {m}; Ermittlerin {f}; Untersucher {m}investigator [Add to Longdo]
Ermittler {m}; Detektiv {m}; Schnüffler {m}gumshoe [coll.] [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal [Add to Longdo]
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
アクセス許可[アクセスきょか, akusesu kyoka] access permission [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] ERMUTIGEN, FOERDERN [Add to Longdo]
戒める[いましめる, imashimeru] ermahnen, warnen [Add to Longdo]
疲労[ひろう, hirou] Ermuedung, Muedigkeit, Erschoepfung [Add to Longdo]
督励[とくれい, tokurei] ermutigen, anspornen [Add to Longdo]
訓戒[くんかい, kunkai] Ermahnung, Warnung [Add to Longdo]
説諭[せつゆ, setsuyu] Ermahnung, -Tadel, Verweis [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] ermahnen, warnen, -raten, anraten [Add to Longdo]
鼓舞[こぶ, kobu] Ermunterung, Aufmunterung, Ansporn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ERM
     Enterprise Resource Management
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ERM
     Entity Relationship Model (DB)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top