Search result for

erle

(73 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erle-, *erle*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cheerleadern. ประธานเชียร์
cheerlessadj. ไม่ร่าเริง,ไม่มีเสียงโห่ร้องสนับสนุน,เศร้าซึม,หดหู่ใจ.
cloverleafn. ชุมทางหลวงที่ตัดกันเป็นรูปดอกจิก adj. คล้ายใบต้นหญ้า
coverlet(คัฟ'เวอลิท) n. ผ้าคลุมเตียง,สิ่งที่ใช้คลุม, Syn. coverlid
fatherlessadj. ไม่มีพ่อ,ไม่มีพ่อตามกฎหมาย
interleavingแทรกสลับสลับหมายถึง อัตราส่วนของการบันทึกข้อมูลลงในแต่ละเซ็กเตอร์ (sector) กับเซ็กเตอร์ ที่ข้ามไปของจานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) เช่น ถ้าจานแข็งยี่ห้อหนึ่งกำหนดไว้ 3:1 หมายความว่า จานนี้บันทึกข้อมูลหนึ่งเซ็กเตอร์แล้วข้ามไปสามเซ็กเตอร์ จึงจะบันทึกข้อมูลใหม่
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
powerlessadj. ไม่มีอำนาจ,ไม่มีพลัง,ไม่มีแรง,หมดหนทางช่วย., See also: powerlessness n., Syn. impotent
underlease(อัน'เดอะลีส) n.,vi.,vt. แบ่งให้เช่า,ให้เช่าช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
cheerleader(n) ประธานเชียร์,ผู้นำเชียร์,เชียร์ลีดเดอร์
cheerless(adj) ไม่ยินดี,ไม่เบิกบาน,ไม่ร่าเริง,เศร้าใจ,ไม่สนุกสนาน
coverlet(n) ผ้าคลุมเตียง,ผ้าปูเตียง
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
hammerless(adj) ไม่มีค้อน
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
numberless(adj) นับไม่ถ้วน
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got your usual paraphernalia, Griffin beakers there's your Erlenmeyer flask.นายมีอุปกรณ์ใช้ผลิต บีกเกอร์ริฟฟิน... Pilot (2008)
Erle Stanley Gardners.Erle Stanley การ์ดเนอร์ The Shawshank Redemption (1994)
Yeah. You're missing a couple of Erlenmeyer flasks, at least.ใช่ ขวดปริมาตรทรงกรวยของนายf หายไป 2 Crazy Handful of Nothin' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
เหี่ยวแห้ง[adj.] (hīohaēng) EN: depressed ; spiritless ; dispirited ; cheerless ; listless   FR: abattu ; sans énergie
ห้วย[n.] (hūay) EN: stream ; creek (Am.) ; brook ; riverlet   FR: rivière [f] ; ruisseau [m]
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat   
กำพร้าแม่[adj.] (kamphrā maē) EN: motherless   FR: orphelin de la mère
กำพร้าพ่อ[adj.] (kamphrā phø) EN: fatherless   FR: orphelin du père
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl   FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk thammachāt) EN: natural pearl   FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ERLE    AO1 R AH0 L
ERLER    ER1 L ER0
ERLENE    ER1 L IY0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
verletztบาดเจ็บ
überlegen(vt) |überlegte, hat überlegt| พิจารณา, See also: nachdenken
verletzen(vt) |verletzte, hat verletzt| ทำให้มีบาดแผล, ทำให้บาดเจ็บ, See also: S. verwunden,
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen
sich(D) etw. verletzenตนเองบาดเจ็บที่ใดที่หนึ่ง เช่น Ich hab mir den Kopf verletzt. ศรีษะของฉันบาดเจ็บ
weiterleiten(vt) |leitet weiter, leitete weiter, hat weitergeleitet, etw.(A)| ส่งต่อ(อีเมล, ข่าว, ข้อมูล), โอนสาย(โทรศัพท์) เช่น Telefonate weiterleiten โอนสายโทรศัพท์
verleiten(vt) |verleitete, hat verleitet| ทำให้เข้าใจผิด, นำไปสู่ทางที่ไม่ดี เช่น Fernsehwerbung verleitet Kinder zu viel Süßem.; Unser Steuersystem verleitet Unternehmen zur Flucht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erle {f} [bot.]alder [Add to Longdo]
Erledigung {f} von Einkäufenshopping [Add to Longdo]
Erlenholz {n}alder wood [Add to Longdo]
Erlebnisfeld {n}field of experience [Add to Longdo]
Erlebnisphase {f}experience phase [Add to Longdo]
Erledigung {f} | in Erledigung Ihres Auftragesexecution; carrying out; settlement | in execution of your order [Add to Longdo]
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}easement | easements [Add to Longdo]
Erleichterung {f}facilitation [Add to Longdo]
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}relief | reliefs [Add to Longdo]
Erleichterung {f}; Unterstützung {f}; Hilfe {f}relief [Add to Longdo]
Erlesenheit {f}choiceness [Add to Longdo]
Erlesenheit {f}selectness [Add to Longdo]
Erleuchtung {f} | Erleuchtungen {pl}enlightenment | enlightenments [Add to Longdo]
Erleuchtung {f}satori [Add to Longdo]
erleichterndeasing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
インターリービング[, inta-ri-bingu] (n) {comp} interleaving [Add to Longdo]
インターリーブ[, inta-ri-bu] (n) interleave [Add to Longdo]
インターリーブメモリ[, inta-ri-bumemori] (n) {comp} interleaved memory [Add to Longdo]
インターロイキン[, inta-roikin] (n) interleukin [Add to Longdo]
インタリーブ[, intari-bu] (n,vs) {comp} interleave [Add to Longdo]
エール[, e-ru] (n) (1) yell; cheerleading shout; (2) ale; (P) [Add to Longdo]
オーバーローン[, o-ba-ro-n] (n) overlent situation in a bank (wasei [Add to Longdo]
チアガール[, chiaga-ru] (n) cheerleader (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体験[たいけん, taiken] Erlebnis [Add to Longdo]
被る[こうむる, koumuru] erleiden, erhalten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Erle /ɛrlə/ 
   alder

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top