ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epic poetry

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epic poetry-, *epic poetry*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา epic poetry มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *epic poetry*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epic poetryกวีนิพนธ์มหากาพย์ [TU Subject Heading]
Epic poetry, Laoกวีนิพนธ์มหากาพย์ลาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This noise is the closest thing there is to musical epic poetry.เสียงนี่เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับดนตรีกวีศิลป์ที่สุด New York Sucks (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  epic poetry
      n 1: poetry celebrating the deeds of some hero [syn: {heroic
           poetry}, {epic poetry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top